Centrum Europejskie Uniwersytetu WarszawskiegoGodło Polski

Europeistyka

Badania i projekty / Granty i projekty – terminarz

Granty finansowane w grupach Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (HS)

2012-12-04

Wybrane tytuły projektów zakwalifikowanych do finansowania w grupach Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (HS), w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 15 marca 2012 roku.

Szanowni Państwo,

Przesyłam wybrane tytuły projektów zakwalifikowanych do finansowania w grupach Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (HS), w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 15 marca 2012 roku. Ze wszystkimi tytułami projektów można się zapoznać na stronie NCN: http://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2012-11-21-wyniki-konkursow-st-nz

OPUS - konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,

HS5

Kryzysy w procesie integracji europejskiej i sposoby ich przezwyciężania

prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk

Uniwesytet Warszawski; Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

348 240,00

Unia Europejska wobec procesów transformacyjnych w Egipcie po roku 2011

dr hab. Radosław Arkady Fiedler

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

185 095,00

Sankcje finansowe nakładane na państwa członkowskie przez instytucje Unii Europejskiej

dr Justyna Łacny

Instytut Nauk Prawnych PAN

85 450,00

Sąd konstytucyjny jako podmiot współkształtujący warunki uczestnictwa państwa członkowskiego w Unii Europejskiej. Analiza prawnoporównawcza.

dr Magdalena Bainczyk

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Wydział Stosunków Międzynarodowych

66 713,00


HS6

Migracje i europeizacja. Budowanie tożsamości europejskiej w perspektywie instytucjonalnej i interakcyjnej.

dr Marcin Galent

Uniwersytet Jagielloński; Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

188 620,00

 

PRELUDIUM - konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora

HS5

 

 

Model ochrony prawnoautorskiej na tle procesu europeizacji prawa prywatnego

mgr Ewa Jadwiga Laskowska

osoba fizyczna

92 390,00

Rola prezydencji w Radzie UE na przykładzie polityki rozszerzeniowej Unii Europejskiej

mgr Aleksandra Saczuk

Uniwersytet Warszawski; Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

60 600,00

Europejska polityka kryminalna wobec przestęsptw motywowanych kulturowo

mgr Magdalena Grzyb

osoba fizyczna

24 440,00

Rozporządzenia Unii Europejskiej oraz ich implementacja, wykonanie i stosowanie w prawie polskim

mgr Maciej Krzysztof Płeszka

osoba fizyczna

59 900,00

 

HS6

 

Transgraniczne społeczności lokalne: współpraca i rozwój w perspektywie europejskiej

mgr Anna Maria Szklarska

osoba fizyczna

49 974,00

Nowe podejście do analiz relacji między demokracją i zaufaniem: Porównanie krajów europejskich z zastosowaniem metod ilościowych i jakościowych

mgr Marta Joanna Kołczyńska

osoba fizyczna

122 661,00

 

SONATA - konkurs na projekty badawcze mające na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora,

HS5

Europeizacja partii politycznych i grup interesu w kontekście Partnerstwa Wschodniego

dr Agnieszka Katarzyna Cianciara

Instytut Studiów Politycznych PAN

108 000,00

Kontrola demokratyczna i legitymizacja Europejskiej Polityki Zagranicznej na przykładzie polityki rozszerzenia UE i Europejskiej Polityki Sąsiedztwa.

dr Magdalena Góra

Uniwersytet Jagielloński; Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

314 380,00

Mechanizmy prawne zarządzania dziedzictwem kultury

dr Alicja Maria Jagielska-Burduk

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego; Wydział Administracji i Nauk Społecznych

76 750,00

 

 
Obszar tematyczny HS (Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce) obejmuje 6 paneli, w ramach których można składać wnioski. Są to:

 

HS1- Fundamentalne pytania o naturę człowieka i otaczającej go rzeczywistości; dziedziny: filozofia, nauki o poznaniu, religioznawstwo, teologia
HS2 - Kultura i twórczość kulturowa; dziedziny: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo
HS3 - Wiedza o przeszłości; dziedziny: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa
HS4 - Jednostka, instytucje, rynki; dziedziny: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia
HS5 - Normy i władza; dziedziny: prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna
HS 6 - Człowiek i życie społeczne; dziedziny: psychologia, pedagogika, socjologia


powyższe panele można rozwinąć na stronie: http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/panele-ncn


 

Z poważaniem,
Maria Wiśniewska
Centrum Europejskie UW

Powrót do listy

©® Centrum Europejskie UW, 02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 22, tel. 022 553 33 01