Centrum Europejskie Uniwersytetu WarszawskiegoGodło Polski

Europeistyka

Badania i projekty / Granty i projekty – terminarz

Granty „Marie Curie” dla doświadczonych naukowców

2013-04-19

Research Executive Agency ogłosiła konkursy na indywidualne granty wyjazdowe dla doświadczonych naukowców.

Szanowni Państwo,

Naukowcy posiadający więcej niż 4 lata doświadczenia w prowadzeniu badań (liczone od momentu uzyskania tytułu magistra) lub stopień doktora mogą aplikować o następujące granty:
 

1.Marie Curie Intra-European Fellowships, IEF, wewnątrzeuropejskie stypendium na rzecz rozwoju kariery – grant przyznawany doświadczonym naukowcom na pracę nad własnym projektem badawczym w wybranych miejscach na terenie Europy.

W ramach IEF udzielane jest wsparcie finansowe na zaawansowane szkolenie. Może ono obejmować zdobywanie nowych lub dodatkowych umiejętności oraz mobilność międzynarodową. Szkolenie opiera się na indywidualnym planie rozwoju kariery uzgodnionym przez naukowca z promotorem w instytucji, która go przyjmuje. Wsparcie finansowe może być udzielane przez okres od 12 do 24 miesięcy (ekwiwalent pełnego czasu pracy) na realizację indywidualnych projektów przedstawionych przez doświadczonych naukowców z państw członkowskich UE lub krajów stowarzyszonych, w porozumieniu z instytucją przyjmującą w państwie UE lub kraju stowarzyszonym.

Rodzaje szkoleń mogą obejmować:
•       szkolenie poprzez bezpośredni udział w pracach badawczych pod nadzorem, realizowane jako projekt indywidualny
•       szkolenia praktyczne rozwijające umiejętności badawcze (takie jak korzystanie z nowych technik lub narzędzi) i inne (przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu lub wniosku patentowego, zarządzanie projektem, koordynacja zadań,             nadzór nad personelem technicznym itp.)
•       przepływ wiedzy między różnymi sektorami i dyscyplinami naukowymi
•       zdolność budowania współpracy
•       aktywne zarządzanie swoim projektem badawczym, zarówno pod kątem naukowym, jak i finansowym
•       doskonalenie umiejętności organizacyjnych poprzez przygotowywanie szkoleń lub imprez popularyzacyjnych.

 

1.     Ostateczny termin złożenia wniosku: 14/08/2013

        Ogłoszenie o konkursie oraz wszelkie dokumenty z nim związane dostępne są na stronie: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-IEF#wlp_call_FP7

 

2.Marie Curie International Outgoing Fellowships, IOF, stypendia dla europejskich naukowców podejmujących badania poza Europą   – indywidualne granty dla doświadczonych naukowców chcących podjąć badania naukowe w instytucji goszczącej w kraju trzecim (poza Europą).

Ze środków IOF finansowane są zaawansowane szkolenia. Finansowanie obejmuje przede wszystkim wynagrodzenie naukowca, pokrywana jest też część kosztów związanych z prowadzonymi pracami badawczymi. Stypendium może być przyznane maksymalnie na 3 lata. Obejmuje ono dwa etapy: najpierw etap wyjazdowy – prowadzenie badań w kraju trzecim przez okres od roku do dwóch lat – po którym następuje obowiązkowy etap reintegracyjny po powrocie naukowca do Europy. Tak więc ubiegający się o stypendium naukowiec zobowiązuje się do powrotu do państwa członkowskiego UE lub kraju stowarzyszonego. Rolę instytucji przyjmującej naukowca powinien pełnić uniwersytet, ośrodek badawczy lub przedsiębiorstwo, które mają siedzibę i prowadzą swoją działalność w kraju trzecim (etap wyjazdowy) oraz w jednym z państw UE lub krajów stowarzyszonych (etap reintegracyjny). Główne prace powinny być prowadzone w oparciu o projekt badawczy przygotowany w porozumieniu z instytucją, w której naukowiec będzie pracował po powrocie do Europy. Naukowiec powinien również uzgodnić ze swoim promotorem w tej instytucji indywidualny plan rozwoju kariery.

Stypendium może obejmować:
•       szkolenie poprzez bezpośredni udział w pracach badawczych, pod nadzorem, realizowane jako projekt indywidualny
•       szkolenia praktyczne rozwijające umiejętności badawcze (takie jak korzystanie z nowych technik lub narzędzi) i inne (przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu lub wniosku patentowego, zarządzanie projektem, koordynacja zadań,             nadzór nad personelem technicznym itp.)
•       przepływ wiedzy między różnymi sektorami i dyscyplinami naukowymi
•       budowanie współpracy

Ostateczny termin złożenia wniosku: 14/08/2013
Ogłoszenie o konkursie oraz wszelkie dokumenty z nim związane dostępne są na stronie:http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-IOF#wlp_call_FP7


Z wyrazami szacunku,
Maria Wiśniewska

Powrót do listy

©® Centrum Europejskie UW, 02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 22, tel. 022 553 33 01