Centrum Europejskie Uniwersytetu WarszawskiegoGodło Polski

Europeistyka

Badania i projekty / Granty i projekty – terminarz

II konkurs w ramach Programu INNOWACJE SPOŁECZNE attachment link

2014-02-15

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) w dniu 10 lutego 2014 r. ogłosiło II konkurs w ramach Programu INNOWACJE SPOŁECZNE .

Program INNOWACJE SPOŁECZNE jest Programem wsparcia sektora nauki, otoczenia gospodarczego oraz sektora organizacji pozarządowych w zakresie podejmowania i realizacji innowacyjnych działań i inicjatyw społecznych, bazujących na osiągnięciach nauki i techniki. Program jest skierowany do jednostek podejmujących działania, które mają stymulować rozwój społeczny oraz poprawę jakości życia społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem tych grup i obszarów, w których istnieje wyjątkowa potrzeba innowacyjnych rozwiązań i podejmowania nowych inicjatyw społecznych.

Budżet konkursu to 10 000 000 zł, natomiast maksymalną wartość projektu określono na poziomie 1000 000 zł. Okres realizacji projektu nie może być krótszy niż 12 i dłuższy niż 36 miesięcy (w przypadkach uzasadnionych specyfiką projektu okres realizacji może zostać wydłużony do 48 miesięcy).

Projekty w ramach Programu mogą być realizowane przez konsorcja naukowe, w skład których wchodzi, co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jeden przedsiębiorca albo, co najmniej dwie jednostki naukowe. W skład każdego z ww. konsorcjów, obligatoryjnie wchodzi dodatkowy podmiot w postaci organizacji pozarządowej posiadającej osobowość prawną i mającej siedzibę na terytorium RP, która jednocześnie jest obowiązkowym Liderem Konsorcjum.

Jednostki UW zainteresowane złożeniem wniosku partnerskiego w przedmiotowym konkursie powinny w pierwszej kolejności przesłać, w nieprzekraczalnym terminie do 19 lutego br. do Biura Wspomagania Rozwoju (BWR) zgłoszenie zawierające informacje o przedmiocie projektu oraz składzie konsorcjum naukowego. Zgłoszenie należy przesłać na adres e-mail:

Następnie, po otrzymaniu potwierdzenia z BWR, do 3 marca br. do godz. 12.00 należy przesłać roboczą wersję wniosku wypełnioną w generatorze wniosków dostępnym na stronie: https://is.ncbr.gov.pl/is.

 

Całość informacji Pani Rektor prof. A.Gizy-Poleszczuk w zał.

Powrót do listy

©® Centrum Europejskie UW, 02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 22, tel. 022 553 33 01