Centrum Europejskie Uniwersytetu WarszawskiegoGodło Polski

Europeistyka

Badania i projekty / Granty i projekty – terminarz

Komisja Europejska ogłosiła konkurs „Eksperymenty społeczne” w ramach programu PROGRESS

2013-01-11

Szanowni Państwo,

Komisja Europejska ogłosiła konkurs „Eksperymenty społeczne” w ramach programu PROGRESS.

Program Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej PROGRESS (2007–2013) jest to instrument finansowy, który wspiera rozwój i koordynację polityki UE w następujących pięciu obszarach: zatrudnienie,  włączenie społeczne i ochrona socjalna, warunki pracy, przeciwdziałanie dyskryminacji, równość kobiet i mężczyzn.

Cel konkursu

 

Konkurs polega na opracowaniu innowacyjnego działania w dziedzinie polityki społecznej (eksperymentu społecznego) w jednym z poniższych obszarów:

 

·       Promowanie aktywizacji młodzieży w  zwalczaniu i zapobieganiu bezrobociu i wykluczeniu społecznemu młodocianych (pokonywanie barier wejścia na rynek pracy np. osoby mieszkające na obszarach wiejskich i obszarach peryferyjnych, ułatwienie  dostępu do rynku pracy dla młodzieży w całej UE)

·       Zapewnienie wysokiej jakości opieki nad dziećmi, zgodne z założeniami strategii na rzecz równości kobiet i mężczyzn.

·       Promowanie aktywnego i zdrowego starzenia się (poprawę stanu zdrowia i jakości życia, wspieraniu zrównoważonego rozwoju i efektywności opieki zdrowotnej i usług socjalnych).


Wybrane projekty mają przyczynić się do rozwoju i sprawdzenia innowacyjnych społecznie sposobów podejścia do priorytetów polityki społecznej w kontekście strategii Europa 2020.   

 

Ostateczny termin złożenia wniosku - 15 luty 2013 r.

 

Podmioty uprawnione do złożenia wniosku

 

Wnioskodawcami mogą być m.in. podmioty prawa publicznego z siedzibą w jednym z krajów UE, EFTA lub krajów kandydujących.

 

Poziom dofinansowania


Minimalna kwota dotacji dla projektu wynosi 700 000 € a maksymalna  1 000 000 €.
Wkład finansowy z Unii Europejskiej nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów kwalifikowalnych.

 

Szczegóły konkursu

 

Szczegóły i dokumentację konkursową można odnaleźć na stronie Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630&langId=en&callId=367&furtherCalls=yes

 

Pytania można wysyłać na adres e-mailowy (Należy podać numer referencyjny konkursu: VP/2012/007)

 

Z poważaniem,

Maria Wiśniewska

Centrum Europejskie UW

Powrót do listy

©® Centrum Europejskie UW, 02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 22, tel. 022 553 33 01