Centrum Europejskie Uniwersytetu WarszawskiegoGodło Polski

Europeistyka

Badania i projekty / Granty i projekty – terminarz

konkurs „Granty na granty”

2012-10-29

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło konkurs „Granty na granty”, mający na celu wsparcie finansowe wybranych polskich jednostek naukowych, które zamierzają stworzyć międzynarodowe konsorcjum i podjąć się koordynacji projektu realizowanego w ramach programu badawczego Unii Europejskiej. W ramach konkursu MNiSW możliwe jest uzyskanie środków finansowych na przygotowanie wniosku projektowego na konkurs 7 Programu Ramowego UE, 7 Programu Ramowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom) oraz Funduszu Badawczego Węgla i Stali.

Warunki przystąpienia do konkursu:

1)    wnioskodawca musi pełnić rolę koordynatora konsorcjum;
2)    utworzone konsorcjum będzie składać się z co najmniej 3 partnerów (w tym przynajmniej 2 partnerów z zagranicy, pochodzących z dwóch różnych krajów);
3)    wezwanie konkursowe, w ramach którego będzie złożony wniosek projektowy, zakłada współfinansowanie z zagranicznych środków finansowych niepodlegających zwrotowi oraz stworzenie konsorcjum;
4)    w ramach projektu, którego dotyczy wniosek projektowy, prowadzone będą badania naukowe.

Kosztami kwalifikującymi się do finansowania są:

1)    koszty uzupełniających badań naukowych w przedmiocie planowanego tematu wniosku projektowego, do których zalicza się przede wszystkim weryfikację istniejącego stanu wiedzy w tematyce wniosku projektowego (state of art), koszty badań zastrzeżeń patentowych i sprawdzenia innowacyjności tematyki wniosku projektowego;
2)    koszty przygotowania (napisania) wniosku;
3)    koszty organizacji spotkań roboczych konsorcjum, do których zalicza się m. in. koszty wynajmu sali, zakwaterowania, przejazdu, obsługi spotkań, druku materiałów informacyjnych;
4)    koszty zakupu aparatury naukowo-badawczej, w tym sprzętu komputerowego i multimedialnego, w zakresie w jakim jest on niezbędny do przygotowania wniosku projektowego;
5)    koszty zakupu materiałów eksploatacyjnych, a także programów komputerowych, niezbędnych do opracowania wniosku projektowego lub stworzenia aplikacji projektowej.

Usługi dotyczące przygotowania (napisania) wniosku projektowego oraz przeprowadzenia uzupełniających badań naukowych w przedmiocie planowanego tematu wniosku projektowego mogą być świadczone przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne. W takim przypadku jednostka zobowiązana jest do przedstawienia we wniosku składanym w Ministerstwie informacji w tym zakresie, a mianowicie uwzględnienia w opisie zadań, sposobu ich realizacji i planowanych kosztach usług świadczonych przez firmę zewnętrzną.

Więcej informacji o konkursie MNiSW oraz formularz konkursowy dostępne są na stronie http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/komunikaty/komunikaty/artykul/ogloszenie-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-o-vi-edycji-konkursu-granty-na-granty-wspa/

Przypominam również adres strony, na której znajduje się zestaw dokumentów dotyczących konkursu ogłoszonego przez Komisję Europejską w ramach struktury 7 Programu Ramowego (granty na projekty badawcze w obszarze tematycznym nauk społeczno-ekonomicznych i humanistycznych) - program Współpraca. (termin składania wniosków - 31 styczeń 2013 r.)  Informacja o tym konkursie była przeze mnie wysyłana we wrześniu.

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation;efp7_SESSION_ID=GnMSQT9Gg15tsdZHlLSsh6snJ7LkWKNSDNh

TRK4VmWJCyNCB8Bv7!2017552818?callIdentifier=FP7-SSH-2013-2


Z wyrazami szacunku,

Maria Wiśniewska
Centrum Europejskie UW

 

Powrót do listy

©® Centrum Europejskie UW, 02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 22, tel. 022 553 33 01