Centrum Europejskie Uniwersytetu WarszawskiegoGodło Polski

Europeistyka

Badania i projekty / Granty i projekty – terminarz

Konkurs HARMONIA 4 Narodowego Centrum Nauki link

2012-12-20

Obecnie trwa nabór wniosków do konkursu HARMONIA 4 Narodowego Centrum Nauki. Termin składania wniosków w NCN - do 15 marca 2013

Szanowni Państwo,

 

Obecnie trwa nabór wniosków do konkursu HARMONIA 4 Narodowego Centrum Nauki

Termin składania wniosków w NCN - do 15 marca 2013

 

W konkursie rozpatrywane będą projekty badawcze, realizowane:

 

                1.   w ramach współpracy międzynarodowej nawiązanej bezpośrednio z partnerem lub partnerami z zagranicznych instytucji naukowych;
                2.   w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwustronnej;
                3.   w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy wielostronnej;
                4.   przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych.

 

Warunki przystąpienia do konkursu:

 1. Do konkursu mogą być zgłaszane projekty badawcze obejmujące badania podstawowe (w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a. ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki – są to oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub użytkowanie).
 2. Należy przedstawić oświadczenie o niefinansowaniu zadań objętych wnioskiem ze środków pochodzących z innych źródeł.
 3. Okres realizacji projektu nie może być krótszy niż 12 miesięcy i nie może przekroczyć 36 miesięcy.
 4. W konkursie nie dopuszcza się zakupu aparatury naukowo-badawczej.
 5. Ze środków projektu nie mogą być finansowane zadania badawcze realizowane w zagranicznej instytucji naukowej oraz związane z tym wynagrodzenia dla partnerów i wykonawców zagranicznych.
 6. Koszty pośrednie w złożonym projekcie badawczym nie mogą przekraczać 30% wnioskowanych kosztów bezpośrednich. Wysokość kosztów pośrednich nie może ulec zwiększeniu w trakcie realizacji projektu.

Dofinansowanie mogą uzyskać projekty z obszaru nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce :

 

 

Skrót

Nazwa panelu

Dziedziny

HS1

Fundamentalne pytania o naturę człowieka i otaczającej go rzeczywistości

filozofia, nauki o poznaniu, religioznawstwo, teologia

HS2

Kultura i twórczość kulturowa

literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

HS3

Wiedza o przeszłości

historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

HS4

Jednostka, instytucje, rynki

ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

HS5

Normy i władza

prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna

HS6

Człowiek i życie społeczne

psychologia, pedagogika, socjologia


Powyższe panele można rozwinąć na stronie: http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/panele-ncn

 1. Sposób i termin składania wniosków:
  1. Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych mogą występować m.in.: jednostki naukowe, konsorcja naukowe, biblioteki naukowe, sieci naukowe
  2. Zakres niezbędnych informacji zawartych we wniosku o finansowanie projektu badawczego dla m.in. jednostek naukowych i bibliotek naukowych określa załącznik nr 2: http://www.ncn.gov.pl/userfiles/file/konkursy_ogloszone_2012-12-15/harmonia-zal2.pdf
  3. Do wniosku należy dołączyć skrócony i szczegółowy opis projektu badawczego.
   • Skrócony opis projektu badawczego nieprzekraczający 5 stron standardowego maszynopisu należy przygotować w języku polskim.
   • Szczegółowy opis projektu badawczego nieprzekraczający 15 stron standardowego maszynopisu należy przygotować dla paneli HS2 i HS3 w języku polskim lub języku angielskim a dla pozostałych paneli HS oraz paneli ST i NZ w języku angielskim.
  4. W przypadku projektu badawczego realizowanego w ramach współpracy międzynarodowej nawiązanej bezpośrednio z partnerem lub partnerami z zagranicznych instytucji naukowych, do wniosku należy dołączyć dokument określający ramy współpracy między partnerami w zakresie realizacji projektu badawczego.
  5. W przypadku projektu badawczego realizowanego w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwu- lub wielostronnej, do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający udział w programie lub inicjatywie międzynarodowej oraz dokument określający ramy współpracy między partnerami w zakresie realizacji projektu badawczego.
  6. W przypadku projektu badawczego realizowanego przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych, do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający możliwość wykorzystania tych urządzeń.
  7. Wniosek o finansowanie projektu badawczego (w języku polskim i języku angielskim), wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl do dnia 15 marca 2013 r. (w BOB do 7 marca).
  8. Wniosek wydrukowany z systemu OSF w jednym egzemplarzu w języku polskim, wraz z wymaganymi załącznikami, podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy, z wyłączeniem skróconego i szczegółowego opisu projektu, należy złożyć do dnia 15 grudnia 2012 r., na adres: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, z dopiskiem: „Konkurs HARMONIA 4”, wraz podaniem numeru panelu, do którego składany jest wniosek. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek w formie pisemnej został nadany w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.
  9. Informacje o konkursie można uzyskać w Narodowym Centrum Nauki oraz na stronie internetowej Centrum www.ncn.gov.pl.

Szczegółowe ogłoszenie w sprawie konkursu HARMONIA 4 dostępne jest na stronie: http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/harmonia-15-12-2012#przypis1


Z wyrazami szacunku,

Maria Wiśniewska
Centrum Europejskie UW

Powrót do listy

©® Centrum Europejskie UW, 02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 22, tel. 022 553 33 01