Centrum Europejskie Uniwersytetu WarszawskiegoGodło Polski

Europeistyka

Badania i projekty / Granty i projekty – terminarz

Konkurs PRELUDIUM 5

2013-04-05

Trwa nabór wniosków do konkursu Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM 5. Termin składania wniosków - do 3 czerwca 2013 roku w BOB; do 15 czerwca w NCN.

Szanowni Państwo,

PRELUDIUM jest konkursem na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

 

Adresaci konkursu:


Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych mogą występować podmioty określone w art. 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615 z późn. zm.). Są to m.in. jednostki naukowe, konsorcja naukowe, biblioteki naukowe, osoby fizyczne.
 

Warunki przystąpienia do konkursu:

 1. Do konkursu mogą być zgłaszane projekty badawcze obejmujące badania podstawowe (w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a. ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki – są to oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub użytkowanie).
 2. Należy przedstawić oświadczenie o niefinansowaniu zadań objętych wnioskiem ze środków pochodzących z innych źródeł.
 3. Okres realizacji projektu nie może być krótszy niż 12 miesięcy i nie może przekroczyć 36 miesięcy.
 4. Wysokość finansowania nie może przekraczać: 50 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 miesięcy; 100 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 24 miesiące; 150 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 36 miesięcy.
 5. Liczba osób zaangażowanych w realizację projektu nie może przekraczać trzech osób, wśród których może być tylko jeden pracownik naukowy posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy, będący opiekunem naukowym lub promotorem.
 6. Beneficjentem środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu nie może być opiekun naukowy lub promotor.
 7. W ramach konkursu możliwy jest zakup aparatury naukowo-badawczej, której koszt całkowity nie przekracza 30% wysokości wnioskowanych środków na realizację projektu.
 8. Koszty pośrednie nie mogą przekraczać 30% wnioskowanych kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kosztów aparatury. Wysokość kosztów pośrednich nie może ulec zwiększeniu w trakcie realizacji projektu.

Dziedziny nauki objęte konkursem:

HS - Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce - poniższe panele można rozwinąć na stronie: http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/panele-ncn

 

HS1- Fundamentalne pytania o naturę człowieka i otaczającej go rzeczywistości; dziedziny: filozofia, nauki o poznaniu, religioznawstwo, teologia

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa; dziedziny: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo
HS3 - Wiedza o przeszłości; dziedziny: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa
HS4 - Jednostka, instytucje, rynki; dziedziny: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia
HS5 - Normy i władza; dziedziny: prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna
HS 6 - Człowiek i życie społeczne; dziedziny: psychologia, pedagogika, socjologia


Sposób i termin składania wniosków:

 1. Zakres niezbędnych informacji zawartych we wniosku o finansowanie projektu badawczego określa załącznik nr 2: http://www.ncn.gov.pl/userfiles/file/konkursy_ogloszone_2013-03-15/preludium-zal2.pdf
 2. Wnioskodawca, który nie otrzymuje dotacji na działalność statutową z budżetu nauki przekazuje w formie pisemnej informacje dotyczące:
  -badań naukowych zrealizowanych w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji pracowników;
  -aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych.
 3. Wniosek o finansowanie projektu badawczego (w języku polskim i języku angielskim), wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl do dnia 15 czerwca 2013 r. Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie czy operacja wysłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.
 4. Wniosek wydrukowany z systemu OSF w jednym egzemplarzu w języku polskim, wraz z wymaganymi załącznikami, podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy należy złożyć do dnia 15 czerwca 2013 r., na adres: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, z dopiskiem: „Konkurs PRELUDIUM 5”, wraz z podaniem numeru panelu, do którego składany jest wniosek. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek w formie pisemnej został nadany w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.
 5. Informacje o konkursie można uzyskać w Narodowym Centrum Nauki oraz na stronie internetowej Centrum www.ncn.gov.pl.

Sposób i kryteria oceny wniosków:

Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z „Regulaminem przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych oraz staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora”, wprowadzonym uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki nr 19/2013. Przy ocenie wniosku o finansowanie projektu badawczego uwzględnia się:

 1. spełnianie kryterium badań podstawowych określonych w art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;
 2. osiągnięcia naukowe kierownika projektu oraz opiekuna naukowego bądź promotora, w tym publikacje w renomowanych czasopismach naukowych;
 3. poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji;
 4. nowatorski charakter projektu;
 5. wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej oraz kariery naukowej kierownika projektu;
 6. zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań;
 7. ocenę możliwości realizacji wnioskowanego projektu.

  
Szczegółowe ogłoszenie w sprawie konkursu PRELUDIUM 5 dostępne jest na stronie: http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium-15-12-2013


Z wyrazami szacunku,

Maria Wiśniewska
Centrum Europejskie UW

Powrót do listy

©® Centrum Europejskie UW, 02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 22, tel. 022 553 33 01