Centrum Europejskie Uniwersytetu WarszawskiegoGodło Polski

Europeistyka

Badania i projekty / Granty i projekty – terminarz

Konkurs "Współpraca Instytucjonalna"

2013-04-19

Otwarto nabór wniosków w konkursie "Współpraca Instytucjonalna". Ostateczny termin złożenia wniosku to 7 czerwca 2013 r., do godz. 16.00.

Szanowni Państwo,

1. Działania podlegające dofinansowaniu w ramach naboru wniosków dla Współpracy Instytucjonalnej:

- współpraca w obszarze edukacji między instytucjami, w tym wymiana uczniów, nauczycieli oraz pracowników;
- współpraca w obszarze edukacji między instytucjami na rzecz realizacji zagadnień będących przedmiotem wspólnego zainteresowania;
- rozwój lub przygotowanie nowych narzędzi i metod nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem nauczania opartego na technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK);
- konferencje, seminaria, publikacje.

2. Uprawnieni wnioskodawcy

Uprawnionymi wnioskodawcami z Polski są instytucje zajmujące się kształceniem formalnym (m.in. szkoły wyższe). Do złożenia wniosku wymagany jest co najmniej jeden partner zagraniczny z Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu.

Uprawnione instytucje z Państw- Darczyńców to szkoły, uczelnie wyższe, inne instytucje oferujące edukację na wszystkich poziomach, sektor prywatny - przedsiębiorstwa i partnerzy społeczni współpracujący z instytucjami edukacyjnymi, organizacje publiczne i prywatne, w tym instytucje not-for-profit i pozarządowe, ośrodki badawcze.

3. Czas trwania pojedynczego projektu

Pojedynczy projekt może trwać od 6 m-cy do maksymalnie 2 lat, w okresie: od 4 listopada 2013 do 31 października 2015.

4. Dofinansowanie pojedynczego projektu

Możliwe jest uzyskanie dofinansowania pojedynczego projektu w wysokości od 20 000 EUR do 100 000 EUR. Kwota przyznanego dofinansowania z Programu nie może przekroczyć 90% kosztów projektu, pozostałe min. 10% kosztów projektu powinno zostać zapewnione ze źródeł innych niż FSS.

5. Koszty kwalifikowalne

W ramach projektów Współpraca Instytucjonalna uprawnione będą następujące typy wydatków:

    koszty podróży, ubezpieczenia i utrzymania;
    koszty organizacji seminariów, warsztatów, konferencji;
    wynagrodzenia i honoraria pracowników realizujących projekt;
    przygotowanie i produkcja materiałów powstałych w wyniku realizacji projektu;
    zakup wyposażenia szkoleniowego na kwotę nieprzekraczającą 20% całkowitych kosztów kwalifikowanych;
    koszty administracyjne;
    dodatkowe koszty wynikające ze specjalnych potrzeb (niepełnosprawności), jeśli dotyczy.

6. Kryteria wyboru projektów

Ocena projektów jest dwuetapowa i składa się z oceny formalnej i merytorycznej. Wyłącznie projekty, które spełnią wszystkie kryteria formalne będą podlegały ocenie merytorycznej. Oceny formalnej dokonuje Operator Programu, ocena merytoryczna dokonywana jest przez niezależnych ekspertów zewnętrznych.

Wnioski będą traktowane jako spełniające kryteria formalne oraz kwalifikowalności, jeśli m.in.:

    zostaną złożone w określonym terminie;
    zostaną złożone na odpowiednim formularzu aplikacyjnym;
    będą podpisane przez uprawnione osoby;
    wszystkie wymagane obowiązkowe załączniki będą dołączone.

Ocenie merytorycznej będą podlegały następujące zagadnienia:

    cele projektu;
    metodologia i program pracy;
    innowacyjny charakter;
    stosunek kosztów do korzyści (racjonalność planowanego budżetu);
    trwałe oddziaływanie i znaczenie rezultatów projektu;
    upowszechnianie rezultatów projektu;
    wnioskowany budżet w odniesieniu do proponowanych działań.

Kompletna lista ocenianych zagadnień znajduje się w Karcie oceny merytorycznej. Karty oceny formalnej oraz merytorycznej, jak również szczegółowe kryteria selekcji znajdują się na stronie http://www.fss.org.pl/wspolpraca-instytucjonalna-kwiecien-2013

7. Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Nabór projektów odbywa się w okresie od dnia 8 kwietnia 2013 r. do dnia 7 czerwca 2013 r., do godz. 16.00. Termin końcowy odnosi się zarówno do dokumentacji aplikacyjnej składanej w wersji papierowej jak i do wersji elektronicznej, składanej za pośrednictwem generatora wniosków.

Wniosek składa się z części polskiej oraz angielskiej. Wniosek musi zostać obowiązkowo złożony poprzez generator wniosków znajdujący się na stronie online.frse.org.pl

Następnie wydrukowany wniosek wraz z kompletem załączników musi być dostarczony w jednej kopercie lub paczce, drogą pocztową (w tym przypadku decyduje data stempla pocztowego), przesyłką kurierską (w tym przypadku decyduje data nadania) lub osobiście, w 2 egzemplarzach do Operatora Programu na adres:

    Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
    Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy
    ul. Mokotowska 43
    00-551 Warszawa

Dodatkowych informacji o konkursie udziela:

    Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)
    Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy
    ul. Mokotowska 43
    00-551 Warszawa
    tel.+48/22 46 31 000
    fax +48/22 46 31 028
    
    www.fss.org.pl

Pełne ogłoszenie dostępne jest na stronie internetowej http://www.fss.org.pl/wspolpraca-instytucjonalna-kwiecien-2013

Z wyrazami szacunku,
Maria Wiśniewska
Centrum Europejskie UW

Powrót do listy

©® Centrum Europejskie UW, 02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 22, tel. 022 553 33 01