Centrum Europejskie Uniwersytetu WarszawskiegoGodło Polski

Europeistyka

Badania i projekty / Granty i projekty – terminarz

Konkursy ERC w ramach programu Pomysły 7PR

2012-12-07

Informacja o otwartych konkursach Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council - ERC) w ramach Programu Szczegółowego "Pomysły" (7 Program Ramowy).

1. Konkurs "Synergy Grant"

Cel konkursu:

Celem konkursu jest umożliwienie grupom badaczy łączenia komplementarnych umiejętności, wiedzy i zasobów w celu wspólnego rozwiązywania problemów na tzw. granicy wiedzy. Wspólny wysiłek powinien pozwolić na osiągnięcie doskonalszych rezultatów niż te, które mogłyby wyniknąć z działań samodzielnego badacza i jego zespołu.

Dziedzina badawcza:

Finansowaniu podlegają projekty z każdej dziedziny badawczej.

Kto może aplikować:

Grupy złożone z 2-4 indywidualnych badaczy (Principal Investigators), spośród których jeden pełni funkcję lidera grupy oraz (obligatoryjnie) z ich zespołów. Pożądane są grupy interdyscyplinarne. Nie ma ograniczeń wieku badaczy i etapu rozwoju ich kariery naukowej, jednak powinni oni prezentować aktywną postawę w swojej dziedzinie naukowej.

Granty udzielane są instytucji (Applicant Legal Entity), w ramach której badacz (Principal Investigator) prowadzi swoje badania.

Czas trwania projektu - do 6 lat.

Termin składania wniosków - do 10 stycznia 2013 r.

Dokumentacja konkursowa, obejmująca:

•    ERC Call fiche - zaproszenie do składania wniosków
•    Guide for Applicants - przewodnik dla wnioskodawców
•    Work Programme 2013 - program pracy

dostępna jest na stronie http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/ideas?callIdentifier=ERC-2013-SyG

2. Konkurs "Consolidator Grant"

Cel konkursu:

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych pomysłów w ramach badań poznawczych (frontier research) – przez które rozumie się badania pionierskie, prowadzące do tworzenia nowej wiedzy, przełomowych wyników i fundamentalnych odkryć.

Dziedzina badawcza:

Finansowaniu podlegają projekty z każdej dziedziny badawczej

Kto może aplikować:

Konkurs przeznaczony jest dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 7 do 12 lat przed datą ogłoszenia konkursu (07.11.2012 r.) pragnących wzmocnić swój program badawczy i ugruntować niezależność naukową. Warunek: kilka ważnych publikacji bez udziału promotora swojej pracy doktorskiej.  Granty udzielane są instytucji (Applicant Legal Entity), w ramach której badacz (Principal Investigator) prowadzi swoje badania. Nie ma ograniczeń wieku badaczy.

Czas trwania projektu - do 5 lat.

Termin składania wniosków - do 21 lutego 2013.

Dokumentacja konkursowa, obejmująca:

•    ERC Call fiche
•    Guide for Applicants
•    Work Programme 2013

dostępna jest na stronie http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/ideas?callIdentifier=ERC-2013-CoG

W obu konkursach głównym kryterium oceny wniosków jest „scientific excellence”.

ERC pokrywa 100% kosztów bezpośrednich (poniesionych bezpośrednio w związku z realizacją projektu, np. wynagrodzenia personelu zatrudnionego do wykonania poszczególnych zadań, koszty podróży, materiałów, zakupu sprzętu itp.)
Dodatkowo ERC pokrywa koszty pośrednie w ryczałtowej wysokości 20% kosztów bezpośrednich (koszty administracji i zarządzania, wynajęcia lub amortyzacji budynków i aparatury, usług telekomunikacyjnych i pocztowych itp.)

Z wyrazami szacunku,

Maria Wiśniewska
Centrum Europejskie UW

 

 

Powrót do listy

©® Centrum Europejskie UW, 02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 22, tel. 022 553 33 01