Centrum Europejskie Uniwersytetu WarszawskiegoGodło Polski

Europeistyka

Badania i projekty / Granty i projekty – terminarz

Nabór wniosków w konkursie Rozwój Polskich Uczelni

2013-04-10

Od 8 kwietnia otwarty jest nabór wniosków w konkursie Rozwój Polskich Uczelni. Nabór zostanie zamknięty 7 czerwca 2013 r. (o godz. 16.00)

Szanowni Państwo,

W ramach Rozwoju Polskich Uczelni możliwe jest dofinansowanie projektów mających na celu opracowanie programów nauczania i rozwój zdolności instytucjonalnych polskich uczelni wyższych.

1. Uprawnione działania:
działania realizowane w ramach poszczególnych projektów powinny prowadzić do:

 • rozwoju programów studiów w języku angielskim (wykładowym);
 • rozwoju wspólnych programów studiów (na poziomie licencjackim, magisterskim lub doktoranckim), prowadzących do uzyskania podwójnego dyplomu;
 • rozwoju nowych, innowacyjnych programów studiów, odpowiadającym nowym potrzebom i wyzwaniom pojawiającym się na poziomie krajowym lub europejskim;
 • przygotowania nowych kursów, modułów, specjalizacji, programów studiów;
 • utworzenia dwustopniowych programów studiów w oparciu o efekty kształcenia, z ECTS jako systemem transferu i akumulacji punktów;
 • rozwoju kultury jakości, w tym wewnętrznych systemów zapewniania jakości;
 • rozwoju programów studiów we współpracy z sektorem prywatnym.

2. Projekty mogą uwzględniać:

 • międzynarodową mobilność pomiędzy partnerami;
 • przygotowanie programów nauczania;
 • organizację spotkań, seminariów, warsztatów;
 • analizę potrzeb;
 • opracowanie polityki i strategii;
 • rozwój narzędzi dydaktycznych, metod, materiałów.

3. Wnioskodawcy

Uprawnionymi wnioskodawcami są polskie uczelnie wyższe.

Partnerstwo instytucji z Polski i Norwegii jest obligatoryjne dla projektów mających na celu rozwój wspólnych programów studiów. W takich przypadkach uprawnione instytucje z Polski będą składać wniosek w imieniu całej grupy partnerskiej. W innych typach projektów partnerstwo będzie opcjonalne.

Partnerzy z Polski i Norwegii – uprawnione instytucje to: szkoły, uczelnie wyższe, inne instytucje oferujące edukację na wszystkich poziomach, sektor prywatny - przedsiębiorstwa i partnerzy społeczni współpracujący z instytucjami edukacji, organizacje publiczne i prywatne, w tym instytucje not-for-profit i pozarządowe, ośrodki badawcze.


4. Czas trwania projektu

Pojedynczy projekt może trwać od 1 do maksymalnie 2,5 roku: od 4 listopada 2013 do 31 maja 2016.

5. Procedura aplikacyjna

Polski koordynator projektu składa wniosek aplikacyjny na podstawie formularza. Wniosek określa cele projektu, zakres współpracy między partnerami (jeśli dotyczy), działania i budżet. Formularz wniosku, Karta oceny formalnej i merytorycznej oraz Przewodnik dla Wnioskodawców umieszczone są na stronie internetowej http://www.fss.org.pl/rozwoj-polskich-uczelni-kwiecien-2013

6. Zasady finansowania

Całkowita alokacja (środki z NMF 2009-2014 wraz z wkładem krajowym) na konkurs wniosków Rozwój Polskich Uczelni wynosi 2 866 666,50 EUR.

Możliwe jest uzyskanie dofinansowania pojedynczego projektu w wysokości od 20 000 EUR do 250 000 EUR. Kwota przyznanego dofinansowania z programu nie może przekroczyć 90% kosztów projektu, pozostałe min. 10% powinno zostać zapewnione ze źródeł innych niż FSS.


7. Koszty kwalifikowalne:

 • koszty podróży, ubezpieczenia i utrzymania;
 • koszty organizacji seminariów, warsztatów, konferencji;
 • wynagrodzenia i honoraria pracowników realizujących projekt;
 • przygotowanie i drukowanie/produkcja materiałów powstałych w wyniku realizacji projektu;
 • zakup wyposażenia szkoleniowego na kwotę nieprzekraczającą 30% całkowitych kosztów kwalifikowanych;
 • koszty administracyjne;
 • dodatkowe koszty wynikające ze specjalnych potrzeb, np. niepełnosprawności (jeśli dotyczy).

8. Sposób składania wniosków:

Wniosek składa się z części polskiej oraz angielskiej. Wniosek musi zostać obowiązkowo złożony poprzez generator wniosków znajdujący się na stronie online.frse.org.pl

Następnie wydrukowany wniosek wraz z kompletem załączników musi być dostarczony w jednej kopercie lub paczce, drogą pocztową (w tym przypadku decyduje data stempla pocztowego), przesyłką kurierską (w tym przypadku decyduje data nadania) lub osobiście, w 2 egzemplarzach do Operatora Programu na adres:

 • Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
 • Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy
 • ul. Mokotowska 43
 • 00-551 Warszawa

Więcej informacji na temat konkursu oraz wszystkie dokumenty do pobrania znajdują się na stronie http://www.fss.org.pl/rozwoj-polskich-uczelni-kwiecien-2013

 

Pozdrawiam,

 

Maria Wiśniewska

Powrót do listy

©® Centrum Europejskie UW, 02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 22, tel. 022 553 33 01