Centrum Europejskie Uniwersytetu WarszawskiegoGodło Polski

Europeistyka

Badania i projekty / Granty i projekty – terminarz

Narodowego Centrum Nauki OPUS 4

2012-10-25

Obecnie trwa nabór wniosków do konkursu Narodowego Centrum Nauki OPUS 4. Termin składania wniosków - do 15 grudnia 2012 roku w NCN; do 7 grudnia w BOB

Jest to konkurs na projekty badawcze m.in. w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, w tym na finansowanie zakupu lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

 

Warunki przystąpienia do konkursu:

 1. Do konkursu mogą być zgłaszane projekty badawcze obejmujące badania podstawowe (w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a. ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki – są to oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub użytkowanie).
 2. Należy przedstawić oświadczenie o niefinansowaniu zadań objętych wnioskiem ze środków pochodzących z innych źródeł.
 3. Okres realizacji projektu nie może być krótszy niż 12 miesięcy i nie może przekroczyć 36 miesięcy.
 4. W ramach konkursu możliwe jest wnioskowanie o zakup aparatury naukowo-badawczej, przy czym koszt zakupu pojedynczego aparatu naukowo-badawczego nie może przekraczać wartości 150 tys. zł w dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (HS).
 5. Koszty pośrednie nie mogą przekraczać 30% wnioskowanych kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów aparatury. Wysokość kosztów pośrednich nie może ulec zwiększeniu w trakcie realizacji projektu.

Dziedziny nauki:

HS - Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce - poniższe panele można rozwinąć na stronie: http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/panele-ncn

 

Skrót

Nazwa panelu

Dziedziny

HS1

Fundamentalne pytania o naturę człowieka i otaczającej go rzeczywistości

filozofia, nauki o poznaniu, religioznawstwo, teologia

 

HS2

Kultura i twórczość kulturowa

literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

 

HS3

Wiedza o przeszłości

historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

 

HS4

Jednostka, instytucje, rynki

ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

 

HS5

Normy i władza

prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna

 

HS6

Człowiek i życie społeczne

psychologia, pedagogika, socjologia

 

 1. Sposób i termin składania wniosków:
  1. Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych mogą występować m.in.: jednostki naukowe, konsorcja naukowe, biblioteki naukowe, sieci naukowe
  2. Zakres niezbędnych informacji zawartych we wniosku o finansowanie projektu badawczego dla m.in. jednostek naukowych i bibliotek naukowych określa załącznik nr 2: http://www.ncn.gov.pl/userfiles/file/konkursy_ogloszone_2012-09-15/opus-zal2.pdf
  3. Do wniosku należy dołączyć skrócony i szczegółowy opis projektu badawczego.
   • Skrócony opis projektu badawczego nieprzekraczający 5 stron standardowego maszynopisu należy przygotować w języku polskim.
   • Szczegółowy opis projektu badawczego nieprzekraczający 15 stron standardowego maszynopisu należy przygotować dla paneli HS2 i HS3 w języku polskim lub języku angielskim a dla pozostałych paneli HS oraz paneli ST i NZ w języku angielskim.
  4. Wniosek o finansowanie projektu badawczego (w języku polskim i języku angielskim), wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl do dnia 15 grudnia 2012 r. (w BOB do 7 grudnia).
  5. Wniosek wydrukowany z systemu OSF w jednym egzemplarzu w języku polskim, wraz z wymaganymi załącznikami, podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy, z wyłączeniem skróconego i szczegółowego opisu projektu wymienionych w pkt 4.2, należy złożyć do dnia 15 grudnia 2012 r., na adres: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, z dopiskiem: „Konkurs OPUS 4”, wraz podaniem numeru panelu, do którego składany jest wniosek. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek w formie pisemnej został nadany w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.
  6. Informacje o konkursie można uzyskać w Narodowym Centrum Nauki oraz na stronie internetowej Centrum www.ncn.gov.pl.

    4. Sposób i kryteria oceny wniosków:

            Przy ocenie wniosku o finansowanie projektu badawczego uwzględnia się:

 1. spełnianie kryterium badań podstawowych określonych w art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;
 2. osiągnięcia naukowe zespołu wykonawców, w tym publikacje w renomowanych czasopismach naukowych;
 3. ocenę wykonania przez kierownika projektu innych projektów uprzednio finansowanych ze środków finansowych na naukę;
 4. poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji;
 5. nowatorski charakter projektu;
 6. wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej;
 7. zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań;
 8. ocenę możliwości realizacji wnioskowanego projektu.

Szczegółowe ogłoszenie w sprawie konkursu OPUS 4 dostępne jest na stronie: http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus-15-09-2012

Z wyrazami szacunku,
Maria Wiśniewska
Centrum Europejskie UW

 

Powrót do listy

©® Centrum Europejskie UW, 02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 22, tel. 022 553 33 01