Centrum Europejskie Uniwersytetu WarszawskiegoGodło Polski

Europeistyka

Badania i projekty / Granty i projekty – terminarz

Narodowego Centrum Nauki SONATA 4

2012-10-26

Szanowni Państwo,

Obecnie trwa nabór wniosków do konkursu Narodowego Centrum Nauki SONATA 4. Termin składania wniosków - do 15 grudnia 2012 roku w NCN; do 7 grudnia w Biurze Obsługi Badań UW  - wnioski muszą zostać zatwierdzone przez JM Rektora UW oraz Kwestora UW.

SONATA jest konkursem na projekty badawcze, mające na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.
Przez stworzenie „unikatowego warsztatu naukowego” należy rozumieć prowadzenie innowacyjnych badań naukowych o charakterze podstawowym z wykorzystaniem nowoczesnego zaplecza aparaturowego i/lub oryginalnego rozwiązania teoretyczno-metodologicznego.

W konkursie tym, przez osobę rozpoczynającą karierę naukową posiadającą stopień naukowy doktora, należy rozumieć osobę, która nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem uzyskała stopień naukowy doktora. Do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego i wychowawczego, udzielanych na zasadach określonych w kodeksie pracy.

 

Adresaci konkursu:


Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych mogą występować podmioty określone w art. 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615 z późn. zm.). Są to m.in.:

 1. Jednostki naukowe;
 2. Konsorcja naukowe;
 3. Biblioteki naukowe;
 4. Osoby fizyczne

Warunki przystąpienia do konkursu:

 1. Do konkursu mogą być zgłaszane projekty badawcze obejmujące badania podstawowe (w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a. ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki – są to oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub użytkowanie).
 2. Należy przedstawić oświadczenie o niefinansowaniu zadań objętych wnioskiem ze środków pochodzących z innych źródeł.
 3. Do konkursu kwalifikowane są te projekty badawcze, których okres realizacji jest nie krótszy niż 36 miesięcy i nie przekracza 60 miesięcy. W pierwszym etapie zapewnia się finansowanie na okres 36 miesięcy realizacji projektu oraz gwarantuje możliwość przedłużenia finansowania o dalszy okres nieprzekraczający 24 miesięcy. Warunkiem przedłużenia jest pozytywna ocena realizacji projektu w okresie pierwszych 30 miesięcy, dokonana przez Zespół Ekspertów.
 4. Wysokość finansowania nie może przekraczać 500 tys. zł na cały okres 60 miesięcy.
 5. Poza kierownikiem projektu, wśród osób realizujących projekt może być co najwyżej jeden pracownik naukowy posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy, ale wyłącznie jako współpracownik spoza podmiotu zatrudniającego kierownika projektu.
 6. Kierownik projektu zobowiązany jest do przedstawienia oświadczenia podmiotu, w którym będzie realizowany projekt badawczy, o zakresie jego zaangażowania w realizację projektu badawczego.
 7. W ramach konkursu możliwe jest wnioskowanie o zakup aparatury naukowo-badawczej, przy czym koszt zakupu pojedynczego aparatu naukowo - badawczego nie może przekraczać wartości 150 tys. zł w dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (HS).
 8. Koszty pośrednie nie mogą przekraczać 30% wnioskowanych kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów aparatury. Wysokość kosztów pośrednich nie może ulec zwiększeniu w trakcie realizacji projektu.

Dziedziny nauki objęte konkursem:

HS - Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce - poniższe panele można rozwinąć na stronie: http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/panele-ncn

 

Skrót

Nazwa panelu

Dziedziny

HS1

Fundamentalne pytania o naturę człowieka i otaczającej go rzeczywistości

filozofia, nauki o poznaniu, religioznawstwo, teologia

 

HS2

Kultura i twórczość kulturowa

literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

 

HS3

Wiedza o przeszłości

historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

 

HS4

Jednostka, instytucje, rynki

ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

 

HS5

Normy i władza

prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna

 

HS6

Człowiek i życie społeczne

psychologia, pedagogika, socjologiaSposób i termin składania wniosków:

 1. Zakres niezbędnych informacji zawartych we wniosku o finansowanie projektu badawczego dla m.in. jednostek naukowych i bibliotek naukowych określa załącznik nr 2: http://www.ncn.gov.pl/userfiles/file/konkursy_ogloszone_2012-09-15/opus-zal2.pdf
 2. Do wniosku należy dołączyć skrócony i szczegółowy opis projektu badawczego.
  1. Skrócony opis projektu badawczego nieprzekraczający 5 stron standardowego maszynopisu należy przygotować w języku polskim.
  2. Szczegółowy opis projektu badawczego nieprzekraczający 15 stron standardowego maszynopisu należy przygotować dla paneli HS2 i HS3 w języku polskim lub języku angielskim, a dla pozostałych paneli HS oraz paneli ST i NZ w języku angielskim.
 3. Jeśli projekt ma być realizowany w podmiocie nieotrzymującym dotacji na działalność statutową z budżetu nauki, wnioskodawca przekazuje w formie pisemnej informacje dotyczące:
 4. badań naukowych zrealizowanych w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji pracowników tego podmiotu;
 5. aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych w podmiocie.
 6. Wniosek o finansowanie projektu badawczego (w języku polskim i języku angielskim), wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl do dnia 15 grudnia 2012 r. Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie czy operacja wysłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.
 7. Wniosek wydrukowany z systemu OSF w jednym egzemplarzu w języku polskim, wraz z wymaganymi załącznikami, podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy, z ączeniem skróconego i szczegółowego opisu projektu wymienionych w pkt 4.2 należy złożyć do dnia 15 grudnia 2012 r., na adres: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, z dopiskiem: „Konkurs SONATA 4”, wraz z podaniem numeru panelu, do którego składany jest wniosek. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek w formie pisemnej został nadany w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.
 8. Informacje o konkursie można uzyskać w Narodowym Centrum Nauki oraz na stronie internetowej Centrum www.ncn.gov.pl.


Przy ocenie wniosku o finansowanie projektu badawczego uwzględnia się:

 1. spełnianie kryterium badań podstawowych określonych w art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;
 2. osiągnięcia naukowe kierownika projektu, w tym publikacje w renomowanych czasopismach naukowych;
 3. ocenę wykonania przez kierownika projektu innych projektów uprzednio finansowanych ze środków finansowych na naukę;
 4. poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji;
 5. nowatorski charakter projektu;
 6. wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej;
 7. zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań;
 8. ocenę możliwości realizacji wnioskowanego projektu;
 9. zaangażowanie podmiotu, w którym będzie realizowany projekt, w tym m.in. warunki zatrudnienia, udostępnione pomieszczenia i wyposażenie oraz inne środki na stworzenie unikatowego warsztatu naukowego.

  
Szczegółowe ogłoszenie w sprawie konkursu SONATA 4 dostępne jest na stronie: http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-15-09-2012#przypis2


Z wyrazami szacunku,

Maria Wiśniewska
Centrum Europejskie UW

 


Szanowni Państwo,

Obecnie trwa nabór wniosków do konkursu Narodowego Centrum Nauki SONATA BIS 2. Termin składania wniosków - do 15 grudnia 2012 roku w NCN; do 7 grudnia w Biurze Obsługi Badań UW  - wnioski muszą zostać zatwierdzone przez JM Rektora UW oraz Kwestora UW.

 

SONATA BIS 2 jest konkursem na projekty badawcze, mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. (Do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego i wychowawczego, udzielanych na zasadach określonych w kodeksie pracy).

 

Przez „powołanie nowego zespołu naukowego” należy rozumieć powołanie - przez kierownika projektu - zespołu, prowadzącego nowatorskie badania naukowe o charakterze podstawowym, złożonego z osób nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu naukowego, w tym nowo zatrudnionych, które dotychczas nie współpracowały ze sobą - jako odrębny zespół - przy realizacji projektów badawczych, finansowanych w drodze konkursu.

 

Adresaci konkursu:


Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych mogą występować podmioty określone w art. 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615 z późn. zm.). Są to m.in.:

 1. Jednostki naukowe;
 2. Konsorcja naukowe;
 3. Biblioteki naukowe;
 4. Osoby fizyczne

Warunki przystąpienia do konkursu:

 1. Do konkursu mogą być zgłaszane projekty badawcze obejmujące badania podstawowe (w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a. ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki – są to oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub użytkowanie).
 2. Należy przedstawić oświadczenie o niefinansowaniu zadań objętych wnioskiem ze środków pochodzących z innych źródeł.
 3. Do konkursu kwalifikowane są te projekty badawcze, których okres realizacji jest nie krótszy niż 36 miesięcy i nie przekracza 60 miesięcy. W pierwszym etapie zapewnia się finansowanie na okres 36 miesięcy realizacji projektu oraz gwarantuje możliwość przedłużenia finansowania o dalszy okres nieprzekraczający 24 miesięcy. Warunkiem przedłużenia jest pozytywna ocena realizacji projektu w okresie pierwszych 30 miesięcy, dokonana przez Zespół Ekspertów.
 4. Wysokość finansowania nie może przekraczać 1,5 mln zł na cały okres 60 miesięcy.
 5. Poza kierownikiem projektu, wśród osób realizujących projekt nie może być pracowników naukowych posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy.
 6. Kierownik projektu zobowiązany jest do przedstawienia oświadczenia podmiotu, w którym będzie realizowany projekt badawczy, o zakresie jego zaangażowania w realizację projektu badawczego.
 7. W ramach konkursu możliwe jest wnioskowanie o zakup aparatury naukowo-badawczej, przy czym koszt zakupu pojedynczego aparatu naukowo-badawczego nie może przekraczać wartości 150 tys. zł w dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (HS).
 8. Koszty pośrednie nie mogą przekraczać 30% wnioskowanych kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów aparatury. Wysokość kosztów pośrednich nie może ulec zwiększeniu w trakcie realizacji projektu.

Dziedziny nauki objęte konkursem:

HS - Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce - poniższe panele można rozwinąć na stronie: http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/panele-ncn

 

Skrót

Nazwa panelu

Dziedziny

HS1

Fundamentalne pytania o naturę człowieka i otaczającej go rzeczywistości

filozofia, nauki o poznaniu, religioznawstwo, teologia

 

HS2

Kultura i twórczość kulturowa

literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

 

HS3

Wiedza o przeszłości

historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

 

HS4

Jednostka, instytucje, rynki

ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

 

HS5

Normy i władza

prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna

 

HS6

Człowiek i życie społeczne

psychologia, pedagogika, socjologiaSposób i termin składania wniosków:

 1. Zakres niezbędnych informacji zawartych we wniosku o finansowanie projektu badawczego dla m.in. jednostek naukowych i bibliotek naukowych określa załącznik nr 2: http://www.ncn.gov.pl/userfiles/file/konkursy_ogloszone_2012-09-15/opus-zal2.pdf
 2. Do wniosku należy dołączyć skrócony i szczegółowy opis projektu badawczego.
  1. Skrócony opis projektu badawczego nieprzekraczający 5 stron standardowego maszynopisu należy przygotować w języku polskim;
  2. Szczegółowy opis projektu badawczego nieprzekraczający 15 stron standardowego maszynopisu należy przygotować dla paneli HS2 i HS3 w języku polskim lub języku angielskim, a dla pozostałych paneli HS oraz paneli ST i NZ w języku angielskim.
 3. Jeśli projekt ma być realizowany w podmiocie nieotrzymującym dotacji na działalność statutową z budżetu nauki, wnioskodawca przekazuje w formie pisemnej informacje dotyczące:
 4. badań naukowych zrealizowanych w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji pracowników tego podmiotu;
 5. aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych w podmiocie.
 6. Wniosek o finansowanie projektu badawczego (w języku polskim i języku angielskim), wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie osf.opi.org.pl do dnia 15 grudnia 2012 r. Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie czy operacja wysłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.
 7. Wniosek wydrukowany z systemu OSF w jednym egzemplarzu w języku polskim, wraz z wymaganymi załącznikami, podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy, z wyłączeniem skróconego i szczegółowego opisu projektu należy złożyć do dnia 15 grudnia 2012 r., na adres: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, z dopiskiem: „Konkurs SONATA BIS 2”, wraz z podaniem numeru panelu, do którego składany jest wniosek. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek w formie pisemnej został nadany w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.
 8. Informacje o konkursie można uzyskać w Narodowym Centrum Nauki oraz na stronie internetowej Centrum www.ncn.gov.pl.


Przy ocenie wniosku o finansowanie projektu badawczego uwzględnia się:

 1. spełnianie kryterium badań podstawowych określonych w art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;
 2. osiągnięcia naukowe kierownika projektu, w tym publikacje w renomowanych czasopismach naukowych;
 3. ocenę wykonania przez kierownika projektu innych projektów uprzednio finansowanych ze środków finansowych na naukę;
 4. poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji;
 5. nowatorski charakter projektu;
 6. wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej;
 7. zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań;
 8. ocenę możliwości realizacji wnioskowanego projektu;
 9. zaangażowanie podmiotu, w którym będzie realizowany projekt, w tym m.in. warunki zatrudnienia, udostępnione pomieszczenia i wyposażenie oraz inne środki na powołanie nowego zespołu naukowego.

  
Szczegółowe ogłoszenie w sprawie konkursu SONATA BIS 2 dostępne jest na stronie: http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis-15-09-2012#przypis1


Z wyrazami szacunku,

Maria Wiśniewska
Centrum Europejskie UW

Powrót do listy

©® Centrum Europejskie UW, 02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 22, tel. 022 553 33 01