Centrum Europejskie Uniwersytetu WarszawskiegoGodło Polski

Europeistyka

Badania i projekty / Granty i projekty – terminarz

Ogłoszenie o konkursie na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie pomocy społecznej

2013-04-04

Miasto Stołeczne Warszawa ogłosiło konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektów strategicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym możliwych do finansowania ze środków Unii Europejskiej.

Szanowni Państwo,

Termin składania wniosków - 15 kwietnia 2013 r.

Cel konkursu:

Nawiązanie strategicznej współpracy pomiędzy m.st. Warszawa a partnerami społecznymi prowadzącymi badania z zakresu pomocy społecznej, której celem będzie wdrożenie zasady zarządzania w oparciu o dowody (Evidence Based Policy) i zwiększenie efektywności i skuteczności działania pomocy społecznej, wsparcie polityki rodzinnej a także zadań z obszaru aktywizacji osób starszych i niepełnosprawnych w Warszawie. Zakłada się, że w wyniku współpracy powstanie szereg projektów, których celem będzie zwiększenie skuteczności funkcjonowania instytucji publicznych i niepublicznych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Koncepcje, które powstaną w ramach współpracy będą mogły być realizowane ze środków publicznych w tym z budżetu Unii Europejskiej.

Obszarem  współpracy partnerskiej jest współpraca w zakresie opracowywania analiz oraz wskaźników w obszarze pomocy społecznej, polityki rodzinnej oraz senioralnej w Warszawie.

 

Konkurs skierowany jest do instytucji badawczych, uczelni wyższych – publicznych i niepublicznych, organizacji pozarządowych zainteresowanych współpracą o charakterze non-profit w opisanym zakresie.

Wybrani w konkursie partnerzy będą mogli wykorzystywać przekazane przez m.st. Warszawa dane w działalności naukowo-badawczej. Miasto oczekuje od partnerów regularnych analiz w wybranym przez partnera obszarze tematycznym.

Zgłoszenie powinno zawierać informacje dotyczące planowanego wspólnego przedsięwzięcia. Oferta powinna uwzględniać:

        - opracowanie analiz na podstawie danych posiadanych przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy – zgodnie z załącznikiem nr 2 i/lub

        - opracowanie wskaźników do oceny obszarów problemowych z zakresu pomocy społecznej w oparciu o dane zawarte w sprawozdaniach i zestawieniach wymienionych w załączniku nr 2 oraz ich monitorowania i/lub,

        - opracowanie koncepcji projektów w wybranym obszarze tematycznym, które mogłyby być finansowane ze środków publicznych,  w tym z Unii Europejskiej. Zadania będą realizowane przy współpracy z Biurem Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy.

        - oświadczenie wypełnione przez oferenta zgodnie z załącznikiem nr 3 dostępnym na stronie www.bip.warszawa.pl / zakładka Ogłoszenia i informacje / Fundusze europejskie.

        - Obszary/podobszary współpracy zaznaczone przez oferenta w pkt. 4 oferty.

 

Wszystkie załączniki dostępne są na stronie http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/fundusze_europejskie/Ogloszenie_o_konkursie_02_03_13_na_wspolne_przygotowanie_i_realizacje_projektow_wspolfinansowanych_z.htm

 

Kryteria wyboru Partnerów:

 

    - jakość merytoryczna zaproponowanej oferty współpracy – należy opisać propozycję analiz i wskaźników z zakresu pomocy społecznej w wybranych przez Państwa obszarach/podobszarach wskazanych w załączniku nr 2,

    - doświadczenie w realizacji podobnych zadań z zakresu pomocy społecznej (badania, analizy, raporty) – należy opisać zrealizowane w ciągu ostatnich 5 lat zadania oraz ich zakres merytoryczny,

    - doświadczenie kadry – należy opisać kwalifikacje poszczególnych osób, które będę zaangażowane w realizację zadania.

 

Zgłoszenia z propozycją współpracy należy składać w formie pisemnej najpóźniej do dnia 15 kwietnia 2013 r., w godzinach 8.00 - 16:00 w Biurze Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego, Urzędu m.st. Warszawy, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, Pałac Kultury i Nauki XIX p., pokój nr 1916, tel. 22 443 07 50;

 

 

Z wyrazami szacunku,

Maria Wiśniewska

Centrum Europejskie UW

Powrót do listy

©® Centrum Europejskie UW, 02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 22, tel. 022 553 33 01