Centrum Europejskie Uniwersytetu WarszawskiegoGodło Polski

Europeistyka

Badania i projekty / Granty i projekty – terminarz

Ogłoszono nowy konkurs w ramach programu Innowacje Społeczne Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

2013-02-08

Szanowni Państwo,
Cel główny Programu: poprawa jakości życia społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem tych grup i obszarów, w których istnieje rzeczywista potrzeba innowacyjnych rozwiązań i podejmowania nowych inicjatyw społecznych.

Przez innowacje społeczne w niniejszym dokumencie rozumie się zarówno społecznie uzasadnione innowacje techniczne i technologiczne, jak i innowacje stricte społeczne. Do kategorii innowacji technicznych i technologicznych możemy zaliczyć w szczególności takie rozwiązania, które są związane z dostosowaniami danego produktu do potrzeb szczególnego odbiorcy na przykład mieszkańców regionów Polski o słabo rozwiniętej infrastrukturze. Do kategorii innowacji stricte społecznych możemy zaliczyć takie rozwiązania, które dotyczą m.in. problemów ludzi w starszym wieku, niepełnosprawnych i bezrobotnych, a więc grup wymagających wsparcia ze strony państwa i społeczeństwa. Niezależnie od przyjętej ścieżki, wszystkie projekty realizowane w Programie powinny wskazywać wyraźny kontekst społeczny oraz definiować problem, jaki mają rozwiązać, a także wskazywać związek przyczynowo - skutkowy między projektem a rozwiązywanym problemem społecznym.

Cele szczegółowe Programu:
wzrost liczby wdrożeń innowacyjnych rozwiązań technicznych oraz innowacyjnych produktów, usług i procedur pozwalających na rozwiązanie złożonych problemów społecznych;
wzrost współpracy międzysektorowej na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym;    

Program adresowany jest do:
konsorcjów w skład, których wchodzi, co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jeden przedsiębiorca albo, co najmniej dwie jednostki naukowe, z obligatoryjnym udziałem organizacji pozarządowej posiadającej osobowość prawną i mającej siedzibę na terytorium RP.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 1 000 000 PLN

Termin naboru wniosków: do 28 marca 2013 r.

Projekty będą finansowane przez okres od 12 do 48 miesięcy (w zależności od wielkości projektu).

Niezbędnym warunkiem skutecznego złożenia Wniosku o dofinansowanie jest jego złożenie zarówno w wersji papierowej i elektronicznej. Za datę wpływu wersji papierowej Wniosku do Centrum (adres:  ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa) uznaje się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej lub u kuriera albo, w przypadku osobistego doręczenia, datę zarejestrowania wpływu Wniosku w kancelarii Centrum. Wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać pocztą elektroniczną w wersji pdf na adres: najpóźniej do godz. 23:59 w dniu zamknięcia naboru Wniosków.

Dokumenty do pobrania (w tym szczegółowy opis programu): http://ncbr.gov.pl/programy-krajowe/innowacje-spoleczne/dokumenty-do-pobrania/

Koordynatorem Programu Innowacje Społeczne jest Joanna Makocka, tel.: +48 22 39 07 233, tel. kom.: +48 519 684 989
e-mail:


Z wyrazami szacunku,

Maria Wiśniewska
Centrum Europejskie UW

Powrót do listy

©® Centrum Europejskie UW, 02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 22, tel. 022 553 33 01