Centrum Europejskie Uniwersytetu WarszawskiegoGodło Polski

Europeistyka

Badania i projekty / Granty i projekty – terminarz

poPodróże grupowe do Niemiec dla polskich studentów

2012-10-24

Szanowni Państwo,

Przesyłam informację o ciekawym stypendium na podróże grupowe do Niemiec dla polskich studentów.

Cel:
Stypendia te mają na celu umożliwienie grupom studenckim (pod kierownictwem nauczycieli akademickich)
nawiązania kontaktów oraz zdobycia informacji o Niemczech podczas podróży po tym
kraju, zwiedzania i rozmów informacyjnych. Program ten ma służyć rozwijaniu kontaktów
między polskimi i niemieckimi szkołami wyższymi oraz umożliwiać spotkania polskich i niemieckich
naukowców oraz studentów.
Kandydaci:
Grupy studenckie: od 10 do 15 studentów wszystkich kierunków od drugiego semestru studiów
oraz jeden nauczyciel akademicki (etatowy pracownik uczelni). Po uzgodnieniu z DAAD w
wyjątkowych przypadkach uczestnikami grupy może być również kilku doktorantów. Przynajmniej
jedna osoba z grupy (w miarę możliwości powinien to być organizator wycieczki) powinna w dobrym
stopniu posługiwać się językiem niemieckim.
Czas trwania podróży:
7-12 dni.

Warunki uzyskania stypendium:
• Podróż musi być całkowicie samodzielnie zorganizowana i przygotowana.
• Program podróży musi być ustalony wspólnie z niemieckimi uczelniami/instytucjami,
które zostaną odwiedzone (głównie szkoły wyższe, instytuty naukowe, a także firmy, zakłady
przemysłowe, instytucje publiczne w kilku niemieckich miastach).
• Podróż musi prowadzić do kilku, a co najmniej dwóch różnych miast/miejscowości.
Wysokość stypendium:
50 euro na dzień podróży dla każdego uczestnika (poza maksymalnie 15 studentami
stypendium otrzyma tylko jeden nauczyciel akademicki).

• Przyznane stypendium będzie wypłacone w polskiej walucie.
• DAAD zawiera dla całej grupy ubezpieczenie zdrowotne, wypadkowe oraz ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej (w przypadku uzyskania stypendium uczestnicy otrzymają
odpowiednie broszury informacyjne).
Przyznanie stypendium:
• Decyzję o przyznaniu stypendium na podróże grupowe podejmuje DAAD i zawiera umowę
z opiekunem grupy lub dziekanem danego wydziału. Przed złożeniem wniosku należy wyjaśnić
kwestię, kto jest uprawniony do reprezentowania uczelni i do podpisania umowy z DAAD.
• 90% przyznanej kwoty zostanie przekazane grupie przed rozpoczęciem podróży.
• Najpóźniej 4 tygodnie po podróży należy przysłać do biura DAAD w Warszawie sprawozdanie
z podróży w języku niemieckim. Sprawozdanie to powinno zawierać: listę uczestników podróży,
przebieg podróży oraz opis konkretnych korzyści naukowych, wyniesionych z odwiedzin w poszczególnych
miejscach.
• Po otrzymaniu sprawozdania DAAD przekazuje grupie pozostałe 10% przyznanej kwoty.
Wniosek zgłoszeniowy powinien zawierać:
1. Formularz DAAD („Studienreisen polnischer Studentengruppen“ dostępny na stronie:
www.daad.pl).
2. Lista uczestników wraz z informacjami o ich znajomości języka (niemieckiego lub angielskiego)
oraz wykształceniu (na formularzu).
3. Szczegółowe i precyzyjne przedstawienie motywów i celu podróży (w dowolnej formie w języku
niemieckim).
4. Tabelaryczne przedstawienie czasu i miejsc pobytu.
5. Wyszczególnienie nawiązanych przed wyjazdem kontaktów z niemieckimi partnerami (na
formularzu) oraz kopie oficjalnych zaproszeń podających czas, miejsce i charakter spotkania
(zaproszenia przesłane przez e-mail powinny zawierać dane osoby zapraszającej - imię, nazwisko,
instytucja, adres, tel.).
Uwaga:
• Wykluczone jest przyznanie stypendium temu samemu wydziałowi danej uczelni w dwóch
kolejnych latach.
Cały wniosek powinien być sporządzony w języku niemieckim.
• Jeżeli zamierzeniem podróży jest pobyt tylko w jednym miejscu w Niemczech w celu przeprowadzenia
wspólnego projektu lub seminarium z niemiecką szkołą wyższą, konieczne jest
złożenie w DAAD w Bonn (Referat 513) wniosku o stypendium na „Praktyki studenckie” („Studienpraktika”)
przez niemieckiego partnera. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie
www.daad.de - Infos für Ausländer - Download.
Termin złożenia dokumentów upływa z dniem:
• 1 listopada na podróże od 1 marca
• 1 lutego na podróże od 1 czerwca
• 1 maja na podróże od 1 września

Wnioski należy kierować pod adres:
Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD), ul. Czeska 24/2, 03-902 Warszawa.
Tam też można zasięgnąć szczegółowych informacji (Anna Sowińska-Szejba, tel.: 22 / 616 13 08)

Z wyrazami szacunku,

Maria Wiśniewska
 

 

Powrót do listy

©® Centrum Europejskie UW, 02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 22, tel. 022 553 33 01