Centrum Europejskie Uniwersytetu WarszawskiegoGodło Polski

Europeistyka

Badania i projekty / Granty i projekty – terminarz

„Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego”

2012-07-06

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, występujące jako Operator Programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów.

Czas trwania naboru

 

Nabór projektów rozpoczął się 15 czerwca 2012 r. i potrwa do 15 października 2012 r. do godz. 16.15.  Na dofinansowanie projektów przeznaczono kwotę 4 877 778 EUR  =  20 895 913 PLN (liczone wg średniego miesięcznego kursu publikowanego w serii C Oficjalnego Dziennika Unii Europejskiego, liczonego dla 6 miesięcznego okresu sprzed miesiąca publikacji ogłoszenia, tj. 1 EUR = 4,2839 PLN).

 

Obszary tematyczne, w ramach których można składać projekty:

 

    edukacja artystyczna i kulturalna;

    dziedzictwo kulturowe, w tym dziedzictwo materialne i niematerialne oraz literatura i archiwa;

    muzyka i sztuki sceniczne;

    sztuki plastyczne i wizualne.

 

Wnioski mogą składać:

 

    państwowe i samorządowe instytucje kultury, instytucje filmowe;

    publiczne szkoły artystyczne i uczelnie artystyczne;

    uczelnie publiczne (w przypadku projektów realizowanych przez ich wydziały artystyczne oraz wydziały związane z: kulturoznawstwem, historią, dziedzictwem kulturowym, zarządzaniem kulturą);

    archiwa państwowe;

    jednostki samorządu terytorialnego i ich związki;

    organizacje pozarządowe ze sfery kultury.

 

Partnerstwo

 

Wymagane jest posiadanie co najmniej jednego Partnera pochodzącego z Państw - Darczyńców, czyli Norwegii, Liechtensteinu, Islandii, potwierdzone listem intencyjnym (lub umową partnerską), który stanowi jeden z załączników do wniosku aplikacyjnego.

 

Dofinansowanie

 

    Poziom dofinansowania – do 90 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu.

    Wymagany wkład własny – co najmniej 10 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu.

    Projekty małe:

        minimalna wartość dofinansowania wynosi 50 000 EUR (tj. 214 195 PLN), a maksymalna wartość dofinansowania wynosi 150 000 EUR (tj. 642 585 PLN)

    Projekty duże:

        minimalna wartość dofinansowania wynosi powyżej 150 000 EUR (tj. 642 585 PLN), a maksymalna wartość dofinansowania wynosi 1 000 000 EUR (tj. 4 283 900 PLN)

    Końcowa data kwalifikowalności wydatków nie może wykraczać poza dzień 30 kwietnia 2016.

 

 

 

Więcej informacji

 

Szczegółowe ogłoszenie o naborze oraz pozostałe informacje nt. naboru wniosków i Programu, w tym wniosek aplikacyjny oraz lista załączników z wymaganymi wzorami, znajdują się na stronie Programu: http://www.eog2016.mkidn.gov.pl/pages/pl/promowanie-roznorodnosci-kulturowej-i-artystycznej.php

 

Pozdrawiam,

 

Maria Wiśniewska

 

Centrum Europejskie UW

 

Powrót do listy

©® Centrum Europejskie UW, 02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 22, tel. 022 553 33 01