Centrum Europejskie Uniwersytetu WarszawskiegoGodło Polski

Europeistyka

Badania i projekty / Granty i projekty – terminarz

Rozwój Polskich Uczelni link

2012-12-11

W dniu 1 lutego 2013 rozpocznie się nabór wniosków w ramach programu "Rozwój Polskich Uczelni" Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego. Nabór będzie trwał 2 miesiące.
W ramach tego programu możliwe jest dofinansowanie projektów mających na celu opracowanie programów nauczania i rozwój zdolności instytucjonalnych polskich uczelni wyższych.

 

Dofinansowaniu podlegają projekty mające na celu:

   - rozwój programów studiów w języku angielskim (wykładowym);
   - rozwój wspólnych programów studiów (na poziomie licencjackim, magisterskim lub doktoranckim), prowadzących do uzyskania podwójnego dyplomu;
   - rozwój nowych, innowacyjnych programów studiów, odpowiadających nowym potrzebom i wyzwaniom pojawiającym się na poziomie krajowym lub europejskim;
   - przygotowanie nowych kursów, modułów, specjalizacji, programów studiów;
   - utworzenie dwustopniowych programów studiów w oparciu o efekty kształcenia, z ECTS jako systemem transferu i akumulacji punktów;
   - rozwój kultury jakości, w tym wewnętrznych systemów zapewniania jakości;
   - rozwój programów studiów we współpracy z sektorem prywatnym.

Projekty mogą uwzględniać:

    - międzynarodową mobilność pomiędzy partnerami;
    - przygotowanie programów nauczania;
    - organizację spotkań, seminariów, warsztatów;
    - analizę potrzeb;
    - opracowanie polityki i strategii;
    - rozwój narzędzi dydaktycznych, metod, materiałów.

Wnioskodawcy

Uprawnionymi wnioskodawcami są polskie uczelnie wyższe.

Partnerstwo
 
Partnerstwo jest obligatoryjne dla projektów mających na celu rozwój wspólnych programów studiów. W takich przypadkach uprawnione instytucje z Polski będą składać wniosek w imieniu całej grupy partnerskiej. Partnerstwo składać się będzie z co najmniej dwóch instytucji, a przynajmniej jedna z nich musi pochodzić z Państwa-Darczyńcy. W innych typach projektów partnerstwo będzie opcjonalne.

Czas trwania projektu

Przewidywany czas trwania projektu wynosi od 1 roku do ok. 2 lat.

Procedura aplikacyjna

Polski koordynator projektu składa wniosek aplikacyjny na podstawie formularza. Wniosek określa cele projektu, zakres współpracy między partnerami (jeśli dotyczy), działania i budżet. Formularz wniosku, Karta oceny formalnej i merytorycznej oraz Przewodnik dla Wnioskodawców zostaną umieszczone na stronie internetowej Operatora równolegle z ogłoszeniem naboru wniosków.

Zasady finansowania

W ramach projektów Rozwoju Polskich Uczelni możliwe będzie uzyskanie dofinansowania pojedynczego projektu w wysokości od 20.000 € do 250.000 €. Kwota przyznanego dofinansowania nie może przekroczyć 90% kosztów całego projektu, pozostałe 10% Wnioskodawca zapewni ze źródeł innych niż FSS.

Koszty uprawnione

    koszty podróży, ubezpieczenia i utrzymania;
    koszty organizacji seminariów, warsztatów i konferencji;
    koszty pracowników w projekcie (wynagrodzenia i honoraria);
    przygotowanie i druk/produkcja materiałów dydaktycznych;
    zakup wyposażenia dydaktycznego do wysokości 30% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu;
    koszty administracyjne.

Więcej informacji temat programu Rozwój Polskich Uczelni znajdą Państwo na stronie: http://www.fss.org.pl/development
Niektóre podane powyżej informacje mogą ulec zmianie (FRSE nie podpisała jeszcze umowy) . O wszelkich zmianach będę informować na bieżąco


Z wyrazami szacunku,

Maria Wiśniewska
Centrum Europejskie UW

Powrót do listy

©® Centrum Europejskie UW, 02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 22, tel. 022 553 33 01