Centrum Europejskie Uniwersytetu WarszawskiegoGodło Polski

Europeistyka

Badania i projekty / Konferencje i seminaria

Centrum Europejskie oraz jego pracownicy zaangażowani byli w 2015 r. w kilkadziesiąt przedsięwzięć naukowych, obejmujących różnego typu konferencje, seminaria czy debaty o zasięgu krajowym, jak i zagranicznym, m.in. :

 

2.5.1. Konferencje i seminaria międzynarodowe

 

- Międzynarodowa konferencja naukowa „Facing the Challenges in European Union. Re-thinking of EU Education and Research for Smart and Inclusive Growth (EuInteg)”, zorganizowana m.in. przez Centrum Europejskie UW w ramach wspomnianego projektu naukowego o tym samym tytule i przy udziale tych samych organizatorów, Warszawa; 14–15 maja 2015 r.;

 

- Międzynarodowa konferencja naukowa „Geopolityczne znaczenie Azerbejdżanu dla Europy”, zorganizowana przez Centrum Europejskie UW oraz Departament Stosunków Międzynarodowych azerbejdżańskiej Rady ds. Państwowego Wsparcia dla Organizacji Pozarządowych; Warszawa, 28 października 2015 r.;

 

 - V międzynarodowa konferencja naukowa „Poland in Asia – The Role of the Higher Education in Public Diplomacy Conference”, zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych oraz Centrum Europejskie i Instytut Stosunków Międzynarodowych UW w ramach wspomnianego projektu „Centra Studiów nad Polską i Europą Środkową na uniwersytetach azjatyckich”; Warszawa, 16 listopada 2015 r.

 

2.5.2. Konferencje i seminaria krajowe

 

            - Ogólnopolska konferencja naukowa „Problemy bezpieczeństwa we wschodnim sąsiedztwie Unii Europejskiej”, zorganizowana przez Wydział Nauk Społecznych, Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Centrum Europejskie UE, Fundację Konrada Adenauera i Instytut Europy Środkowo-Wschodniej; Lublin, 23 kwietnia 2015 r.;

 

- IX Ogólnopolska Konferencje Naukowa „Europa pod napięciem. Interesy i ekonomia - Wojna i terroryzm - Migracje i religie”, zorganizowana przez Centrum Europejskie UE, Samorząd Studentów CE UW, Koło Naukowe Europa Nova, Centrum Debaty Publicznej i Stowarzyszenie Akademickie Centrum Europa; Warszawa, 24 kwietnia 2015 r.;

 

- Seminarium naukowe „Migracje w Europie i w Polsce: za czy przeciw? Fakty oraz interpretacje”, zorganizowane przez Centrum Europejskie UW; Warszawa, 7 grudnia 2015 r.

 

2.6. Przedsięwzięcia popularyzujące wiedzę naukową

 

            Różnego rodzaju przedsięwzięcia popularyzujące wiedzę naukową były prowadzone w 2015 r. zarówno przez Centrum Europejskie UW, jak też przez poszczególnych jego pracowników.

 

2.6.1. Przedsięwzięcia podejmowane przez CE UW

 

            - Wnosząc wkład w obchody 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego Centrum Europejskie kontynuowało zainicjowane w 2013 r. przedsięwzięcie pod nazwą Filmoteka Aktywnego Człowieka”. Zainicjowane i prowadzone przez dr Mirellę Kurkowską przedsięwzięcie to obejmuje organizowanie cyklu spotkań z filmami oraz ich twórcami w formie paneli dyskusyjnych, wykładów, seminariów i warsztatów filmowych, ukazujących szerokie społeczne i historyczne konteksty prezentowanych zagadnień. W 2015 r. zorganizowano „Dzień Górski na UW” pod nazwą „Góry mój wybór”. (Wydarzenie to na stałe wpisało się w kalendarz uniwersytecki - następne zaplanowane jest na listopad 2016 r.) W jego ramach m.in. odbyły się pokazy wybranych filmów nagrodzonych na Międzynarodowym Festiwalu Spotkań z Filmem Górskim Zakopane 2015, a następnie debaty na ich temat.

            Przeprowadzono cykl spotkań z wybitnymi twórcami kultury i sztuki podczas Festiwalu Filmów NieZwykłych w Sandomierzu (kwiecień- maj), a w trakcie jego trwania zorganizowano warsztaty „Poza Kadrem” dla studentów UW, których rezultatem było wydanie publikacji popularno-naukowej pod redakcją dr Kurkowskiej pt. NieZwykłe Inspiracje Spoza Kadru (Sandomierz‒Warszawa 2015).

            W Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni zorganizowano akcję popularyzacji działań edukacyjnych Centrum Europejskiego oraz całego Uniwersytetu Warszawskiego (maj).

 

            - W kwietniu oraz maju 2015 r. odbył się cykl wykładów pod nazwą „Europa - wczoraj i dziś”, mających na celu promocję dorobku naukowo-badawczego oraz działalności dydaktycznej prowadzonej w Centrum Europejskim. Wykłady te były skierowane zarówno do młodzieży licealnej i studentów, jak też do wszystkich zainteresowanych tą problematyką. Wykładowcami byli pracownicy CE UW: doc. Olga Barburska, doc. Artur Adamczyk oraz dr Kamil Zajączkowski.

 

2.6.2. Przedsięwzięcia podejmowane przez pracowników CE UW

 

prof. Bogdan Góralczyk

- Stały komentator oraz uczestnik programów informacyjnych i publicystycznych w mediach elektronicznych, m.in. w TVN Biznes i Świat, TOK FM, Polskim Radio i radio internetowe PR24.

 

prof. Wojciech Sadurski

            - Autor regularnie ukazujących się artykułów w „Gazecie Wyborczej” i innych czasopismach oraz blogów na portalu NaTemat.pl; uczestnik programów w Radio TOK FM.

 

prof. Paweł Kozłowski

            - Uczestnik konferencji popularno-naukowej „Kultura i jej współczesne zagrożenia” zorganizowanej w Warszawie przez Stowarzyszenie Kultury Europejskiej (SEC) i Towarzystwo Kultury Świeckiej, podczas której prof. Kozłowski wygłosił prelekcję na tytułowy temat (marzec).

 

dr hab. Danuta Chmielowska

- Uczestniczka programów informacyjnych i publicystycznych w różnych mediach elektronicznych i prasowych.

 

doc. Jana Planavova-Latanowicz

- Arbiter w trzech prestiżowych konkursach arbitrażowych, których głównym celem jest popularyzacja wiedzy i umiejętności w zakresie alternatywnych form rozstrzygania sporów prawnych, czyli kształtowanie umiejętności prawniczych w postępowaniu przed sądem polubownym. W konkursach biorą udział m.in. studenci prawa z Polski i całego świata oraz aplikanci adwokaccy i radcowscy. Konkursy te przybierają różne formy, jak np. symulacja rozprawy przed składem orzekającym lub też ocena pozwu oraz odpowiedzi na pozew.

W 2015 r. doc. Planavova-Latanowicz była arbitrem w trzech edycjach tego typu konkursów: konkursie „The Annual Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot”, będącym najstarszym i najbardziej prestiżowym międzynarodowym konkursem w zakresie międzynarodowego arbitrażu handlowego; Konkursie Arbitrażowym „Lewiatan” (organizowanym przez Sąd Arbitrażowy Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan) oraz V Warszawskim Turnieju Arbitrażowym, będącym częścią międzynarodowego konkursu arbitrażowego w zakresie arbitrażu inwestycyjnego.

 

doc. Olga Barburska i doc. Artur Adamczyk

- Wykładowcy w ramach wspomnianego cyklu wykładów „Europa - wczoraj i dziś” na temat dorobku naukowego i działalności dydaktycznej CE UW (kwiecień – maj).

 

dr Kamil Zajączkowski

- Stały komentator oraz uczestnik programów informacyjnych i publicystycznych w mediach elektronicznych, m.in. w Polskim Radio, TVP info, TVN24, TVN24bis, Polsat news, Polsat news2, jak również wykładowca w ramach wspomnianego cyklu wykładów „Europa - wczoraj i dziś”.

 

dr Agnieszka Chmielewska

            - Uczestniczka comiesięcznego seminarium w zakładzie Socjologii Teoretycznej oraz Zespole Socjologii i Antropologii Kultury Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, prowadzonego przez prof. Joannę Kurczewską.

 

dr Przemysław Dubel

- Organizator projektu mającego na celu zwiększenie aktywizacji zawodowej i społecznej osób bezrobotnych na terenie województwa mazowieckiego. W ramach projektu zostało uruchomione Centrum Integracji z Rynkiem Pracy, w którym zrealizowano szkolenia m. in. z: pracy zespołowej, zawodoznawstwa, komunikacji interpersonalnej, zarządzania rynkiem pracy i elastycznych form zatrudnienia.

 

dr Mirella Kurkowska

            - Organizatorka (oprócz wspomnianych przedsięwzięć w ramach obchodów 200-lecia UW) spotkań z aktorami i reżyserami filmowymi (m.in. z Krzysztofem Zanussim) oraz warsztatów teatralnych dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego.

            - Prowadząca od wielu lat zajęcia na tematy kulturalne dla Uniwersytetu Otwartego UW, nagradzana kilkakrotnie nagrodami dla najlepszego wykładowcy.

©® Centrum Europejskie UW, 02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 22, tel. 022 553 33 01