Centrum Europejskie Uniwersytetu WarszawskiegoGodło Polski

Europeistyka

Badania i projekty / Projekty badawcze

Główne projekty realizowane lub kontynuowane w roku 2015:

 

Realizowane w 2015 r. w Centrum Europejskim projekty badawcze były przedsięwzięciami prowadzonymi we współpracy z partnerami zarówno zagranicznymi, jak i krajowymi. Projekty te prowadzone były albo z udziałem instytucjonalnym Centrum, albo z indywidualnym udziałem pracowników CE.

 

2.3.1. Projekty z udziałem instytucjonalnym CE UW

 

- Międzynarodowy projekt badawczy „Facing the Challenges in European Union. Rethinking of EU Education and Research for Smart and Inclusive Growth”. Projekt był realizowany od przełomu lat 2014-2015 w ramach programu „Erasmus + Jean Monnet Program” przez Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA) we współpracy m.in. z Centrum Europejskim i Instytutem Stosunków Międzynarodowych UW, Katedrą Unii Europejskiej im. Jean Monneta i Katedrą Administracji Publicznej Kolegium Społeczno-Ekonomicznego w warszawskiej Szkole Głównej Handlowej oraz Ośrodkiem Badań Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Przedsięwzięcie to było finansowane z grantu Komisji Europejskiej w wysokości 70 tys. euro, jak również dofinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2015”. (Kierownikiem projektu była prof. Ewa Latoszek z SGH, a koordynatorami ze strony CE UW: doc. Artur Adamczyk i dr Kamil Zajączkowski.)

Głównym celem projektu było zainicjowanie debaty pomiędzy przedstawicielami różnych środowisk akademickich prowadzącej do zidentyfikowania głównych obszarów nauczania i badań w zakresie studiów europejskich, jak też opracowania nowego kształtu i programu tego typu studiów. Uwzględniane miały być przy tym różnorodne uwarunkowania społeczne, ekonomiczne i polityczne na szczeblu krajowym, regionalnym i globalnym, wiążące się zmianą generalnych priorytetów rozwoju UE. Jednym z najważniejszych rezultatów projektu było przeprowadzenie w maju wielkiej konferencji międzynarodowej poświęconej strategicznym zagadnieniom dotyczącym obszaru badań, nauki i edukacji w Unii Europejskiej oraz jej państwach członkowskich na rzecz inteligentnego i inkluzyjnego wzrostu gospodarczego. Efektem konferencji było opublikowanie wspomnianej pracy zbiorowej: Facing the Challenges in the European Union. Re-thinking EU Education and Research for Smart and Inclusive Growth (EuInteg) (Warsaw 2015), do której autorzy z CE wnieśli swój znaczący wkład.

 

- Międzynarodowy projekt badawczo-dydaktyczny „Centra Studiów nad Polską i Europą Środkową na uniwersytetach azjatyckich”. Projekt realizowany był w 2015 r. przez Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych oraz Centrum Europejskie i Instytut Stosunków Międzynarodowych UW we współpracy z siedmioma uniwersytetami azjatyckimi w: Dehli, Manipalu i Kalkucie (Indie), Pekinie i Xiamen (Chiny), Daegu (Korea Południowa) oraz Kathmandu (Nepal). Przedsięwzięcie to było finansowane z grantu w wysokości 244 tys. zł przyznanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2015”. (Koordynator ze strony CE UW: dr Kamil Zajączkowski.)

Bezpośrednim celem projektu było kreowanie i umacnianie pozytywnego wizerunku Polski poprzez oddziaływanie na opinię publiczną i społeczeństwo państw Azji, a w tym w szczególności na studentów i środowiska akademickie państw azjatyckich. Długofalowym celem było doprowadzenie do ewentualnego powstania nowych Centrów Studiów nad Polską i Europą Środkową na uczelniach partnerskich. Realizacji tych celów służyły: cykle 15 godzinnych wykładów oraz spotkania i seminaria z przedstawicielami biznesu i środowisk opiniotwórczych, w tym miejscowych mediów. (Zajęcia prowadził m.in. prof. Bogdan Góralczyk.) W ramach projektu przygotowano również dwie wspomniane pozycje książkowe: Past and Present of European Integration. Poland’s Perspective autorstwa doc. Olgi Barburskiej i prof. Dariusza Milczarka oraz Poland in the European Union – Ambitions and Possibilities pod redakcją doc. Artura Adamczyka i dra Kamila Zajączkowskiego.

 

- Międzynarodowy projekt badawczy ANR CURRICULA: „The Cultural Crucible: The Reorganization and Renewal of Institutions in the Cultural Capitals Landscape”. Projekt, finansowany ze środków francuskiej instytucji Agence Nationale de Recherche, przewidziany jest na lata 2014-2017 i ma być realizowany przez wspomniane dalej konsorcjum sześciu ośrodków naukowych z Europy i USA, w skład którego wchodzi Centrum Europejskie UW. (Kierownik naukowy ze strony CE UW: mgr Dorota Jurkiewicz-Eckert.)

Celem projektu jest zbadanie uwarunkowań i kierunków przemian współczesnych miejskich praktyk kulturalnych realizowanych przez tradycyjne instytucje kultury, takie jak teatry, opery, muzea i filharmonie. Badane mają być konteksty i sposoby funkcjonowania tych instytucji w ich relacjach z odbiorcami, a także założenia i sposoby realizacji polityk miejskich wspierających rozwój sektora kultury jako czynnika stymulującego rozwój społeczno-ekonomiczny miast i mającego wpływ na wzrost ich atrakcyjności (jako miejsca rozwoju turystyki, inwestycji, pracy czy osiedlania się). Na realizację projektu składają się badania typu case study (w tym badania jakościowe i ilościowe, wywiady, analizy), warsztaty zakończone międzynarodowym kolokwium oraz publikacja raportu końcowego i monografii z udziałem autorów z CE.

 

- Międzynarodowy projekt badawczy CURRICULA EUROPAE: The Cultural Crucible: the Reorganization and Renewal of Institutions in the Cultural Capitals Landscape - European Policies and Advent Effects”. W 2015 r. Centrum Europejskie zaangażowało się w przygotowanie wniosku i dokumentacji do tego projektu, który ma być realizowany przez francuską instytucję Centre National de Recherches Scientifiques przy udziale siedmiu innych europejskich ośrodków naukowych w ramach omawianego dalej konsorcjum. Przedsięwzięcie ma być finansowane z grantu Komisji Europejskiej w wysokości 324 tys. euro w ramach programu Horyzont 2020 i tzw. wezwania REFLECTIVE-SOCIETY-2015. (Kierownik naukowy ze strony CE UW: mgr Dorota Jurkiewicz-Eckert.)

Celem projektu jest zbadanie zależności i wpływu unijnej polityki kulturalnej na rozwój tradycyjnych miejskich instytucji kultury (takich jak m.in. teatr, muzeum, biblioteka), ze szczególnym uwzględnieniem flagowego programu UE: Europejskiej Stolicy Kultury (ESK). Zadaniem grupy badaczy z CE było przygotowanie metodologii i przeprowadzenie wieloaspektowej analizy funkcjonowania i dynamiki zmiany pod wpływem ESK wybranych instytucji kultury w dwóch miastach: Krakowie i Wrocławiu. Projekt ma być realizowany za pomocą m.in. innowacyjnych badań jakościowych i ilościowych. Wniosek o jego przyjęcie jest wciąż rozpatrywany.

 

            - Międzynarodowy projekt badawczy pod roboczą nazwą „Transnational Europe: new constellations of solidarity and the <refugee crisis>”. W 2015 r. Centrum Europejskie zaangażowało się w realizację projektu, którego inicjatorem był berliński Uniwersytet Humboldta pod którego auspicjami projekt ten jest prowadzony. Wśród jednostek uczestniczących, oprócz CE UW, są jeszcze trzy uniwersytety z Austrii, Czech oraz Węgier. W celu realizacji projektu wszystkie te jednostki utworzyły omawiane dalej konsorcjum naukowe pod nazwą „Central Network“. (Kierownik naukowy ze strony CE UW: dr Anna Ostrowska.)

            Celem projektu jest zainicjowanie badań nad specyficznymi problemami wynikającymi z obecnej sytuacji społeczno-politycznej w Europie Środkowej, wiążącymi się przede wszystkim z kryzysem imigracyjnym. Z problemami tymi wprawdzie borykają się głównie Niemcy i Austria, ale mają one także wpływ na sytuację w pozostałych państwach członkowskich UE z tego regionu. Wśród uczestników znajduje się m.in. znany badacz węgierski prof. Gyorgy Csepeli oraz prof. Magdalena Nowicka z Uniwersytetu Humboldta, prowadząca wielki projekt badań na migracjami w Europie pt. TRANSFORmIG.

W ramach projektu przewidziana jest organizacja seminariów (pierwsze odbyło się w grudniu w Berlinie, następne odbędzie w Pradze) oraz prowadzenie prac badawczych. Dla ich ułatwienia została stworzona platforma cyfrowa (Media repository), zapewniająca wzajemną komunikację pomiędzy uczestnikami konsorcjum.

 

- Międzynarodowy projekt naukowo-badawczy „Azerbaijan – European Charm of the Orient”. Projekt ten został zainicjowany przez stronę azerbejdżańską w 2015 r. i jest realizowany pod auspicjami prezydenta Republiki Azerbejdżanu we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim, przy wiodącym udziale Centrum Europejskiego. (Kierownik naukowy ze strony CE UW: dr hab. Danuta Chmielowska i doc. Olga Barburska.)

Projekt ma na celu przybliżenie i upowszechnienie wśród odbiorców europejskich, w tym przypadku wśród Polaków, problematyki dotyczącej zagadnień kulturalnych, społecznych, politycznych i gospodarczych tego kraju, a także nawiązywanie wszechstronnej współpracy azerbejdżańsko-polskiej, zwłaszcza o charakterze naukowo-akademickim. Udział w projekcie ze strony CE obejmuje aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych (pierwsza odbyła się w październiku w Warszawie), wyjazdy studyjne oraz organizację cyklu wykładów dla studentów polskich prowadzonych przez pracowników Centrum Europejskiego.

 

- Projekt badawczo-dydaktyczny „Akademia Młodego Europejczyka”. Projekt jest realizowany od szeregu lat przez Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA) we współpracy z Centrum Europejskim UW w ramach programu edukacyjnego Narodowego Banku Polskiego oraz programu „Jean Monnet Lifelong Learning Programme” finansowanego przez Komisję Europejską. (Kierownicy naukowi ze strony CE UW: doc. Artur Adamczyk i dr Kamil Zajączkowski.)

Celem projektu jest poszerzanie wiedzy ogólnej nt. procesów integracji europejskiej, zwłaszcza w zakresie problematyki ekonomicznej dotyczącej nowych wyzwań społeczno-gospodarczych stojących przed Unią Europejską (pełna realizacja Jednolitego Rynku, funkcjonalnie Unii Gospodarczej i Walutowej itp.). Projekt jest skierowany do szerokiego grona odbiorców w całym kraju, ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów (w sumie kilku tysięcy osób). Realizowany jest za pośrednictwem różnych działań, m.in. prowadzenia zajęć i wykładów przez kadrę akademicką stowarzyszoną w PECSA, w tym organizowanie tele-wykładów (tzw. webinariów), przygotowywania materiałów dydaktycznych, organizowania konferencji i konkursów dla młodzieży.

 

- Projekt badawczo-wydawniczy dotyczący wsparcia potencjału naukowego pracowników CE. Zainicjowany rok wcześniej i kontynuowany w 2015 r. projekt prowadzony jest przez Centrum Europejskie oraz Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL z siedzibą w Kielcach. (Koordynator ze strony CE UW: dr Kamil Zajączkowski.)

            Projekt ten przewiduje udzielanie przez Stowarzyszenie KOPIPOL wsparcia finansowego (możliwego dzięki opłatom uzyskiwanym na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) dla czasopism naukowych wydawanych przez Centrum Europejskie: kwartalnika „Studia Europejskie” oraz rocznika „Yearbook of Polish European Studies”. Tego rodzaju wsparcie, udzielane w formie honorariów autorskich, przyczynia się w znaczący sposób do podnoszenia i ugruntowania poziomu merytorycznego wspomnianych periodyków.

 

2.3.2. Projekty z indywidualnym udziałem pracowników CE UW

 

prof. Bogdan Góralczyk

- Międzynarodowy projekt badawczy „Sinology on the Global Arena”. Realizatorem tego wieloletniego i szeroko zakrojonego projektu są National Taiwan University oraz Chinese Academy of Social Science. Góralczyk brał udział w pracach badawczych oraz uczestniczył w dwóch konferencjach międzynarodowych w Pekinie (październik) i Rzymie (grudzień).

- Projekt badawczy „Zagrożenia globalne barierami rozwoju”, realizowany pod patronatem Prezydenta RP w latach 2012-2015 przez Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk oraz finansowany przez m.in. Narodowy Bank Polski, PZU i Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. W ramach tego wielkiego projektu, obejmującego łącznie dziewięć różnych przedsięwzięć badawczych, prof. Góralczyk przygotował m.in. wspomniany rozdział Szanghaj - pierwsza metropolia na globie w pracy zbiorowej: Megamiasta przyszłości: szansa czy zagrożenie rozwoju (Warszawa 2015).

            - Wspomniany międzynarodowy projekt badawczy „Centra Studiów nad Polską i Europą Środkową na uniwersytetach azjatyckich”, w ramach którego prof. Góralczyk wygłosił cykl wykładów pt. Central Europe and Poland in new geoeconomic and geopolitical order odbywający się na uniwersytetach w Xiamen (Chiny) i Manipalu (Indie).

 

prof. Wojciech Sadurski

- Międzynarodowy projekt badawczy na temat legitymizacji organizacji ponadnarodowych, realizowany przez konsorcjum „Intercourts” kierowane przez Uniwersytet w Oslo. Jednym z głównych rezultatów ma być przeprowadzenie wielkiej międzynarodowej konferencji naukowej w Berlinie w lipcu 2016 r., której pokłosiem będzie praca zbiorowa. Prof. Wojciech Sadurski jest jednym z trzech koordynatorów tego projektu.

 

dr Kamil Zajączkowski

            - Projekt badawczy „Teoretyczne, instytucjonalne i empiryczne uwarunkowania oraz przesłanki wykorzystania potencjału ekonomicznego i możliwości rozwojowych krajów afrykańskich przez polską gospodarkę”. Projekt był przewidziany na lata 2013-2015 i realizowany przez Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki (konkurs 4 - Panel HS4) w wysokości ok. 55 tys. euro. (Kierownik projektu: prof. Tomasz S. Rynarzewski.) Udział dra Zajączkowskiego obejmował przygotowanie publikacji z zakresu tematyki projektu, zorganizowanie cyklu seminariów metodologicznych oraz udział w konferencjach międzynarodowych poświęconych temu zagadnieniu.

 

mgr Dorota Jurkiewicz-Eckert

- Wspomniany międzynarodowy projekt badawczy ANR CURRICULA: „The Cultural Crucible: The Reorganization and Renewal of Insitutions in the Cultural Capitals Landscape”, w ramach którego mgr Jurkiewicz-Eckert była zaangażowana przede wszystkim jako koordynatorka prac przygotowawczych do fazy analityczno-badawczej całego przedsięwzięcia.

- Wspomniany międzynarodowy projekt badawczy „The Cultural Crucible: the Reorganization and Renewal of Institutions in the Cultural Capitals Landscape - European Policies and Advent Effects”, w ramach którego mgr Jurkiewicz-Eckert brała udział jako członek grupy badawczej CE UW oraz koordynator wykonawczy polskiej części projektu notyfikowany we wniosku do Komisji Europejskiej.

©® Centrum Europejskie UW, 02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 22, tel. 022 553 33 01