Centrum Europejskie Uniwersytetu WarszawskiegoGodło Polski

Europeistyka

Europeistyka - studia europejskie / Studia licencjackie / Stosunki międzynarodowe

Kierownik studiów
Dr Agata Dziewulska

 

UWAGA: od roku akademickiego 2012/2013 nabór na studia I stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe specjalność integracja europejska zostaje zawieszony.

 

Plan zajęć
Wykładowcy
Rekrutacja
Dziekanat
Opłaty za studia

 

Studia licencjackie na kierunku stosunki międzynarodowe specjalność integracja europejska (SM-IE) trwają trzy lata i kończą się pracą dyplomową przedstawioną na wybranym seminarium. Absolwenci mogą podjąć dowolne studia magisterskie w kraju lub za granicą. Studia mają charakter interdyscyplinarny. Unię Europejską pokazują przede wszystkim jako uczestnika międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych. W toku nauki studenci zyskują wiedzę specjalistyczną o zasadach funkcjonowania instytucji UE oraz europejskich systemach informacyjnych.

Program studiów składa się z trzech bloków tematycznych. Pierwszy z nich obejmuje podstawowe treści kształcenia (m.in. prawo, ekonomię, statystykę, socjologię ogólną, wstęp do nauki o państwie), drugi – przedmioty związane z kierunkiem studiów, tj. międzynarodowe stosunki kulturowe, polityczne i gospodarcze, prawo międzynarodowe publiczne, współczesne systemy polityczne, organizacje międzynarodowe, procesy integracyjne w Europie itd. Trzeci blok tematyczny tworzą przedmioty zgodne ze specjalnością studiów. Genezę integracji europejskiej oraz obecne zasady funkcjonowania Unii Europejskiej studenci poznają m.in. na następujących zajęciach:

 • międzynarodowe stosunki polityczne,
 • polityka w stosunkach międzynarodowych,
 • polityka zewnętrzna Unii Europejskiej,
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze,
 • międzynarodowe stosunki kulturalne,
 • europejskie systemy polityczne,
 • organizacje międzynarodowe,
 • teoria europejskiej integracji gospodarczej,
 • europejskie systemy informacyjne,
 • wprowadzenie do prawa wspólnotowego,
 • system instytucjonalny UE,
 • rozstrzyganie sporów w prawie wspólnotowym,
 • rynek wewnętrzny WE,
 • wspólnotowe prawo gospodarcze,
 • analiza ekonomiczna Unii Europejskiej,
 • Unia Gospodarcza i Walutowa – problemy i wyzwania,
 • ochrona praw człowieka w Europie,
 • europejski ład społeczny,
 • polityki wspólnotowe (rolna, regionalna, ekologiczna, transportowa),
 • aplikacja o fundusze strukturalne.

Opisy poszczególnych przedmiotów znajdują się w bazie USOSWeb.

Po uzyskaniu absolutorium, przedstawieniu i obronie pracy licencjackiej studenci otrzymują tytuł licencjata. Zdobytą w trakcie studiów wiedzę mogą poszerzać na studiach magisterskich (drugiego stopnia) w Centrum Europejskim UW lub na innej dowolnej uczelni wyższej, w kraju lub za granicą.


 

©® Centrum Europejskie UW, 02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 22, tel. 022 553 33 01