Centrum Europejskie Uniwersytetu WarszawskiegoGodło Polski

Europeistyka

Europeistyka - studia europejskie / Studia licencjackie / Studia dzienne i wieczorowe

Kierownik studiów
Dr Agnieszka Chmielewska

 

Program ramowy w roku 2013/14     PDF
Plan zajęć
Wykładowcy
Rekrutacja
Dziekanat
Opłaty za studia

 

Studia licencjackie na kierunku europeistyka - studia europejskie trwają trzy lata i kończą się pracą dyplomową przedstawioną na wybranym seminarium. Absolwenci mogą podjąć dowolne studia magisterskie w kraju lub za granicą. Studia prowadzone w trybie niestacjonarnym (wieczorowym) nie odbiegają jakością od studiów dziennych.

Studia mają charakter interdyscyplinarny. Europę przedstawiają w ujęciu wielowymiarowym – politycznym, ekonomicznym, prawnym i społeczno-kulturowym. Ich głównym celem jest objaśnienie zasad funkcjonowania Unii Europejskiej oraz jej roli jako aktora regionalnego i globalnego. Program studiów składa się z dwóch bloków tematycznych. Pierwszy z nich obejmuje podstawowe treści kształcenia (m.in. socjologię, politologię, podstawy wiedzy o państwie i prawie, ekonomię, międzynarodowe prawo publiczne oraz informatykę), drugi – przedmioty związane z kierunkiem studiów, tj. procesy integracyjne w Europie, historię społeczną Europy, instytucje wspólnotowe i funkcjonowanie Unii Europejskiej, prawo wspólnotowe, europejskie prawo gospodarcze, teorię integracji ekonomicznej, wybrane polityki wspólnotowe, programy strukturalne itd. W trakcie nauki studenci uczestniczą w zajęciach (wykładach, ćwiczeniach, konwersatoriach i seminariach), na których przedstawiane i dyskutowane są m.in. następujące zagadnienia:

 • kultura europejska – jedność w różnorodności,
 • zróżnicowanie religijne w Europie,
 • procesy decyzyjne i negocjacyjne w Unii Europejskiej,
 • metody i narzędzia pomiaru aktywności gospodarczej: dochód narodowy, inflacja, bezrobocie, wzrost gospodarczy,
 • teorie rozwoju społeczno-gospodarczego,
 • koncepcja państwa we współczesnej myśli politycznej,
 • etapy integracji gospodarczej w Europie,
 • stanowienie prawa wspólnotowego,
 • wykładnia prawa wspólnotowego,
 • odpowiedzialność Wspólnoty i państw członkowskich za naruszenie prawa wspólnotowego,
 • przemiany w Europie po 1989 roku,
 • systemy polityczne krajów europejskich,
 • polityki wspólnotowe – analiza i ocena efektywności,
 • polityka regionalna Unii Europejskiej,
 • Europa a inne mocarstwa w świecie,
 • polityka zagraniczna Unii Europejskiej,
 • Polska w Unii Europejskiej i innych organizacjach międzynarodowych,
 • europejskie systemy informacyjne
 • pozyskiwanie i ewaluacja funduszy strukturalnych.

Opisy poszczególnych przedmiotów znajdują się w bazie USOSWeb.

Studia licencjackie na kierunku europeistyka - studia europejskie są prowadzone w trybie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (wieczorowym) według jednolitego programu. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji na studia znajdują się w zakładce rekrutacja oraz na stronie www.irk.uw.edu.pl.

©® Centrum Europejskie UW, 02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 22, tel. 022 553 33 01