Centrum Europejskie Uniwersytetu WarszawskiegoGodło Polski

Europeistyka

Europeistyka - studia europejskie / Studia magisterskie

Centrum Europejskie UW jest jednym z najstarszych ośrodków akademickich w Polsce kształcących specjalistów w zakresie integracji europejskiej i wiedzy o Unii Europejskiej. Studia magisterskie na kierunku europeistyka prowadzi od roku akademickiego 2004/2005 (zgodnie z decyzją Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z 17 grudnia 2003 roku).

Inicjatorami utworzenia pierwszej na Uniwersytecie Warszawskim jednostki zajmującej się problematyką europejską była grupa profesorów z Wydziałów: Historycznego, Prawa i Administracji oraz Nauk Ekonomicznych UW. Centrum Europejskiemu UW postawili oni za cel nie tylko prowadzenie dydaktyki na najwyższym uniwersyteckim poziomie. Zobowiązali je również do inicjowania badań naukowych dotyczących politycznych, społeczno-kulturowych, prawnych i ekonomicznych aspektów integracji europejskiej oraz aktywnego działania na rzecz popularyzowania ich efektów. Cele te są ważne dla CE do dzisiaj. Ich osiąganiu sprzyjają: własny Program Wydawniczy, zlokalizowane w Bibliotece CE Centrum Dokumentacji Europejskiej (wchodzące w skład sieci informacyjnej Komisji Europejskiej) oraz liczne inicjatywy naukowo-badawcze, także te podejmowane przez studentów i wspierane przez władze jednostki.

Studia prowadzone w Centrum Europejskim mają charakter interdyscyplinarny. Bazują na najlepszych doświadczeniach zachodnioeuropejskich, w tym wieloletniego partnera CE UW – Uniwersytetu w Maastricht. Kładą więc nacisk na rozmaite aspekty współpracy państw, eksponują ewolucję celów i obszarów integracji europejskiej. Wykładom i seminariom tematycznym towarzyszą zajęcia warsztatowe i konwersatoria, podczas których studenci nabywają odpowiednich umiejętności praktycznych, niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej. Wiedzę i doświadczenie mogą także rozwijać dzięki wyjazdom na stypendia zagraniczne, których przebieg harmonizowany jest z tokiem studiów w CE.

Wykłady i konwersatoria dotyczące podstawowych treści kształcenia prowadzą kadrę UW i CE UW.

Absolwenci Centrum Europejskiego UW posiadają wiedzę z zakresu politologii, socjologii, stosunków międzynarodowych, prawa i ekonomii. Ich dodatkowym atutem jest znajomość systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej, procesu podejmowania decyzji w UE, prawa wspólnotowego, mechanizmów działania Jednolitego Rynku, polityk wspólnotowych, zasad pozyskiwania Funduszy Strukturalnych UE w Polsce. Ponadto biegle posługują się przynajmniej jednym językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Dobra orientacja w prawie europejskim i jego praktycznym zastosowaniu, zdolność analitycznego myślenia oraz umiejętność patrzenia na proces integracji europejskiej z rozmaitych perspektyw sprawiają, że absolwenci Centrum Europejskiego są cenieni i poszukiwani na rynku pracy, krajowym i zagranicznym. Zatrudnienie znajdują w: instytucjach wspólnotowych, organizacjach międzynarodowych (ONZ, OBWE) i pozarządowych (Amnesty International, Helsińska Fundacja Praw Człowieka), organach administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorstwach działających na terenie Unii Europejskiej, ośrodkach akademickich i naukowo-badawczych, centrach informacyjnych, wydawnictwach oraz w mediach.

 


 

©® Centrum Europejskie UW, 02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 22, tel. 022 553 33 01