Centrum Europejskie Uniwersytetu WarszawskiegoGodło Polski

Europeistyka

Europeistyka - studia europejskie / Studia magisterskie / Studia dzienne i wieczorowe

Kierownik studiów
Doc. dr Olga Barburska

 

Program ramowy od roku 2013/14     PDF
Plan zajęć
Wykładowcy
Rekrutacja
Dziekanat
Opłaty za studia

 

Studia magisterskie na kierunku europeistyka - studia europejskie trwają dwa lata. Po uzyskaniu absolutorium, przedstawieniu i obronie pracy magisterskiej studenci otrzymują tytuł magistra europeistyki. Najlepsi spośród nich mogą ubiegać się o uzyskanie stopnia naukowego doktora (w ramach kształcenia na studiach doktoranckich, trzeciego stopnia). Studia prowadzone w trybie niestacjonarnym (wieczorowym) nie odbiegają jakością od studiów dziennych.

 

Studia mają charakter interdyscyplinarny. Studenci pogłębiają wiedzę z zakresu europeistyki, zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym. W trakcie studiów przedstawiane sa treści w zakresie:

1. Cywilizacji europejskiej i demokracji

• ruchy społeczne w Europie
• ewolucja cywilizacji europejskiej
• tożsamości europejskie
• religie w Europie
• socjologia instytucji społecznych
• socjopsychologia Europy

2. Administracji, spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości Unii Europejskiej

• prawo europejskie - acquis communautaire
• procesy decyzyjne i lobbing w UE
• administracji w państwach UE

3. Gospodarki i finansów publicznych w Unii Europejskiej

• handel i finanse międzynarodowe
• ekonomia gospodarki otwartej
• polityka spójności UE
• programy strukturalne i programy pomocowe

4. Bezpieczeństwa europejskiego

• międzynarodowe spory i konflikty w Europie
• UE w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego

5. Polityk Unii Europejskiej

• dynamika polityk UE
• polityka rozwojowa i humanitarna
• europejskie systemy informacyjne

6. Polityki zagranicznej i dyplomacji

• protokół dyplomatyczny
• polityka zagraniczna Polski
• public relations


• OGUN
• seminarium

Specjalizacje:

1. Polityka zagraniczna UE

• polityka zagraniczna państw członkowskich UE
• UE a najważniejsze wschodzące rynki
• proces rozszerzania UE
• polityka wschodnia UE
• mniejszości narodowe w UE
• merketing polityczny

2. System prawny UE

• negocjacje europejskie
• prawo Wspólnego Rynku i jego zastosowanie do przedsiębiorstw
• arbitraż międzynarodowy
• przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
• regulacje prawne dotyczące biotechnologii
• naruszenie prawa UE przez sąd krajowy

3. Europa w nowym ładzie ekonomicznym na świecie

• UE a najważniejsze wschodzące rynki
• Unia Europejska wobec światowego kryzysu finansowego
• migracje ekonomiczne i ich konsekwencje dla europejskich rynków pracy
• alternatywne źródła energii
• interwencjonizm i wolny rynek w polityce gospodarczej UE
• regionalizacja rynku europejskiego – warunki rozwoju i finansowania

 

Opisy poszczególnych przedmiotów znajdują się w bazie USOSWeb.

Studia magisterskie na kierunku europeistyka - studia europejskie prowadzone są w trybie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (wieczorowym i zaocznym). Szczegółowe informacje na temat rekrutacji na studia znajdują się w zakładce rekrutacja oraz na stronie www.irk.uw.edu.pl.

Studia magisterskie na kierunku europeistyka ułatwiają karierę zawodową. Studenci nabywają umiejętność krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk ekonomicznych i społecznych w różnej skali, tak polskiej, jak i europejskiej. Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów umożliwiają absolwentom zajmowanie stanowisk kierowniczych i eksperckich w organach administracji centralnej i samorządowej, organach UE, mediach, przedsiębiorstwach, grupach kapitałowych oraz instytucjach non profit.

©® Centrum Europejskie UW, 02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 22, tel. 022 553 33 01