Centrum Europejskie Uniwersytetu WarszawskiegoGodło Polski

Europeistyka

Europeistyka - studia europejskie / Studia magisterskie / Studia zaoczne

Kierownik studiów
Dr Kamil Zajączkowski

 

Ramowy program studiów (studia zaoczne)  PDF
Plan zajęć
Wykładowcy
Rekrutacja
Dziekanat
Opłaty za studia

 

Studia magisterskie na kierunku europeistyka – studia europejskie trwają dwa lata. Po uzyskaniu absolutorium, przedstawieniu i obronie pracy magisterskiej studenci otrzymują tytuł magistra europeistyki.

Studia mają charakter interdyscyplinarny. Studenci pogłębiają wiedzę z zakresu nauk społecznych jak i humanistycznych, zarówno w wymiarze teoretycznym, a także praktycznym. Uczestniczą w zajęciach (wykładach i seminariach), na których przedstawiane i dyskutowane są m.in. następujące treści:

• Cywilizacji europejskiej i demokracji
• Administracji, spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości Unii Europejskiej
• Gospodarki i finansów publicznych w Unii Europejskiej
• Bezpieczeństwa europejskiego
• Polityk Unii Europejskiej
• Polityki zagranicznej i dyplomacji


W ramach studiów studenci mają możliwość wyboru specjalizacji:

• Polityka zagraniczna UE
• Europa w nowym ładzie ekonomicznym na świecie


Od osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku europeistyka oczekujemy posiadania dyplomu studiów pierwszego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich oraz kompetencji niezbędnych do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia. A szczególnie:
w kategorii wiedzy
• podstawowej wiedzy z zakresu prawa, ekonomii, socjologii i politologii,
• podstawowej wiedzy o rozwoju integracji europejskiej,
• znajomość historii Europy,
• podstawowej wiedzy o Unii Europejskiej
• podstawowej wiedzy na temat kultury i cywilizacji europejskiej,

 

Sylwetka absolwenta
Absolwenci Centrum Europejskiego UW posiadają pogłębioną wiedzę z zakresu politologii, socjologii, stosunków międzynarodowych, prawa i ekonomii. Ich dodatkowym atutem jest znajomość systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej, procesu podejmowania decyzji w UE, prawa unijnego, mechanizmów działania Jednolitego Rynku, polityk unijnych, zasad pozyskiwania Funduszy Strukturalnych UE w Polsce.

Dobra orientacja w prawie europejskim i jego praktycznym zastosowaniu, zdolność analitycznego myślenia oraz umiejętność patrzenia na proces integracji europejskiej z rozmaitych perspektyw sprawiają, że absolwenci Centrum Europejskiego są cenieni i poszukiwani na rynku pracy, krajowym i zagranicznym. Zatrudnienie znajdują w: instytucjach Unii Europejskiej, organizacjach międzynarodowych (ONZ, OBWE) i pozarządowych (Amnesty International, Helsińska Fundacja Praw Człowieka), organach administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorstwach działających na terenie Unii Europejskiej, ośrodkach akademickich i naukowo-badawczych, centrach informacyjnych, wydawnictwach oraz w mediach.
 

Opisy poszczególnych przedmiotów znajdują się w bazie USOSWeb.

Studia magisterskie na kierunku europeistyka prowadzone są w trybie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (wieczorowym i zaocznym). Szczegółowe informacje na temat rekrutacji na studia znajdują się w zakładce rekrutacja oraz na stronie www.irk.uw.edu.pl.

Studia magisterskie na kierunku europeistyka ułatwiają karierę zawodową. Studenci nabywają umiejętność krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk ekonomicznych i społecznych w różnej skali, tak polskiej, jak i europejskiej. Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów umożliwiają absolwentom zajmowanie stanowisk kierowniczych i eksperckich w organach administracji centralnej i samorządowej, organach UE, mediach, przedsiębiorstwach, grupach kapitałowych oraz instytucjach non profit.
 

©® Centrum Europejskie UW, 02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 22, tel. 022 553 33 01