Dlaczego warto?

 

dr hab. Bogdan Góralczyk, prof. UW
Dyrektor Centrum Europejskiego UW

Drodzy Kandydaci!

Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego to największy tego typu ośrodek w Polsce. Ma charakter dydaktyczno-naukowy, choć powoli zmieniamy azymuty na naukowo-dydaktyczny, coraz większą wagę przykładając do rangi badań, ale też jakości studentów do nas przychodzących. O tym, co się u nas dzieje – a dzieje się dużo! – możecie z łatwością dowiedzieć się na naszej stronie internetowej czy Facebooku: ilość przedsięwzięć, publikacji, konferencji, czy wyjazdów na nich notowana mówi sama za siebie.
Jako Centrum Europejskie naturalnie najwięcej zajmujemy się Europą, w tym integracją europejską, o której teraz tak głośno – i to w różnych kontekstach. A wiele wskazuje na to, że o tej integracji, bez względu na pogląd na nią i stosunek do niej, będzie wkrótce jeszcze głośniej. Albowiem Europa i Unia Europejska najwyraźniej wchodzą na ścieżkę kolejnej poważnej transformacji – o której w naszym Centrum staramy się informować na bieżąco, czy to – poprzez naszych pracowników – w mediach, czy na specjalnych kursach lub konferencjach (w tym cyklu „Europejskie środy na Ksawerów”), czy wprost na zajęciach.

Cały nasz program podporządkowujemy zachodzącym zmianom (np. specjalne kursy, po angielsku, nt. UE po Brexicie czy nowych ruchach narodowych na terenie UE). Tym samym, podajemy nie tylko informację, ale oferujemy też pogłębioną analizę i szerszy kontekst dokonujących się, skomplikowanych i różnorodnych zmian. A zebraną wiedzę przedstawiamy w bogatej ofercie naszego bogatego Programu Wydawniczego, w którego ofercie znajdują się cenione w środowisku kwartalnik i rocznik po angielsku, a także własne publikacje książkowe.

Oczywiście, nie wiemy, co się z Unią stanie, jak się ona przeobrazi, ale staramy się ją dynamicznie i z wielu stron pokazać. A Europa stała się teraz – to pozostaje poza dyskusją – wprost fascynująca pod względem badawczym i poznawczym. Jednakże bardzo interesująca jest teraz nie tylko Europa – lecz także jej otoczenie! Mamy bowiem i kryzys na Wschodzie (Donbas, Krym, Ukraina, Rosja) i na Bliskim Wschodzie (uchodźcy i migranci), a nawet zupełnie nowe wyzwania w stosunkach transatlantyckich. Dlatego mamy też w Centrum trzy ścieżki niejako globalne: transatlantycką, śródziemnomorską oraz wschodnia (od Rosji i Białorusi, po Indie, Chiny i Koreę). Chodzi nam bowiem o pokazanie Europy i UE w szerszym, globalnym kontekście.

Dlatego też nie zaskakują u nas studenci z Ukrainy, państwa kaukaskich, zachodniej Europy czy nawet Indii i Chin, przybywający w nasze mury w ramach prowadzonych zajęć programu Erasmus. Natomiast studenci naszego Centrum, jak wykazują dostępne statystki, mają największe bodaj na całym UW szanse wyjazdu w ramach tego programu – do ponad 30 ośrodków akademickich w całej Europie i wokół niej.

Chcecie poznać współczesny świat i współczesną Europę – przybywajcie do nas!

Zapraszamy w nasze progi – nie będziecie zawiedzeni!

Dr hab. Bogdan Góralczyk, prof. UW
Dyrektor Centrum Europejskiego

10 powodów, dla których warto u nas studiować

Centrum Europejskie powstało w 1991 r. na mocy decyzji Senatu UW jako pierwsza jednostka na naszej uczelni – i jako jedna z pierwszych w Polsce – zajmująca się problematyką szeroko rozumianej integracji europejskiej. Stopniowo rozszerzaliśmy naszą ofertę dydaktyczną i wzmacnialiśmy nasz potencjał naukowy, by stać się obecnie wiodącą jednostką w obszarze studiów europejskich, oferującą unikalny program studiów nad Europą.

 

1) Interdyscyplinarny program studiów

Konsekwentnie i programowo jesteśmy interdyscyplinarni. Program naszych studiów jest unikalnym połączeniem różnych obszarów badawczych, dzięki czemu nasi studenci mogą wszechstronnie rozwijać swoje umiejętności i wiedzę. Nasza działalność dydaktyczna i naukowa obejmuje szerokie spektrum zagadnień badanych przez takie nauki jak: politologia, historia, prawo, ekonomia, stosunki międzynarodowe, socjologia, kulturoznawstwo, antropologia i informatologia. Realizuje to zespół pracowników CE, w skład którego wchodzą specjaliści ze wszystkich wskazanych dyscyplin, ściśle współpracujący z innymi placówkami naukowymi na UW, w Polsce oraz za granicą. Interdyscyplinarność naszego podejścia do studiów europejskich jest wpisana w cały program studiów: od pierwszego roku aż po wybór ścieżek specjalizacyjnych i seminariów dyplomowych.

2) Uczymy nie tylko o Europie i o dynamicznie zmieniającym się świecie

Stała współpraca z uczelniami azjatyckimi (m.in. z Indii: Manipal University i University of Calcutta oraz z Chin: Xiamen University), jak i z jedną uczelnią amerykańską (Rutgers University) w istotny sposób determinuje formułowanie przez Centrum Europejskie koncepcji kształcenia. Współpraca z pozaeuropejskimi partnerami pozwala na spojrzenie na Europę z innej perspektywy. Podkreśla szerszą perspektywę realizowaną w programie kształcenia w Centrum Europejskim, wychodząc poza ścisłe ramy UE i Europy, co ma szczególne znaczenie w kontekście procesów aktualnie zachodzących na scenie globalnej i w kontekście trudności w procesach integracyjnych (kryzysach wewnątrz) Unii Europejskiej. Uczymy patrzeć na Europę z różnych kątów widzenia i w różnych kontekstach kulturowych. Tłumaczymy, jak rozumieć Europę z wewnątrz Unii, po sąsiedzku ze Wschodu i Południa, a także z atlantyckiej, azjatyckiej i afrykańskiej perspektywy. Każda inna, każda niezbędna! do rozumienia miejsca Europy w świecie i zachodzących w niej procesów.

3) Znakomita i doświadczona kadra naukowa

Centrum Europejskie dysponuje zespołem sprawdzonych nauczycieli akademickich, którzy od lat współpracują ze sobą przy tworzeniu programu kształcenia. Spójność programu jest dowodem na to, że współpraca jest owocna i że w Centrum Europejskim udaje się zachować równowagę pomiędzy obszarami nauki i poszczególnymi dyscyplinami. Znaczna część kadry naukowo-dydaktycznej poza znacznym dorobkiem naukowym posiada doświadczenie praktyczne w administracji państwowej, zdobyte na placówkach dyplomatycznych, w organizacjach międzynarodowych i pozarządowych, a efekty ich prac badawczych są w pełni wykorzystywane w procesie dydaktycznym. Gwarantuje to, że studenci wdrażani są do pracy naukowej zarówno pod względem merytorycznym, jak i metodologicznym. Uzupełnieniem etatowych nauczycieli akademickich jest grono współpracowników zewnętrznych. Do współpracy z Centrum Europejskim zapraszane są osoby ze znaczącym dorobkiem naukowym i doświadczeniem w pracy dydaktycznej.

 

4) Bogata oferta stypendialna w ramach Programu Erasmus

Oferta stypendialna w ramach programów mobilnościowych obejmuje 33 ośrodki akademickie w całej Europie i w pełni oddaje interdyscyplinarny charakter studiów. W tym zakresie należy przede wszystkim wyróżnić: University College London, School of Slavonic and East European Studies, Institut d’Etudes Politiques de Paris (Sciences Po), Vrije Universiteit Brussel, Universiteit Maastricht, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Université Toulouse 1 Capitole, University of Latvia, Universidad Autonoma de Madrid, Ljublana.

5) Zachęcamy do większej aktywności i rozwijania zainteresowań

Przez wiele lat na studiach licencjackich nasi studenci mieli do zrealizowania 120 godzin praktyk zawodowych. Od roku akademickiego 2018/2019 postanowiliśmy je zastąpić przedmiotem ‘udział w życiu gospodarczo-społecznym’. W ich ramach studenci nadal będą mogli odbywać praktyki zawodowe wybierając samodzielnie miejsce ich odbywania (np. w administracji rządowej lub samorządowej, w prywatnych firmach lub organizacjach pozarządowych). Będą mogli także angażować się w mniej formalne przedsięwzięcia, które przyniosą im cenne doświadczenia przydatne w późniejszej pracy zawodowej. Zaliczenie tego przedmiotu studenci pierwszego roku rozpoczną od obowiązkowego udziału w szkoleniach Biura Karier UW.

6) Unikatowy Program Wydawniczy CE UW

CE jest wydawcą dwóch prestiżowych pism naukowych, znanych i rozpoznawalnych w Polsce i zagranicą, tj. „Studiów Europejskich” (12 pkt MNiSW) i rocznika „Yearbook of Polish European Studies” (10 pkt MNiSW). Ponadto w ramach Programu Wydawniczego CE wydajemy liczne książki, podręczniki i skrypty. W latach 2013-2016 pracownicy CE przygotowali 20 monografii, 228 artykułów, 128 rozdziałów i kilkanaście książek pod redakcją. Znaczna ich część została wydana w ramach Programu Wydawniczego CE, a także zagranicą, m.in. w USA, Niemczech, na Ukrainie, w Macedonii, Indiach, Chinach, Hong Kongu, instytucjach europejskich (np. przez Parlament Europejski, Europejski Trybunał Obrachunkowy).

7) Liczne konferencje, seminaria i warsztaty międzynarodowe organizowane przez CE UW z udziałem Naszych Studentów

CE zorganizowało w latach 2013-2016 30 konferencji i seminariów międzynarodowych. Brało także udział w 8 międzynarodowych projektach badawczych. Do połowy 2017 r. zorganizowało już 13 wydarzeń o charakterze międzynarodowym. Wyniki badań i międzynarodowej współpracy są wykorzystywane w procesie kształcenia. CE udziela również wsparcia działalności naukowej studentów oraz stara się coraz szerzej włączać ich w prace badawcze prowadzone w CE. Przykładem ilustrującym taką działalność jest możliwość publikowania przez studentów fragmentów ich prac magisterskich i licencjackich (pod nadzorem promotora i recenzenta) w formie artykułu naukowego w kwartalniku „Studia Europejskie”. Studenci są także aktywnie włączani do projektów międzynarodowych, jak np. w projekt z Centre for European Studies Rutgers University, który polegał na wymianie poglądów z amerykańskimi studentami na temat polskiego dziedzictwa. Studenci byli także zaangażowani w międzynarodowy projekt badawczy pt. „Polska i Turcja w Europie – wspólne cele, różne doświadczenia”, międzynarodowy projekt badawczy pt. „Eastern Policy of the European Union: Achievements and Problems”. Na jesieni 2017 r. studenci licencjatu brali udział w projekcie naukowym CURICULLA, w ramach którego przeprowadzali ankiety wśród publiczności warszawskich teatrów. Studenci zachęcani są także do większej aktywności podczas debat i dyskusji w ramach międzynarodowych seminariów naukowych w Centrum. Ponadto podczas wizyt zagranicznych wykładowców w CE dobrą praktyką jest organizowanie tzw. tutorial hours, podczas których studenci CE mają możliwość bezpośredniego kontaktu z zagranicznymi wykładowcami i indywidualnych konsultacji.

8) Reagujemy na aktualne wydarzenia w Europie i na świecie

Uważnie śledzimy bieżące wydarzenia i staramy się na nie reagować, również w sensie programowym (np. w naszej ofercie pojawił się wykład prof. B. Góralczyka o UE po Brexit, czy o nowych ruchach społecznych i narodowych w UE dr. M. Rakusa-Suszczewskiego). Przykładem tych działań jest również, zainicjowany w październiku 2016 r. cykl comiesięcznych debat publicznych „Europejskie środy na Ksawerów”, mający na celu udział w dyskusji nad najważniejszymi zagadnieniami współczesnej Europy.

9) Obecność w mediach – od telewizji poprzez radio aż do mediów społecznościowych
Pracowników naukowych CE UW regularnie można oglądać w programach stacji telewizyjnych, radiowych lub przeczytać ich artykuły publikowane na łamach największych polskich i zagranicznych gazet i portali internetowych. W sposób prosty i klarowny wyjaśniają zawiłości współczesnego świata i UE. Przy tej okazji wykazują podstawowe atuty CE UW, jakimi są multidyscyplinarność, szybkie reagowanie na bieżące wydarzenia oraz zainteresowanie wieloma obszarami badawczymi. Więcej informacji znajdziecie na stronie CE w mediach.

 

 

10) Dołączysz do niepowtarzalnej społeczności !CE i przeżyjesz niezapomnianą studencką przygodę

Podczas studiów weźmiesz udział w wyjazdach i imprezach organizowanych przez studentów dla studentów. W CE aktywnie działa Samorząd Studencki, którego zadaniem jest nie tylko pomoc studentom w problematycznych sprawach, ale też zapewnienie odpowiedniej integracji środowiska studentów. Tradycje organizacji wydarzeń kulturalnych sięgają kilkunastu lat. W tym roku zaprosimy Was na XII Obóz Zerowy do Sielpi Wielkiej. Organizowane wydarzenia sprawiają, że w !CE po prostu miło jest studiować. Zawsze znajdziesz na zajęciach osoby do porozmawiania, pożyczenia notatek lub wspólnego wyjścia po zajęciach.

Wykładowcy Centrum

Kadra dydaktyczna Centrum Europejskiego to grupa nauczycieli akademickich mająca w swoim dorobku setki, jak nie tysiące, pełnych wiedzy absolwentów oraz obszerne zbiory publikacji. Regularnie możecie ich oglądać w programach stacji telewizyjnych, radiowych lub przeczytać ich artykuły publikowane na łamach największych polskich i zagranicznych gazet i portali internetowych. Często pojawiają się na różnego rodzaju konferencjach i debatach zarówno w kraju, jak i na całym świecie. Ta aktywność najlepiej potwierdza, że nasi wykładowcy to eksperci w swoich dziedzinach: politologii, geostrategii, ekonomii, dyplomacji, migracji, zagadnień społeczno-kulturowych i nie tylko. Sami zobaczcie!

Dr hab. Bogdan Góralczyk, Prof UW w mediach

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi wywiadami dyrektora CE UW udzielonymi dla Polsat News, Interia.pl oraz TVN

Więcej

Wizyta Premiera Morawieckiego na Węgrzech – Prof. Góralczyk w mediach

Polecamy wystąpienia Prof. Bogdana Góralczyka z okazji wizyty Premiera Mateusza Morawieckiego na Węgrzech

Więcej

Raport o stanie UE prof. B. Góralczyka dla „Nowej Konfederacji” – Wideo

7 grudnia br. odbyła się publiczna debata nad raportem prof. B. Góralczyka „Unia Europejska w kryzysie egzystencjalnym?”, przygotowanym dla think tanku „Nowa Konfederacja”.

Więcej

Prof. B. Góralczyk w węgierskich mediach

Prof. Góralczyk w węgierskich mediach m.in o aktualnej sytuacji w Polsce i współpracy w ramach Grupy Wyszechradzkiej

Więcej

XIX Kongres Komunistycznej Partii Chin – komentarze Prof. Góralczyka

W ostatnich dniach w Chinach odbył się XIX Krajowy zjazd Komunistycznej Partii Chin (ZG). Wydarzenie to miało nakreślić kierunek, w jakim w przyszłości podążać będzie państwo Xi Jingpina. To właśnie temu kongresowi, oraz roli Chin w najbliższych...
Więcej

O sytuacji w Chinach – prof. Góralczyk w TV Rzeczpospolita

Prof. Bogdan Góralczyk ocenia aktualną sytuację w Państwie Środka w TV Rzeczpospolita. Do obejrzenia tutaj:...
Więcej

Tak samo jak na świecie, w CE dużo się dzieje!

Sam sprawdź organizowane przez nas debaty!

W trakcie studiów mamy okazję poszerzać swoją wiedzą podczas spotkań z wieloma osobistościami ze świata nauki, polityki i mediów. Co najważniejsze, wiele z tych wydarzeń organizują studeci. Chcesz dołączyć do zespołu? Zachęcamy, bo warto!

 

 

International Congress „European Security nad Stability in a Complex Global Order”

W dniu 16 kwietnia w Gorzowie Wlk. odbył się międzynarodowy kongres pt. „European Security nad Stability in a Complex Global Order”.

Więcej

Konferencja ,,Wojny w czasach rewolucji cyfrowej. Europa i świat wobec nowoczesnych zagrożeń”

Centrum Debaty Publicznej oraz Centrum Europejskie UW serdecznie zapraszają już w najbliższy piątek na XII edycję Ogólnopolskiej Konferencji pt. ,,Wojny w czasach rewolucji cyfrowej. Europa i świat wobec nowoczesnych zagrożeń”

Więcej

Relacja z debaty: BILANS 500+: społeczeństwo, ekonomia, polityka

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z debaty: BILANS 500+: społeczeństwo, ekonomia, polityka, która odbyła się Dnia 27 lutego 2018 r. o godzinie 18.00 w sali im. Brudzińskiego w Pałacu Kazimierzowskim.

Więcej

Rekrutacja na program MOST do 15 maja 2018 r.

Studentko i Studencie! Jeśli jesteś zainteresowany wjazdem na semestr lub rok studiów na inna uczelnię w kraju, skorzystaj z programu MOST.

Więcej

Konkurs dla studentów na esej dotyczący integracji europejskiej

Zachęcamy wszystkich studentów studiów licencjackich i magisterskich do udziału w konkursie na esej poświęcony integracji europejskiej.

Więcej

Terminy składania w sekretariacie studiów gotowych prac dyplomowych

Przypominamy wszystkim studentom, iż zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Centrum Europejskiego, dzień 28 maja 2018 r. został wyznaczony jako termin składania zatwierdzonych przez promotorów prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) w sekretariacie studiów.

Więcej

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w maju

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Centrum Europejskiego dni 2 i 4 maja 2018 r. są wolne od zajęć dydaktycznych.

Więcej

Praca w Organizacji Narodów Zjednoczonych

Organizacja Narodów Zjednoczonych umożliwia ambitnym absolwentom karierę w międzynarodowym środowisku pracy.

Więcej

Co jeszcze robimy po zajęciach?

Wspólne wypady, wyjazdy, imprezy i nie tylko

W roku akademickim mamy okazję spotykać się na organizowanych przez studentów imprezach i wydarzeniach kulturalnych! Dzięki temu na zajęciach zawsze znajdziesz kogoś znajomego i zawiążesz wiele niepowtarzalnych przyjaźni.

EU flag-Erasmus+_vect_POS

Czy chcesz studiować w University College London, Sciences Po w Paryżu, Universiteit Maastricht i Lund University? A może chciałbyś pojechać na południe i dołączyć do studentów w Rzymie, w Madrycie czy Ljublanie? Chcesz dołączyć do generacji Erasmus? Z nami to proste! Zostań studentem Centrum Europejskiego UW i skorzystaj z oferty stypendialnej Erasmus+. Bardzo do tego zachęcamy! Dlaczego? Ponieważ zależy nam, żebyś rozwijał swoją wiedzę o Europie, poznawał inne niż nasze punkty widzenia i inne metody pracy! Wiemy, jak dobrze przygotować Cię do studiów za granicą. Potrafimy z Tobą pracować podczas Twojego wyjazdu i czekamy na Twój powrót, żeby wspólnie wykorzystać Twoją wiedzę, nowe umiejętności i wyszlifowany język obcy!

Czeka na Ciebie bardzo bogata oferta uczelni, do których możesz wyjechać na studia licencjackie i magisterskie – aż 63 miejsca w uczelniach w całej Europie! Nasza oferta wyjazdów jest dostosowana do potrzeb i zainteresowań naszych studentów, a procedura kwalifikacyjna jest uproszczona, spersonalizowana i nastawiona na osobisty sukces studenta za granicą.
Chciałbyś zdobyć doświadczenie zawodowe za granicą? To znowu proste! Zostań naszym studentem i korzystaj z dofinansowania praktyk europejskich Erasmus Plus.

Gdzie będziesz mógł pojechać?

Dowiedz się więcej

13438865_1185377498193680_4170272182323894802_n

Paula Sawicka, studentka CE w latach 2013-2016

Do Centrum Europejskiego przyciągnął mnie interdyscyplinarny charakter oferowanych zajęć, a także chęć zrozumienia mechanizmów międzynarodowych. Już na samym początku zaskoczyła mnie otwartość kadry naukowej oraz szeroki zakres zajęć dodatkowych organizowanych w ramach działalności samorządu studentów.
W CE przeżyłam 3 lata intensywnego rozwoju intelektualnego i osobistego. Wykłady i ćwiczenia bardzo poszerzyły moje horyzonty, a projekty samorządowe nauczyły pracy z zespołem, koordynacji zadań, budżetowania, zaawansowanej obsługi pakietu Microsoft Office oraz umożliwiły spotkania z wieloma niesamowitymi ludźmi. Bez wątpienia, to właśnie studia w Centrum Europejskim umożliwiły mi znalezienie pracy w dużej, międzynarodowej korporacji i dały wiarę we własne możliwości.

Małgorzata Stano, studentka CE w latach 2012-2015

Centrum Europejskie wspominam jako intensywne trzy lata studiów licencjackich, czyli dokładnie to, czego potrzebuje każdy student – bo studia to nie tylko nauka, to także rozwijanie siebie i nabieranie umiejętności, takich jak na przykład przełamywanie strachu przed wystąpieniami publicznymi. Zdjęcie obok zostało zrobione w 2013 roku na jednej z konferencji, zorganizowanej przez Centrum Debaty Publicznej – projekt działający przy CE. CDP dało mi szanse pracy ze świetnymi ludźmi przy tworzeniu ciekawych event’ów. Razem zorganizowaliśmy wiele konferencji, lokalnych jak i ogólnopolskich. Miałam okazję poznać wielu interesujących prelegentów. Byłam aktywnym członkiem CDP w latach 2012-2014, po czym dzięki bogatej ofercie stypendiów udało mi się wyjechać na rocznego Erasmusa do Włoch. CE to nie tylko CDP, to także Samorząd, którego również byłam członkiem. Wspólnie organizowaliśmy wyjazdy integracyjne dla „świeżaków”, imprezy tematyczne, a także wyjazdy takie jak majówka. W CE każdy znajdzie coś dla siebie. Poza wiedzą, na pewno wyniesiecie ze sobą bagaż wspomnień i doświadczeń, które z pewnością zaprocentują w przyszłości. Polecam studiowanie w CE!

Gosia Stano

18985541_1516567695081327_821432462_n

Adam Leśniewicz, student studiów I i II stopnia w CE w latach 2009-2014

W dzisiejszym świecie innowacyjne jest to, co tkwi „pomiędzy”. Najważniejszym doświadczeniem studiowania jest nauczenie się myślenia, łączenia ze sobą faktów i procesów. To możliwe tylko wtedy, gdy wyjdziemy poza sztywne ramy jednej dziedziny nauki. Interdyscyplinarne studia w Centrum Europejskim łączące ekonomię, prawo, socjologię, antropologię kulturową i politologię były świetnym treningiem holistycznego postrzegania rzeczywistości. To przydaje się zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym.
Ogromną zaletą studiowania w Centrum Europejskiego była dla mnie również „rodzinna” atmosfera, której nie doświadczy się studiując na dużych wydziałach. W CE możliwe jest nawiązania bliskiego kontaktu z kadrą dydaktyczną, pogłębianie swoich pasji i zainteresowań. Zintegrowane środowisko studenckie to z kolei motywator do podejmowania działań wychodzących poza standardowy tok studiów – w ramach Samorządu, koła naukowego, czy innych inicjatyw.