Studia magisterskie

Zasady kwalifikacji: 

Kandydaci muszą posiadać tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub tytuł równorzędny.
W postępowaniu kwalifikacyjnym tworzy się listę rankingową punktów uzyskanych przez kandydatów według następującego wzoru:

R = 100 x S + B
gdzie:
R – liczba punktów osiągnięta w rekrutacji przez kandydata na studia;
S – średnia z toku studiów licencjackich lub jednolitych magisterskich;
B – 45 pkt za dyplom licencjata studiów europeistycznych dowolnej uczelni.

 

Więcej szczegółów:

Polecane strony:

Europeistyka – studia europejskie w CE. Czego i jak uczymy?

Studia „europeistyka – studia europejskie” mają charakter interdyscyplinarny i przekazują wiedzę o szeroko rozumianej Europie w zakresie politologii, stosunków międzynarodowych, prawa, ekonomii oraz zagadnień kulturowo-społecznych. Nasze studia z jednej strony zajmują się zagadnieniami integracji europejskiej, czyli funkcjonowaniem Unii Europejskiej w jej rozmaitych wymiarach. Z drugiej jednak strony, zajmujemy się wieloma innymi, szerszymi kwestiami, takimi jak różnorodne oddziaływanie Europy na najważniejsze zjawiska i procesy zachodzące we współczesnym świecie. Interesują nas zatem takie kwestie, jak np. europejskie migracje, separatyzmy, konflikty czy problemy bezpieczeństwa i globalizacji. Jak kształtują się relacje polityczne, ekonomiczne, społeczne i kulturalne Europy z innymi graczami światowymi – USA, Rosją, Chinami czy Indiami? Jaka jest jej rola w Afryce, Ameryce Łacińskiej czy Azji? To tylko przykłady problemów analizowanych na naszych zajęciach.

 

 

W ramach studiów studenci mają możliwość wyboru jednej z kilku specjalizacji:

 

System prawny Unii Europejskiej

Przedmiotem analizy w ramach proponowanej specjalizacji będą:14470482_1178324555561904_3503245549299111590_n (1)

 • negocjacje europejskie;
 • prawo Wspólnego Rynku i jego zastosowanie do przedsiębiorstw;
 • arbitraż międzynarodowy;
 • przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości;
 • regulacje prawne dotyczące biotechnologii;
 • naruszenie prawa UE przez sąd krajowy.

System prawa Unii Europejskiej, jak każdy system prawny, to całkowita i uporządkowana struktura norm prawnych. Uporządkowanie polega na tym, że prawny zbiór tworzący system norm prawnych jest zróżnicowany hierarchicznie oraz spójny wewnętrznie, tj. wolny od niezgodności norm go tworzących. Jest to oczywiście założenie modelowe. Ani systemy prawne państw członkowskich, ani tym bardziej system prawa UE nie są systemami kompletnymi. Zgodnie z tym – źródła prawa Unii Europejskiej tworzą hierarchiczny porządek prawny, chociaż wzajemne relacje poszczególnych aktów prawa Unii Europejskiej nie są wskazane bezpośrednio w traktatach stanowiących Unię.

Adresaci ścieżki specjalizacyjnej:
Do uczestniczenia w specjalizacji zapraszamy wszystkich studentów, którzy interesują się systemem prawnym UE. Mile widziani zatem będą studenci, którzy chcą zajmować się pogłębioną analizą aktów prawnych Unii Europejskiej

Efekty kształcenia:
Absolwent wyżej wymienionej specjalizacji będą posiadali takie kompetencje jak: rozumienie źródeł prawa europejskiego, jego tworzenia, aksjologii oraz funkcjonowania w najważniejszych politykach. Rozumienie funkcjonowania poszczególnych instytucji UE i systemu podejmowania decyzji. Rozumienie prawnych aspektów relacji między państwem członkowskim a UE. Umiejętność analizy i oceny podstaw prawnych i instytucjonalnych konsekwencji przyjęcia Traktatu z Lizbony.
Posiada podstawową wiedzę o charakterze nauk prawnych i politycznych oraz ich powiązaniach, a także o typowych rodzajach struktur i instytucji społecznych (politycznych, prawnych i ekonomicznych).

Polityka zagraniczna Unii Europejskiej

Specjalizacja koncentruje się na polityce zagranicznej UE w obszarach będących przedmiotem jej największej aktywności. Szczególny nacisk położony zostanie na omówienie następujących kwestii:14390824_1175426239185069_7351843012255177499_n (1)

 • UE wobec najważniejszych wyzwań globalnych (m.in. zmiany klimatyczne, terroryzm, migracje, bezpieczeństwo energetyczne, konflikty zbrojne, rywalizacja o surowce naturalne);
 • UE wobec procesów rozszerzenia na Wschód i Południe (w tym w szczególności kwestia Partnerstwa Wschodniego, Bałkanów, Partnerstwa Śródziemnomorskiego – sytuacja w Afryce Północna i na Bliskim Wschodzie);
 • Priorytety i cele w polityce zagranicznej głównych państw europejskich (Niemcy, Wlk. Brytania, Francja, państwa skandynawskie, kraje śródziemnomorskie, Europa Środkowa i Wschodnia);
 • UE wobec najważniejszych wyłaniających się rynków i podmiotów geopolitycznych („wschodzące rynki”, w tym G20, grupa BRICS <Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i RPA>, międzynarodowe instytucje finansowe, kwestie nowego ładu ekonomicznego na globie);
 • Stosunki transatlantyckie (przyszłość NATO, konflikty zbrojne i sojusze wojskowe, „strategiczny trójkąt” USA – UE – Chiny).

Szczegółowo także przedstawione zostaną kwestie na pograniczu nauk o stosunkach międzynarodowych i nauk politycznych, takie jak: mniejszości narodowe w UE; Public Relations, Soft Power.

Przedmioty prowadzą eksperci z poszczególnych wyżej wymienionych dziedzin. W ramach specjalizacji przewiduje się zapraszanie gości. Istotnym elementem zajęć jest założenie, by poruszane problemy rozpatrywać w świetlne aktualnych wydarzeń. W procesie dydaktycznym wykorzystywane będą najnowsze publikacje, w tym źródła internetowe.
W ramach poszczególnych bloków tematycznych przedstawione zostaną uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne determinujące kształt polityki zagranicznej UE. Analizie poddany będzie zakres, podstawy prawne (ze szczególnym uwzględnieniem Traktatu z Lizbony) i instrumenty polityki zewnętrznej UE (zagranicznej i bezpieczeństwa, handlowej i rozwojowej). Ukazane będą główne płaszczyzny realizacji polityki zagranicznej UE, a także wyzwania stojące przed nią. Polityka zagraniczna Unii Europejskiej charakteryzuje się różnorodnością i wielowymiarowością. Takie interdyscyplinarne podejście do problemu powinno dostarczać słuchaczom odpowiedniego instrumentarium poznawczego, pozwalając im znacznie poszerzyć i pogłębić dotychczasową wiedzę o funkcjonowaniu UE na arenie międzynarodowej.

Adresaci ścieżki specjalizacyjnej:
Studenci trafiający na te specjalizację powinni posiadać podstawową wiedzę z zakresu nauk społecznych, w tym szczególnie prawa międzynarodowego, stosunków międzynarodowych oraz organizacji międzynarodowych. Specjalizacja jest skierowana przede wszystkim do osób zainteresowanych funkcjonowaniem UE (w tym szczególnie na arenie zewnętrznej), współczesnymi zagadnieniami międzynarodowymi i aktualnym układem sił na arenie międzynarodowej. Szczególnie powinny na nią trafić osoby zainteresowane współczesną Europą, dokonującymi się na jej terenie i wokół niej zmianami, często o tektonicznym wręcz znaczeniu (Brexit, migracje, rysujące się scenariusze przyszłości integracji). To wszystko jest – i pozostanie – ważne, gdziekolwiek przyszli absolwenci CE UW później trafią – do instytucji polskich czy unijnych, w ich obecnym czy przyszłym kształcie (bo wszystko teraz wydaje się być w ruchu). Jedno jest pewne i nadrzędne: na tej specjalizacji trzeba znać – i to dobrze – przynajmniej dwa obce języki, poza ojczystym. I trzeba mieć ciekawość świata oraz otwartą głowę, bo świat wokół nas „ruszył z posad”. Europa jest teraz fascynująca, ale wymaga większego zaangażowania, by przynajmniej próbować ją zrozumieć, a potem ewentualnie zmieniać – bo te zmiany są konieczne

Europa w nowym ładzie ekonomicznym na świecie

14446026_1174969795897380_2270777339054061028_n (1)Kryzys ekonomiczny, z którym skonfrontowały się współczesne gospodarki rozpoczął głęboki proces zmian w światowym ładzie gospodarczym. Ewoluuje rola Unii Europejskiej jako ważnego aktora międzynarodowych stosunków ekonomicznych. Niezwykle istotnym zagadnieniem jest umocnienie gospodarczej pozycji UE w sytuacji zachodzących dynamicznych procesów w układzie globalnym. Jednym z najciekawszych wymiarów tych zmian jest ekonomiczny awans niektórych ważnych gospodarek krajów pozaeuropejskich, zwanych „wschodzącymi rynkami” (Chiny, Indie, Brazylia, Indonezja, itp.). Tym samym na naszych oczach wyłania się nowy układ sił w porządku międzynarodowym. Zachodzące procesy cechują się dużą dynamiką, toteż nie można jeszcze jednoznacznie zdefiniować, do czego ostatecznie doprowadzą. Są one jednak na tyle nowe i ważne, że wymagaja o wiele większego niż dotąd zainteresowania, tak w Polsce, jak w całej UE.

Przedmiotem analizy w ramach proponowanej specjalizacji będzie stosunek Unii Europejskiej i jej państw członkowskich do następujących procesów:

 • nowy ekonomiczny ład na świecie;
 • strategia makroekonomiczna UE i wyzwania dla polityki gospodarczej UE;
 • rola ugrupowań G20, BRICS i Szanghajskiej Organizacji Współpracy oraz rynków wschodzących na współczesnej scenie ekonomicznej;
 • nowy wymiar podziału Północ-Południe w międzynarodowych stosunkach ekonomicznych;
 • Europa wobec kryzysu na światowych rynkach, w tym kryzysu w strefie euro;
 • migracje jako wyzwanie gospodarcze i ich konsekwencje dla europejskich rynków pracy;
 • walka o surowce energetyczne, alternatywne źródła energii;
 • regiony w Europie – ich rozwój i finansowanie;
 • wzrost gospodarczy w państwach poza strefą euro (perspektywy przyjęcia euro);
 • euro jako pełnowymiarowa waluta międzynarodowa;
 • konflikty międzynarodowe jako przyczyna kryzysów gospodarczych.

Zajęcia w ramach specjalizacji poprowadzą eksperci w zakresie wymienionych dziedzin (teoretycy i praktycy). W ramach specjalizacji przewidywany jest udział gości specjalnych (eurodeputowanych Parlamentu Europejskiego, współpracowników Komisji Europejskiej i innych instytucji europejskich, a także polskich polityków szczebla regionalnego i centralnego). Istotnym elementem zajęć będzie rozpatrywanie wspomnianych zagadnień w kontekście aktualnych wydarzeń i uwzględnianie zmian na wyjątkowo dynamicznej ostatnio scenie międzynarodowej. Proces dydaktyczny przewiduje wykorzystanie najnowszych publikacji, w tym źródeł internetowych, które gwarantują aktualność ocen szybko zmieniającej się sytuacji.
W ramach bloków tematycznych przedstawione zostaną uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne determinujące kształt polityki polskiej i unijnej wobec aktualnych wyzwań i zadań o charakterze globalnym czy regionalnym.

Adresaci ścieżki specjalizacyjnej:
Do uczestniczenia w specjalizacji zapraszamy wszystkich studentów, którzy interesują się procesami ekonomicznymi zachodzącymi we współczesnym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem pozycji i roli Unii Europejskiej w tych procesach. Mile widziani zatem będą studenci, którzy chca na bieżąco obserwować dynamikę tworzenia nowego ładu ekonomicznego, strategie wychodzenia UE i innych obszarów z kryzysu ekonomicznego oraz rozwój gospodarczy różnych regionów świata (szczególnie wyjątkowo dynamiczną ostatnio sytuację w Azji). Specjalizacja jest także skierowana do studentów zainteresowanych zarządzaniem gospodarką europejską i światową w wymiarze mikro- i makrostruktur.
Zajęcia w ramach specjalizacji realizowane będą w formie wykładów, konwersatoriów, debat oraz „spotkań z gościem specjalnym”.
Osoby prowadzące zajęcia wskażą uczestnikom specjalizacji lektury obowiązkowe i uzupełniające, dokumenty bazowe, źródła danych statystycznych a także raporty i komentarze przygotowane przez ośrodki międzynarodowe, rządowe (polskie i zagraniczne), pozarządowe i lokalne.

Efekty kształcenia:
Absolwenci opisanej powyżej specjalizacji po jej ukończeniu powinni dysponować szeroką wiedzą nt. miejsca Unii Europejskiej w gospodarce światowej, w kontekście zachodzących zmian globalnych, wynikających w dużej mierze z rosnącej roli „rynków wschodzących”. Wykazywać się będą znajomością międzynarodowych stosunków ekonomicznych będących rezultatem koegzystencji różnych kultur i cywilizacji (mentalność biznesowa, miejsca lokowania kapitału, racjonalizacja produkcji, dywersyfikacji źródeł surowców czy rozmieszczenia siły roboczej).
Istotnym celem prowadzenia tej specjalizacji będzie również zaprezentowanie słuchaczom mechanizmów funkcjonowania nowego multipolarnego układu sił ekonomicznych. Efektem kształcenia powinno być także uwrażliwienie ich na konieczność wykorzystywania nowych, alternatywnych źródeł energii, przy zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju (w wymiarze ekologicznym, jakości życia, odpowiedzialności za kurczącą się planetę). Istotnym elementem kształcenia będzie zwrócenie uwagi studentów na współczesne migracje jako efekt nierównomiernego podziału bogactwa światowego i ich skutki ekonomiczne, społeczne, a niekiedy także polityczne.
Uczestnicy specjalizacji powinni też posiadać większą od przeciętnej wiedzę w zakresie rozwoju regionalnego, którego naczelnym zadaniem jest niwelowanie różnic regionalnych i lokalnych (społecznych, politycznych, ekonomicznych).
Owocem specjalizacji będzie także poprawienie umiejętności samodzielnego analitycznego myślenia, należytej interpretacji dokumentów, stawiania pytań i szukania zobiektywizowanych odpowiedzi, doskonalenie umiejętności analizy jakościowej i ilościowej obserwowanych procesów, wypracowanie umiejętności dokonywania wyborów celów strategicznych (dalekosiężnych) kosztem rezygnacji z celów doraźnych. Używając terminologii z dziedziny strategii, chodzi o to, by studenci nauczyli się wygrywania wojen, a nie tylko ograniczali się do przeprowadzania taktycznych manewrów. Celem i ambicją wykładowców jest przekazanie uczestnikom specjalizacji wiedzy teoretycznej, ale także, co najważniejsze, wiedzy praktycznej, pochodzącej od ekspertów i pragmatyków zarówno polskich, jak i zagranicznych.

 

 

Jesteśmy w ścisłej czołówce jednostek Uniwersytetu Warszawskiego, które mają najlepiej rozwiniętą szeroką ofertę stypendiów zagranicznych. Dzięki umowom podpisanym z ponad 30 prestiżowymi uczelniami europejskimi co roku duża grupa naszych studentów spędza semestr na jednej z nich w ramach programu Erasmus Plus lub innych programów wymiany.

Bierzemy przy tym pod uwagę także fakt, że większość naszych studentów łączy naukę z pracą!
Program naszych studiów jest dostosowany do potrzeb osób pracujących zawodowo. Plan zajęć układany jest tak, aby zajęcia rozpoczynały się najwcześniej wczesnym popołudniem – pomaga to pogodzić obydwa wszystkie obowiązki!

Oryginalne połączenie interdyscyplinarności przedmiotów z zakresu politologii, stosunków międzynarodowych, prawa, ekonomii, socjologii i kulturoznawstwa poszerzone o wiedzę wybranej specjalizacji stanowi solidną podstawę pozwalającą naszym absolwentom uzyskiwać atrakcyjną pracę. Dokładamy wszelkich starań, aby nasi studenci zdobywali praktyczne umiejętności (np. w zakresie prezentacji, pisania, analizy strategicznej czy znajomości procedur grantowych) oraz orientowali się w skomplikowanych zagadnieniach współczesności, którą śledzimy, badamy i interpretujemy na bieżąco.

Absolwenci Centrum Europejskiego UW są cenieni zarówno za granicą, jak w Polsce – znajdują zatrudnienie w instytucjach Unii Europejskiej (np. Komisji Europejskiej, Parlamencie Europejskim, Europejskim Trybunale Obrachunkowym), firmach konsultingowych i lobbingowych w Brukseli (np. Burson Marsteller, Schuman Associates), organizacjach międzynarodowych (np. ONZ, OBWE). W kraju pracują w think-tankach i organizacjach pozarządowych (Amnesty International, Helsińska Fundacja Praw Człowieka), organach administracji samorządowej i centralnej (np. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Obrony Narodowej), firmach public relations, centrach informacyjnych, mediach radiowych i telewizyjnych (np. POLSAT, TVN). Wielu z nich rozpoczęło własną działalność gospodarczą, m.in. w zakresie pomocy publicznej, transportu, polityki społecznej; część jest specjal

Jednym słowem, dzięki zdobytej w Centrum Europejskim UW wiedzy nasi absolwenci mogą podejmować różnorodne wyzwania zawodowe oraz rozwijać własne, oryginalne kariery.