O Centrum

Informacja o Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego

 

457287_330290937031941_796887421_o
11-centrum-europejskie-uw
13-przed-wejsciem-do-biblioteki-ce-uw
10-sala-wykladowa-w-ce-uw
9-centrum-europejskie-uw

 

Centrum Europejskie (CE) powstało w 1991 r. na mocy decyzji Senatu UW.  W pierwszym okresie swojej działalności, tzn. do 1995 r., należało do forpoczty instytucji zajmujących się rozpowszechnianiem wiedzy eksperckiej oraz szkoleniem kadr administracji publicznej, mających w przyszłości przygotować nasz kraj do wstąpienia do Unii Europejskiej (UE). W tym okresie CE dysponowało unikatowymi w skali całego kraju atutami, tj. dostępem do elektronicznych baz danych UE oraz dwiema specjalistycznymi bibliotekami: Ośrodkiem Informacji i Dokumentacji Rady Europy oraz Centrum Dokumentacji Europejskiej (funkcjonującym do dnia dzisiejszego wraz z bogato wyposażoną biblioteką).

W miarę zbliżania się akcesji do UE i w wyniku szybkiego rozwoju własnego Centrum Europejskie przekształciło się w pełnowymiarowy ośrodek dydaktyczny i badawczo-naukowy. Poczynając od 1995 r. zaczęliśmy prowadzić studia na kierunku „stosunki międzynarodowe ze specjalnością integracja europejska”, a w 2004 r. jako pierwsi na UW uruchomiliśmy nowy kierunek studiów: „europeistykę”. Wykorzystując swoje doświadczenia dydaktyczne przygotowaliśmy oryginalny interdyscyplinarny program kształcenia. Nasz program jest stale aktualizowany, bowiem sytuacja na świecie i na kontynencie europejskim zmienia się dynamicznie. Dlatego aktualnie prezentujemy i badamy nie tylko problematykę integracji europejskiej, ale także szersze zagadnienia dotyczące całej Europy oraz jej otoczenia, w tym tak ważne kwestie, jak problematykę bezpieczeństwa, migracje, wyzwania globalne, a także relacje transatlantyckie, z Bliskim
Wschodem i Azją – aż po Indie i Chiny.

Obecnie Centrum Europejskie stanowi samodzielną jednostką prowadzącą zarówno zajęcia dydaktyczne, jak i badania naukowe. Traktujemy obie te sfery działalności jako ściśle ze sobą powiązane i wzajemnie się warunkujące: dydaktyka inspiruje i wymaga prowadzenia badań naukowych, natomiast wyniki tych badań wnoszą niezbędny wkład w proces nauczania. Nasza działalność dydaktyczna i naukowa ma charakter interdyscyplinarny i jest prowadzona w szerokich ramach, obejmujących takie nauki jak: politologia, historia, prawo, ekonomia, socjologia, kulturoznawstwo, antropologia i informatologia. Działalność tę prowadzi zespół pracowników CE, w skład którego wchodzą specjaliści ze wszystkich wskazanych dyscyplin, ściśle współpracujący z innymi placówkami naukowymi na UW, w Polsce oraz za granicą. Prowadzą oni zajęcia na studiach I i II stopnia.

W celu uzyskania jeszcze większej synergii między działalnością dydaktyczną a badawczą, Centrum mocno wspiera umiędzynarodowienie procesu kształcenia studentów i rozwoju naukowego pracowników (co odbywa się najczęściej w ramach programów Erasmus Plus). Mamy obecnie podpisane 33 umowy z uczelniami europejskimi i azjatyckimi, w efekcie czego corocznie na studia zagraniczne wyjeżdża ok. 20 naszych studentów, a znaczna część naszej kadry odbywa staże czy wizyty studyjne na uczelniach partnerskich. Ponadto co roku prowadzimy ponad 20 kursów anglojęzycznych dla ok. 200 studentów zagranicznych przybywających na studia na UW. Jest to jeden z najdynamiczniejszych programów w ramach współpracy Erasmus na całym UW. Daje on wszystkim kandydatom na studia w CE nie tylko szansę, ale wręcz pewność wyjazdu stypendialnego do innych państw członkowskich UE w toku naszych studiów.

Wizytówką Centrum jest istniejący już ponad 20 lat program wydawniczy. W jego ramach wydawane są cenione periodyki naukowe o charakterze interdyscyplinarnym: kwartalnik „Studia Europejskie” i rocznik „Yearbook of Polish European Studies”. Wydajemy także prace monograficzne i podręczniki akademickie (dotychczas ponad 150 tytułów), przygotowywane przez naszych pracowników,  przy współpracy z innymi specjalistami z kraju i zagranicy – i to nie tylko z państw UE, ale też np. takich jak: Indie, Chiny, Turcja, Ukraina czy państwa bałkańskie.

Zaletą CE jest nie tylko bogate, już 25-letnie doświadczenie, ale także duża aktywność i mobilność naszych tak wykładowców, jak i studentów. Do tych ostatnich skierowane są przede wszystkim nasze media społecznościowe, ostatnio mocno ożywione i w znacznej mierze przez społeczność studencką tworzone. Dzięki nim doskonale widać naszą stałą współpracę z innymi ośrodkami akademickimi, think tankami (np. Fundacją im. K. Pułaskiego czy Ośrodkiem Studiów Międzynarodowych) oraz różnorodnymi mediami, z najważniejszymi periodykami czy stacjami radiowymi i telewizyjnymi włącznie.

Zapraszamy do nas!

dr hab. Bogdan Góralczyk, prof. UW
Dyrektor Centrum Europejskiego