Rada Centrum

Rada Centrum Europejskiego w kadencji 2016-2020

Rada Centrum jest ciałem kolegialnym, złożonym z pracowników i studentów Centrum Europejskiego UW. Jest to najwyższy organ w strukturze Centrum.

Dziennik Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego

Rada Konsultacyjna Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego

Powołana w 2016 r.
Głównym zadaniem Rady jest doradzanie Centrum Europejskiemu w formułowaniu i ocenie efektów kształcenia realizowanych programów dydaktycznych. Jest jednocześnie forum wymiany myśli z otoczeniem społeczno-gospodarczym na tym i innych polach działalności jednostki.
Współpracę z otoczeniem zewnętrznym Centrum prowadziło od początku swojego istnienia, a Rada jest sformalizowaną formą współpracy z interesariuszami zewnętrznymi. Do Rady zostali zaproszeni przedstawiciele różnych środowisk – zarówno przedstawiciele organizacji rządowych, jak i pozarządowych, organizacji edukacyjnych i naukowych, think tanków, administracji centralnej i co ważne – w Radzie zasiadają absolwenci Centrum.

W kadencji 2016 – 2020 Rada Wydziału składa się z 21 członków (stan na rok ak. 2016/2017):

 • Dyrekcji Centrum
 • 10 samodzielnych pracowników naukowych
 • 2 przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich
 • 1 przedstawiciela pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 • 4 przedstawicieli studentów

Rada obraduje raz w miesiącu, podejmując ważne dla całego Centrum decyzje. Rozstrzyga ona m.in. o przyjmowaniu nowych pracowników naukowych, przyjmowaniu uchwał i regulaminów dot. studiów oraz przyjmuje sprawozdania z prac poszczególnych zespołów celowych.

Skład Rady Centrum Europejskiego

Dyrekcja Centrum Europejskiego:

 • dr hab. Bogdan Góralczyk, prof. UW, Dyrektor, przewodniczący Rady
 • dr Agnieszka Chmielewska, Zastępca Dyrektora ds. studenckich
 • doc. dr Anna Ogonowska, Zastępca Dyrektora ds. jakości kształcenia
 • dr Kamil Zajączkowski, Zastępca Dyrektora ds. badań naukowych i współpracy międzynarodowej

Samodzielni pracownicy naukowi:

 • dr hab. Danuta Chmielowska
 • prof. dr hab. Władysław Czapliński, prof. zw.
 • dr hab. Agata Dziewulska
 • dr hab. Wojciech Gagatek
 • dr hab. Marta Grabowska, prof. UW
 • dr hab. Paweł Kozłowski, prof. UW
 • dr hab. Dariusz Milczarek, prof. UW
 • dr hab. Marcin Olszak
 • prof. dr hab. Wojciech Sadurski, prof. nadzw. w CE

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:

 • doc. dr Olga Barburska
 • dr Anna Ostrowska

Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

 • mgr Roman Żyła

Przedstawiciele studentów:

 • Weronika Kluza
 • Daria Kostka
 • Julia Skrzypczak
 • Maryla Szopa