Jeśli chcesz być informowany o nowościach wydawniczych, podaj swój adres e-mail.
Newsletter

Centrum Europejskie Uniwersytetu WarszawskiegoGodło Polski

Europeistyka

Program wydawniczy / Kwartalnik

 Rocznik

Tytuł: Studia Europejskie
Redaktor naczelny: Artur Adamczyk
ISSN: 1428-149X
Objętość: ok. 250 str.
Format: B5
Zamów prenumeratę (od numeru 1/2014): sekretariat@aspra.pl

 

 

O kwartalniku

Podstawowym zadaniem publikowanego w ramach Programu Wydawniczego Centrum Europejskiego UW kwartalnika naukowego "Studia Europejskie" jest upowszechnianie wiedzy i informacji na temat założeń, przebiegu i rezultatów procesów integracji europejskiej, a zwłaszcza udziału w nich naszego kraju. Periodyk jest także miejscem prezentacji aktualnego stanu badań w zakresie studiów europejskich oraz forum wymiany myśli i poglądów dla środowisk zajmujących się w Polsce szeroko rozumianą problematyką europejską.

 

Redakcja:

Redaktor Naczelny: doc. dr Artur Adamczyk

Zastępcy redaktora naczelnego: doc. dr Olga Barburska, dr Kamil Zajączkowski

Redaktor Statystyczny: prof. dr hab. Adam A. Ambroziak

Redaktorzy tematyczni: dr Patrycja Dąbrowska-Kłosińska, dr Kamil Zajączkowski, doc. dr Anna Ogonowska,

dr Małgorzata Pacek

Redaktor ds. informacji naukowej: mgr Przemysław Bartuszek

Korekta językowa i redakcja stylistyczna: Studio Poligraficzne Edytorka

 

Rada Naukowa kwartalnika

Stanisław Biernat, Uniwersytet Jagielloński

Neli Dimc, University of Ljublana

Marta Grabowska, Uniwersytet Warszawski

Jerzy Holzer, Polska Akademia Nauk

Bohdan Hud, Ivan Franko Lviv National University    

Goran Ilik, University "St. Kliment Ohridski" - Bitola

Hubert Izdebski, Uniwersytet Warszawski

Roman Kalytchak, Ivan Franko Lviv National University

Mladen Karadzoski, University "St. Kliment Ohridski" - Bitola

Dmitry Karnaukhov, Novosibirsk State Technical University

Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska, Szkoła Główna Handlowa

Małgorzata Król, Uniwersytet Łódzki

Bohdan Lapchuk, Ivan Franko Lviv National University

Ewa Latoszek, Szkoła Główna Handlowa

Hanna Machińska, Uniwersytet Warszawski

Markijan Malsky, Ivan Franko Lviv National University

Chantal Millon-Delsol, Universite de Marne-la-Vallee

Alojzy Z. Nowak, Uniwersytet Warszawski

Wojciech Sadurski, University of Sidney

Bernhard Schloh, Universiteat des Saarlandes, Saarbrucken

Renata Stawarska, Akademia Ekonomiczna, Poznań

Rafael Vazquez-Garcia, University of Granada

George Yarrow, Hertford College, Oxford

Anna Zielińska Głebocka, Uniwersytet Warszawski

 

Informacje dla Autorów

Autorzy składający propozycje materiałów do nieodpłatnego opublikowania w czasopismach naukowych CE UW są proszeni o przestrzeganie zasad formatowania oraz redagowania tekstów, gdyż w przeciwnym razie nie będą one przyjmowane (pobierz: Wskazówki dla Autorów - PDF). Uprzejmie prosimy, aby na końcu przesyłanego do redakcji tekstu (w tym samym pliku) znalazły się abstrakt w języku angielskim (o objętości ok. 1/3 str.) oraz przetłumaczony tytuł.  Prosimy równierz o przesłanie 6 słów kluczowych w języku polskim i angielskim, oraz dołączenie do tekstu (w oddzielnym pliku) tabel, wykresów i map. W związku z zamiarem uniknięcia zjawiska ghostwriting prosimy o wskazanie wszystkich współautorów, którzy uczestniczyli w tworzeniu artykułu.

Od autorów tekstów przyjętych do druku wymaga się poinformowania Redakcji Programu Wydawniczego CE UW (w postaci oświadczenia) o ewentualnym zaistnieniu tzw. konfliktu interesów. Przez konflikt interesów Redakcja rozumie sytuację, gdy autorzy lub ich instytucje mają finansowe lub osobiste zależności z innymi osobami lub organizacjami, które mogłyby w sposób niewłaściwy wpłynąć na treść zawartą w przygotowanych przez autorów artykułach.

Od autorów tekstów przyjętych do druku wymaga się poinformowania Redakcji Programu Wydawniczego CE UW (w postaci oświadczenia) o ewentualnym żródle finansowania przygotowanego przez autora artykułu (wkład finansowy instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń lub  innych organizacji).

Głównym kryterium niezakwalifikowania artykułu do publikacji jest niezgodność tekstu z profilem tematycznym kwartalnika oraz brak aktualnych danych i informacji w zakresie omawianego w artykule tematu.

 

Zasady recenzowania nadesłanych artykułów w Programie Wydawniczym CE UW

Zespół Redakcyjny Programu Wydawniczego CE UW dokonuje wstępnej weryfikacji nadesłanych tekstów badając zbieżność tematyki artykułu z profilem kwartalnika oraz zgodność z wymogami redakcyjnymi.
Teksty, które zostaną w ten sposób wstępnie zaaprobowane zostają przekazane do recenzji dwóch osób spośród recenzentów wymienionych na liście naukowców współpracujących z Redakcją. W procesie recenzji zostaje zachowana anonimowość zarówno autora jak i recenzentów (double-blind review process). Recenzenci oceniając tekst wypełniają formularz recenzyjny.
Recenzja ma funkcję opiniodawczą, co oznacza, że ostateczną decyzję dotyczącą przyjęcia tekstu do druku podejmuje Zespół Redakcyjny.
Zasady recenzowania artykułów są zbieżne z wytycznymi Ministerstwa Nauki zawartymi w broszurze Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce.
 

Recenzenci artykułów zamieszczanych w kwartalniku naukowym Studia Europejskie

Formularz recenzyjny [PDF]

Wszystkie zaproponowane materiały podlegają procedurze recenzyjnej. W sprawach merytorycznych prosimy o kontakt z dr Arturem Adamczykiem ().

Kwartalnik "Studia Europejskie" jest umieszczony i indeksowany w nastepujących bazach: CEEOL  (http://www.ceeol.com/), CEJSH (http://cejsh.icm.edu.pl/), BazEkon (http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/advanced.php), Index Copernicus Journal Master List (ICV 2015 – 5.30) (http://www.journals.indexcopernicus.com/index.php), e-Publikacje Nauki Polskiej (https://www.epnp.pl/).

Z satysfakcją informujemy, że kwartalnik naukowy „Studia Europejskie” został umieszczony w wykazie czasopism punktowanych sporządzonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Za opublikowanie na łamach naszego czasopisma pracy naukowej uzyskuje się 12 punktów.

 

 

Poniżej udostępniamy artykuły do celów naukowych opublikowane w kwartalniku "Studia Europejskie".
Teksty są zapisane w formacie PDF
i do ich otworzenia zalecany jest bezpłatny program Adobe Reader

 

Wybrany kwartalnik: 4/2002


Spis treści
Włodzimierz Anioł
Deficyt demokratyczny w systemie globalnym
Marek Szydło
Pojęcie pomocy państwa w prawie wspólnotowym
Izabella Szymajda, Małgorzata Polkowska
Ochrona praw pasażerów lotniczych w prawie Wspólnoty Europejskiej
Filip Borkowski
Rozwój rynku usług telekomunikacyjnych
Łukasz Hardt
Propozycje Komisji Europejskiej zreformowania
Krzysztof Jasiecki
Lobbing w USA, Europie Zachodniej i Polsce.

« Powrót do listy kwartalników

©® Centrum Europejskie UW, 02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 22, tel. 022 553 33 01