Centrum Europejskie Uniwersytetu WarszawskiegoGodło Polski

Europeistyka

Rekrutacja / FAQ

 

Czym różnią się studia na kierunku europeistyka prowadzone w CE UW od studiów europeistycznych realizowanych w Instytycie Europeistyki  WDNiP?

Studia europejskie w CE mają charakter interdyscyplinarny. Do prowadzenia zajęć z bloku „kształcenia ogólnego” zapraszani są najlepsi w Polsce specjaliści (ekonomiści, historycy, geografowie, prawnicy). Z kolei studia w Instytucie Europeistyki WNPiSM mają charakter międzyinstytutowy – realizowane są przy zaangażowaniu pracowników poszczególnych instytutówi Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych. Ten formalno-organizacyjny aspekt prowadzenia obydwu europeistyk jest kluczowy. Determinuje program studiów. Program europeistyki w CE jest bardziej zróżnicowany – poza zajęciami kierunkowymi (związanymi z działalnością UE) obejmuje przedmioty ekonomiczne, prawne, społeczno-polityczne i kulturowe. Z kolei w programie studiów na WNPiSM przeważają przedmioty politologiczne.

 

Jakich języków obcych uczą się studenci CE?

Studenci studiów pierwszego stopnia w CE – podobnie jak studenci innych kierunków na UW – mogą uczestniczyć w 240 godzinach lektoratów z dowolnego (tj. wybranego przez siebie) języka obcego. Kończąc studia licencjackie studenci są zobowiązani wykazać się znajomiością jednego języka obcego przynajmniej na poziomie B2 (ponad średniozaawansowany).

 

W jakich językach prowadzone są wykłady w CE?

Zajęcia w CE prowadzone są w języku polskim. Natomiast studenci CE - podobnie jak studenci innych kierunków na UW - mogą korzystać z ogólnouniwersyteckiej oferty wykładów ogólnodostępnych, z których wiele prowadzonych jest w języku obcym (zwykle też w każdym roku akademickim pracownicy dydaktyczni CE proponują kilka otwartych wykładów obcojęzycznych).

 

Jakie są możliwości studiowania za granicą i wyjazdów na stypendia?

W ramach programu LLP Erasmus CE UW podpisało umowy z 31 uczelniami partnerskimi w całej Europie (szczegółowy wykaz uczelni partnerskich znajduje się tutaj). Zwykle co roku na stypendia wyjeżdża kilkadziesięcioro studentek i studentów.

 

Jakie jest wyposażenie wspierające studiowanie w CE?

Studenci CE mogą korzystać ze zbiorów jednej z najlepiej zaopatrzonych w zbiory nt. integracji europejskiej bibliotek. Mają też dostęp do dobrze wyposażonej pracowni komputerowej oraz do darmowego bezprzewodowego internetu na terenie budynku. Część sal jest na stałe wyposażona w rzutniki komputerowe i inne urządzenia multimedialne. Od wschodniej strony budynku znajdują się piękny park oraz kort tenisowy.

 

Czy trzeba wnieść trzy opłaty, żeby w systemie IRK zarejestrować się na studia dzienne, wieczorowe i zaoczne?

Opłata rekrutacyjna wynosi 80 zł za każdy kierunek/specjalność. System naliczy odpowiednią wysokość opłaty w zależności od liczby wybranych kierunków/specjalności. Jedna opłata obejmuje wszystkie formy studiów wybrane w ramach realizowanego w danej jednostce kierunku/specjalności.

 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na studia licencjackie (I stopnia) na kierunku europeistyka?

W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia stacjonarne na kierunku europeistyka brane są pod uwagę wyniki z egzaminu maturalnego z przedmiotów określonych  uchwale rekrutacyjnej (patrz: zasady rekruracji). Na studia niestacjonarne (płatne) na kierunku europeistyka kandydaci przyjmowani są na podstawie kolejności złożenia wymaganych dokumentów dokumentów.

 

Czy muszę osobiście złożyć dokumenty, czy może zrobić to za mnie osoba trzecia?

Nie. Dokumenty może też dostarczyć osoba trzecia. Prosimy tylko pamiętać, aby osoba ta miała oryginalny dowód osobisty kandydata. Sama kopia nie wystarczy. Oryginał jest niezbędny! Natomiast odbioru dokumentów (szczególnie oryginału świadectwa maturalnego) może dokonać kandydat osobiście. Osoba trzecia może odebrać dokumenty, o ile posiada formalne pełnomocnictwo (poświadczone).

 

Jakie są najczęściej spotykane problemy z dokumentami składanymi przez kandydatów zakwalifikowanych na studia?

Zamiast oryginalnych dokumentów składane są kserokopie lub dokomenty nie są podpisane przez kandydata. Zdarza się też, że fotografia wgrana do systemu IRK jest niewyraźna, zrobiona telefonem komórkowym w plenerze, włosy zasłaniają lewe ucho, głowa widoczna na zdjęciu jest za mała albo za duża. Inny częsty problem opisany został w odpowiedzi na pytanie poprzednie. Bywa, że dokumenty składa za kandydata osoba upoważniona (np. rodzic), ale nie ma ona przy sobie oryginalnego dowodu osobistego kandydata, ponieważ kandydat zabrał go ze sobą np. na wycieczkę zagraniczną. Przypominamy: oryginał jest niezbędny, by poświadczyć kopię dokumentu.

 

Czy absolwenci Uniwersytetu Warszawskiego mają większe szanse na przyjęcie na studia II stopnia (magisterskie)? Innymi słowy, czy są faworyzowani w procesie rekrutacji?

Nie, nie są. Absolwenci poszczególnych kierunków studiów na UW (w tym Centrum Europejskiego) oraz na innych uczelni wyższych (także prywatnych) na studia II stopnia przyjmowani są według tych samych kryteriów, na podstawie listy rankingowej.

 

Jestem kandydatem na studia drugiego stopnia, zdałem egzamin licencjacki, ale uczelnia nie zdążyła wydać mi dyplomu wraz z suplementem. Czy nie mając dyplomu, mogę być przyjęty na studia?

W takich przypadkach prosimy o dostarczenie Komisji Rekrutacyjnej zaświadczenia z dziekanatu o odbytym z pozytywnym skutkiem egzaminie licencjackim wraz z informacją o terminie wydania dyplomu i suplementu. Na podstawie tych informacji Komisja Rekrutacyjna przyjmie kandydata na studia pod warunkiem złożenia przez niego pisemnego oświadczenia, że dostarczy brakujące dokumenty tak szybko, jak to będzie możliwe.

 

Czy po studiach w Centrum Europejskim łatwo o pracę? Gdzie znajdują zatrudnienie absolwenci CE?

Wszystko zależy od indywidualnych predyspozycji i talentów. Studia w CE dostarczają wiedzy niezbędnej do podjęcia pracy m.in. w: instytucjach wspólnotowych (np. Parlament Europejski, Trybunał Obrachunkowy), organizacjach międzynarodowych (np. ONZ, OBWE) i pozarządowych, organach administracji rządowej (np. MSZ, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) i samorządowej, przedsiębiorstwach działających na terenie Unii Europejskiej, ośrodkach akademickich, centrach informacji europejskiej, wydawnictwach oraz w mediach. Wielu absolwentów CE w tych właśnie miejscach rozwija swoje umiejętności i zyskuje doświadczenie zawodowe.

 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? Zadaj je nam, korzystając z naszego Formularza kontaktowego

©® Centrum Europejskie UW, 02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 22, tel. 022 553 33 01