Centrum Europejskie Uniwersytetu WarszawskiegoGodło Polski

Europeistyka

Rekrutacja / Studia licencjackie / Stosunki międzynarodowe

UWAGA: od roku akademickiego 2012/2013 nabór na studia I stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe specjalność integracja europejska zostaje zawieszony.

 

Studia licencjackie wieczorowe (niestacjonarne) międzywydziałowe:
kierunek STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, specjalność integracja europejska

Czas trwania studiów: 3 lata
Limit miejsc: 90
* warunkiem uruchomienia studiów jest przyjęcie minimum 20 osób

 

1. Rejestracja w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) oraz wnoszenie opłaty rekrutacyjnej

Rozpoczęcie rejestracji w IRK: 1 czerwca 2011 r.

 

2. Miejsce i termin ogłoszenia wyników:

Wyniki będą ogłaszane na bieżąco na indywidualnych kontach kandydatów w ciągu dwóch dni od momentu zarejestrowania się na studia (nie wcześniej, niż 12 lipca br.). Osoby, które zostaną zakwalifikowane na studia licencjackie wieczorowe, będą zobowiązane do dostarczenia wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie, podanym na indywidualnym koncie kandydata w systemie IRK, do punktu rekrutacyjnego CE UW.

 

3. Składanie dokumentów w punkcie rekrutacyjnym

Kandydat zakwalifikowany na studia pierwszego stopnia składa w terminie przewidzianym w harmonogramie następujące dokumenty:

 • oryginał (lub w uzasadnionych przypadkach odpis) świadectwa dojrzałości albo dyplomu IB (albo EB) albo świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą;
 • podpisane podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego kandydata;
 • poświadczona przez UW kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia;
 • minimum 3 fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 • podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, wydrukowane po wprowadzeniu przez kandydata na osobiste konto rejestracyjne jego fotografii;
 • dowód uiszczenia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką;
 • deklaracja płatności (wybór liczby i wysokości rat) dostępna w punkcie rekrutacyjnym lub do pobrania ze strony 'opłaty za studia';
 • dodatkowo:
  - zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego – w przypadku olimpijczyka korzystającego z całkowitego zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego,
  - upoważnienie do złożenia dokumentów – w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią;
 • od kandydatów na studia równoległe wymagane jest zaświadczenie z dziekanatu o uzyskanej średniej arytmetycznej ocen z toku studiów;
 • od kandydatów spoza UE wymagane jest aktualne zaświadczenie lekarskie.

Uwaga! Odbiór dokumentów możliwy jest tylko osobiście lub poprzez osobę upoważnioną do tego notarialnie!

 

UWAGA!
Elektroniczna wersja zdjęcia kandydata musi być wgrana do systemu IRK.
Akceptowane są tylko zdjęcia kolorowe o wymiarze 400 x 500 pikseli lub odrobinę większe, zachowujące te same proporcje.
Musi być widoczna twarz kandydata o wyraźnym konturze, bez nakrycia głowy i ciemnych okularów.
Fotografia ma przedstawiać lewy półprofil, musi być widoczne lewe ucho.
Tło fotografii musi być gładkie i jasne.
Zdjęcie musi być identyczne z dostarczaną wersją papierową.

 

4. Zasady kwalifikacji:

 

a) Kandydaci z maturą 2005 – 2011

Kandydaci przyjmowani są na podstawie kolejności złożenia kompletu wymaganych dokumentów. W przypadku większej liczby zgłoszeń tworzy się listę rankingową w oparciu o średnią z matur.

 

b) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB)

Kandydaci przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów. W przypadku większej liczby zgłoszeń tworzy się listę rankingową w oparciu o średnią z matur.

 

c) Kandydaci z Maturą Europejską (EB)

Kandydaci przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów. W przypadku większej liczby zgłoszeń tworzy się listę rankingową w oparciu o średnią z matur.

 

5. Opłaty za studia wieczorowe za semestr:

Płatność jednorazowa
Płatność w dwóch ratach Płatność w czterech ratach
2900 zł Każda rata po 1700 zł Każda rata po 950 zł
©® Centrum Europejskie UW, 02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 22, tel. 022 553 33 01