FAQ dla studentów

1.Jakich języków obcych uczą się studenci CE?

Studenci studiów pierwszego stopnia w CE – podobnie jak studenci innych kierunków na UW – mogą uczestniczyć w 240 godzinach lektoratów z dowolnego (tj. wybranego przez siebie) języka obcego. Kończąc studia licencjackie studenci są zobowiązani wykazać się znajomością jednego języka obcego przynajmniej na poziomie B2 (ponad średniozaawansowany).

2.W jakich językach prowadzone są wykłady w CE?

Zajęcia w CE prowadzone są w języku polskim. Natomiast studenci CE – podobnie jak studenci innych kierunków na UW – mogą korzystać z ogólnouniwersyteckiej oferty wykładów ogólnodostępnych, z których wiele prowadzonych jest w języku obcym (zwykle też w każdym roku akademickim pracownicy dydaktyczni CE proponują kilka otwartych wykładów obcojęzycznych).

3.Jakie są możliwości studiowania za granicą i wyjazdów na stypendia?

W ramach programu LLP Erasmus CE UW podpisało umowy z 31 uczelniami partnerskimi w całej Europie. Zwykle co roku na stypendia wyjeżdża kilkadziesięcioro studentek i studentów.

4.Czym różnią się studia na kierunku europeistyka prowadzone w CE UW od studiów europeistycznych realizowanych w Instytucie Europeistyki WDNiP?

Studia europejskie w CE mają charakter interdyscyplinarny. Do prowadzenia zajęć z bloku „kształcenia ogólnego” zapraszani są najlepsi w Polsce specjaliści (ekonomiści, historycy, geografowie, prawnicy). Z kolei studia w Instytucie Europeistyki WNPiSM mają charakter międzyinstytutowy – realizowane są przy zaangażowaniu pracowników poszczególnych instytutów Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych. Ten formalno-organizacyjny aspekt prowadzenia obydwu europeistyk jest kluczowy. Determinuje program studiów. Program europeistyki w CE jest bardziej zróżnicowany – poza zajęciami kierunkowymi (związanymi z działalnością UE) obejmuje przedmioty ekonomiczne, prawne, społeczno-polityczne i kulturowe. Z kolei w programie studiów na WNPiSM przeważają przedmioty politologiczne.

5. Czy studenci CE UW muszą odbyć praktyki studenckie?

Tak należy je zrealizować do końca II roku studiów w wymiarze 120h.

6. Czy CE UW zapewnia praktyki studenckie?

Centrum Europejskie UW organizuje praktyki w Komisji ds. Promocji oraz Kolegium Redakcyjnym Gazety !CE. Głównym celem praktyk jest przygotowanie studentów do przyszłej pracy zawodowej, m.in. w agencjach reklamowych, eventowych i public relations oraz redakcjach dzienników i czasopism. Program praktyk – kładący nacisk na doskonalenie umiejętności pracy w zespole oraz kreatywności i sumienności – uzupełniają zajęcia teoretyczne, tematycznie związane z miejscem odbywania praktyk.

7. O jakie stypendia studenci CE UW mogą się ubiegać?

Studenci UW mogą się ubiegać o stypendium socjalne, stypendium ministra za wyniki w nauce oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe. Przy czym (zgodnie z pkt. 3 ust. 4 Regulaminu): „W przypadku pobierania przez studenta stypendium za wyniki w nauce oraz otrzymania stypendium ministra za osiągnięcia w nauce, student zobowiązany jest wybrać, które stypendium chce otrzymywać. Wybór stypendium ministra oznacza obowiązek zwrócenia do kasy jednostki organizacyjnej właściwej dla studenta pobranego stypendium za wyniki w nauce”.

8. Jaką liczbę OGUN-ów (przedmiotów ogólnouniwersyteckich) należy zrealizować w czasie studiów licencjackich?

W czasie studiów licencjackich należy zrealizować 150h, przy czym suma punktów ECTS nie może być mniejsza niż 10ECTS.

9. Jakie obowiązkowe szkolenia dotyczą studentów CE UW?

Obowiązkowo należy zrealizować szkolenie BHP, szkolenie: Podstawowe ochrony własności intelektualnej, szkolenie biblioteczne w CE UW oraz szkolenie biblioteczne w BUW.

10. Jakie są przydatne grupy dotyczące rejestracji na OGUN-y oraz Lektoraty?
11. Jaka jest różnica między lektoratem a e-lektoratem?

Lektoraty odbywają się dwa razy w tygodniu w odpowiednio przydzielonych jednostkach. Natomiast wybierając e-lektorat student decyduje się na pracowanie na platformie (praca w domu) i spotkanie raz na dwa tygodnie.

12. Ile godzin lektoratu i WF-u należy wyrobić w czasie studiów licencjackich?

Lektorat należy wyrobić w wymiarze 240h a WF w wymiarze 120h.

13. Jakie możliwości działania „po godzinach” zapewnia CE?
  • Działalność w kołach naukowych, która pozwala doskonalić umiejętności zbierania i analizowania informacji, prowadzenia dyskusji, pisania i wygłaszania referatów (obecnie na całym UW działa blisko 300 kół naukowych CE, dotychczas zostały zarejestrowane trzy z nich),
  • Uczestnictwo w zawodach sportowych organizowanych przez jedną z sekcji Akademickiego Związku Sportowego UW,
  • Rozwój kulturalny i artystyczny w Chórze Akademickim, Zespole Pieśni i Tańca „Warszawianka”, Teatrze Akademickim, Teatrze Hybrydy lub Collegium Musicum UW.
14. Ile jest możliwych nieusprawiedliwionych godzin na ćwiczeniach w CE?

Obecność na ćwiczeniach, konwersatoriach i seminariach jest obowiązkowa. W semestrze student ma prawo do dwóch (usprawiedliwionych lub nie) nieobecności.

15. Czy można zrezygnować z zaliczenia OGUN'a?

Rezygnacja z OGUN’a jest możliwa, należy tylko pilnować terminów tur, w czasie których możliwe jest wyrejestrowanie się.

16. Czym jest FOTOkoło.

Jest częścią koła naukowego „Europa Nova”, zrzesza miłośników fotografii, organizuje warsztaty i wystawy prac. FOTOkoło skupia osoby zainteresowane fotografią tradycyjną, jak i cyfrową. Członkowie koła mogą korzystać z profesjonalnej ciemni fotograficznej znajdującej się w budynku CE, mają możliwość doskonalenia umiejętności praktycznych (estetyka fotografii, technika cyfrowa, etc.), teoretycznych (np. rozumienie procesów optycznych i chemicznych dzięki którym powstają zdjęcia) jak również mają możliwość uczestniczenia w spotkaniach z fotografami i hobbystami.

17. Czym są godziny dziekańskie?

Są wyznaczane doraźnie przez dziekana wydziału. W trakcie trwania godzin dziekańskich nie odbywają się żadne zajęcia na wydziale. Są one wyznaczane zazwyczaj w okresie ferii i świąt , tak aby studenci mieli dłuższą przerwę; bądź w przypadku jakichś ważnych wydarzeń. Godziny dziekański mogą obejmować zarówno cały dzień, jak tylko część dnia. Uwaga – w przypadku zajęć prowadzonych przez inną jednostkę akademicką, tylko godziny dziekańskie w tej jednostce zwalniają nas z zajęć.

18. Co zrobić gdy nie było Cię na egzaminie?

W przypadku nieobecności studenta na egzaminie, ma on prawo złożyć podanie o wyznaczenie nowego terminu egzaminu/zaliczenia. Powód nieobecności musi być jednak udokumentowany i niezależny od studenta (np. wypadek drogowy): „Usprawiedliwienia nieprzystąpienia do zaliczania zajęć w wyznaczonych terminach dokonuje osoba uprawniona do wystawienia oceny z zajęć lub, na jej wniosek, Z-ca Dyrektora ds. Studenckich na podstawie dokumentów przedstawionych wraz z wnioskiem o usprawiedliwienie złożonych przez studenta nie później niż 7 dni od daty egzaminu, lub 7 dni od ustania przyczyn, które powodowały nieuczestniczenie w sprawdzianach lub inne niedotrzymanie terminów związanych z zaliczaniem zajęć.”

19. Czym są studia równoległe?

Student po ukończeniu pierwszego roku studiów może się ubiegać o studia równoległe. Oznacza to rozpoczęcie studiowania na drugim kierunku. Każdy wydział autonomicznie ustala zasady rekrutacji na studia równoległe. Zazwyczaj głównym kryterium jest średnia ocen. Zainteresowani rozpoczęciem studiów równoległych powinni uzyskać szczegółowe informacje w dziekanacie danego wydziału.

20. Czy wykłady są obowiązkowe?

Wykłady to zajęcia dla co najmniej kilku grup ćwiczeniowych, które mają formę prelekcji nauczyciela akademickiego. Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa. Trzeba jednak uważać, gdyż część wykładowców promuje studentów chodzących na wykłady.

21. Czy studenci CE UW mogą mieć warunek?

Wpis warunkowy na kolejny semestr daje możliwość kontynuowania nauki mimo niepowodzenia w sesji egzaminacyjnej. Student zostaje dopuszczony do uczestnictwa w dalszych zajęciach pod warunkiem, że zaliczy zaległy egzamin w określonym terminie). Powtarzanie jednego przedmiotu w wymiarze semestralnym kosztuje 400 zł, a w wymiarze dwusemestralnym odpowiednio dwa razy więcej. Maksymalnie można mieć dwa warunki.

22. Czy można się rejestrować na OGUN-y dedykowane?

Można zarejestrować się na zajęcia ogólnouniwersyteckie dedykowane, jeśli taka rejestracja jest otwarta. Jednak przy rejestracjach dedykowanych istnieje informacja, dla jakich jednostek dane zajęcia są przypisane.

23. Czy lektoraty są całoroczne?

Tak lektoraty są całoroczne. Tylko e-lektorat wybiera się na jeden semestr.

24. Czy za warunek się płaci?

wpis warunkowy na kolejny semestr daje możliwość kontynuowania nauki mimo niepowodzenia w sesji egzaminacyjnej. Student zostaje dopuszczony do uczestnictwa w dalszych zajęciach pod warunkiem, że zaległy egzamin zaliczy w określonym czasie). Powtarzanie jednego przedmiotu w wymiarze semestralnym kosztuje 400 zł, a w wymiarze dwusemestralnym odpowiednio dwa razy więcej. Maksymalnie można mieć dwa warunki.

25. Do kiedy muszę zdać egzamin z języka obcego?

W czasie studiów licencjackich student jest zobowiązany do zdania egzaminu z języka obcego przynajmniej na poziomie B2. Każdy student dostaje dwa żetony (w ramach internetowej rejestracji) na egzaminy. Może je przeznaczyć zarówno na egzaminy na różnych poziomach, jak i z różnych języków. Może również wykorzystać drugi żeton na drugie podejście do egzaminu, gdyby za pierwszym powinęła mu się noga. Egzaminów językowych nie warto  zostawiać na ostatnią chwilę – zdecydowanie bezpieczniej zdać je na pierwszym lub drugim roku!

26. O czym należy pamiętać pisząc podanie?

Pisząc podanie pamiętaj o:

  • O użyciu odpowiedniego tytułu naukowego osoby, do której kierujemy podanie.
  • O właściwym doborze słów – podanie powinno być napisane językiem oficjalnym, lecz zrozumiałym.
  • O sprawdzeniu ortografii przed złożeniem podania.

Podanie powinno być musi być zwięzłe i rzeczowe.

27. Czym jest egzamin zerowy?

Lub inaczej „zerówka”, to egzamin odbywający się przed rozpoczęciem sesji, jest nieobowiązkowy i bardzo korzystny dla studentów – na „zerówce” najczęściej (aczkolwiek niestety nie jest to złota zasada) nie dostaje się negatywnych ocen. Niepowodzenie nie skutkuje negatywnymi konsekwencjami – zachowujemy dwa „standardowe” terminy podejść do egzaminu w sesji. Zdarza się jednak, że „zerówka” obejmuje większy materiał niż zwykły egzamin (warto wcześniej upewnić się u prowadzącego). Co więcej, nie zawsze wszyscy studenci są do zerówki dopuszczani – czasem decyduje o tym np. ocena z ćwiczeń.

28. Od której godziny trwa rejestracja w USOS-ie?

Zawsze od godziny 21:00 danego dnia do 23.59 tego samego dnia.

29. Jak wygląda procedura rezygnacji z zajęć?

Zgodnie z § 17 ust. 7 Regulaminu Studiów na UW, studenci mają prawo do rezygnacji z zajęć raz w toku studiów licencjackich i raz na studiach magisterskich. Zarządzenie nr 11 Rektora UW podaje dokładną procedurę rezygnacji z zajęć: „Student, który zamierza skorzystać z prawa rezygnacji z zajęć, składa podanie o wyrejestrowanie z zajęć, wykorzystując moduł Podania w USOSweb. Pozytywnie może być rozpatrzone tylko podanie spełniające warunki określone w § 17 ust. 7 Regulaminu Studiów na UW”.
Złożone w USOSwebie podanie należy wydrukować i podpisane dostarczyć do sekretariatu studiów.

30. Czy zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem przystąpienia do egzaminu?

Tak. Należy mieć zaliczone ćwiczenia, aby zostać dopuszczonym do egzaminu.

31. Czym jest egzamin poprawkowy?

To drugie oficjalne podejście do zaliczenia przedmiotu. W przypadku niepowodzenia, pozostaje egzamin komisyjny. Każdy student ma prawo mieć dwa terminy zdawania egzaminu.

32. Czym różni się konwersatorium od ćwiczeń?

Zajęcia, na których wymagany jest udział studentów w dyskusji z wykorzystaniem świeżo nabytej wiedzy, często nazywane mylnie „konserwatoriami”. Różnią się od ćwiczeń tym, że występują samodzielnie (ćwiczenia występują razem z wykładem z danego przedmiotu).

33. Czy możliwe jest przepisywanie ocen?

Student uczący się na dwóch kierunkach może złożyć podanie w sprawie przepisania zaliczeń z innego kierunku, gdy przedmioty powtarzają się. Odpowiednie podanie należy złożyć do Z-cy Dyrektora ds. Studenckich na początku roku akademickiego. Czasem jednak w celu zaliczenia przedmiotu na podstawie wcześniej odbytego kursu wystarcza zgoda osoby prowadzącej.

34. Czy mogę się zarejestrować na lektoraty z różnych języków?

Tak. Wybór języka zależy wyłącznie od Ciebie. Nie jest on również uzależniony od testu poziomującego.

35. Czy to prawda, że zajęcia nie mogą na siebie nachodzić?

Tak, zajęcia nie mogą na siebie nachodzić. Aby upewnić  się czy po zarejestrowaniu żaden z przedmiotów nie nakłada się na siebie, należy sprawdzić plan w USOSie.

36. Czym zajmuje się Samorząd Studentów CE?

Ambicją członków Samorządu jest tworzenie przestrzeni współpracy, zabawy i samorozwoju.
Zgrany zespół, dobre pomysły i umiejętność współpracy – oto tajemnice sukcesu Samorządu !CE.

37. Czy można zdać egzamin językowy z innego języka niż ten, którego uczyło się na lektoracie ?

Tak. Wybór egzaminu zależy od studenta i nie jest powiązany z udziałem w lektoratach. Należy pamiętać, że trzeba go zdać na poziomie minimum B2.

38. Czy trzeba rejestrować się na WF jeśli posiada się całoroczne zwolnienie?

Studenci ubiegający się o zwolnienie nie rejestrują się na zajęcia WF, jednak pomimo zaliczenia zajęć wychowania fizycznego nie otrzymują oni punktów ECTS, których deficyt muszą uzupełnić, zaliczając inny przedmiot np. OGUN lub kurs uzupełniający na platformie COME.

39. Czy można stracić żetony?

Tak jeśli wyrejestrujesz się z przedmiotu po zamkniętej turze lub w momencie rezygnacji z przedmiotu.

40. Czym jest podpinanie przedmiotów?

Podpinanie przedmiotów jest jednoznaczne z deklaracją czy dany przedmiot należy do programu przedmiotów czy też składa się na plan danego etapu.