Jakość kształcenia

Zespół Zapewniania Jakości Kształcenia Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2016-2020

 • doc. dr Anna Ogonowska (przewodnicząca)
 • prof. dr hab. Dariusz Milczarek (przedstawiciel nauczycieli akademickich)
 • Violetta Wojciechowska-Danilczuk (przedstawicielka pracowników administracyjnych)
 • Weronika Kluza (przedstawiciel studentów)

Podstawowe dokumenty systemu zapewniania jakości w Centrum Europejskim UW:

Zobacz również:
Uczelniany Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia

Rada Konsultacyjna Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego

Powołana w 2016 r. Głównym zadaniem Rady jest doradzanie Centrum Europejskiemu w formułowaniu i ocenie efektów kształcenia realizowanych programów studiów. Jest jednocześnie forum wymiany myśli z otoczeniem społeczno-gospodarczym na tym i innych polach działalności jednostki. Współpracę z otoczeniem zewnętrznym Centrum prowadziło od początku swojego istnienia, a Rada jest sformalizowaną formą współpracy z interesariuszami zewnętrznymi. Do Rady zostali zaproszeni przedstawiciele różnych środowisk – zarówno przedstawiciele organizacji rządowych, jak i pozarządowych, organizacji edukacyjnych i naukowych, think tanków, administracji centralnej i co ważne – w Radzie zasiadają absolwenci Centrum.

Zespół jednostki podejmuje działania na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia w jednostce organizacyjnej UW prowadzącej studia. W tym celu w szczególności opracowuje i przedstawia kierownikowi wnioski i projekty dotyczące Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia”.

Zarządzenie nr 56 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 3 października 2012 r. w sprawie Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim

System jakości uwzględnia rozwiązania dotyczące zapewniania jakości kształcenia w zakresie:

 1. zasad projektowania, zatwierdzania, realizacji, monitorowania i okresowego przeglądu programów kształcenia;
 2. zasad uwzględniających konieczność publikowania i konsekwentnego stosowania kryteriów, przepisów i procedur w zakresie: przyjęć na studia, w szczególności w trybie potwierdzania efektów uczenia się spoza systemu formalnego, oceniania studentów i doktorantów, zaliczania kolejnych etapów studiów oraz dyplomowania
 3. zapewnienia jakości kadry dydaktycznej,
 4. monitorowania, przeglądu i podnoszenia poziomu zasobów do nauki (m.in. bibliotek, komputerów z dostępem do Internetu) oraz środków wsparcia dla studentów (np. opieki naukowej czy doradztwa),
 5. gromadzenia, analizowania i wykorzystania informacji na temat kształcenia w jednostce z wykorzystaniem m.in. USOS,
 6. publikowania informacji na temat kształcenia w jednostce”.

Zarządzenie nr 76 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie systemów zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na wydziałach oraz w innych jednostkach organizacyjnych prowadzących studia na Uniwersytecie Warszawskim z późn. zm.

Zespół Zapewniania Jakości Kształcenia CE organizuje co semestr ankietę studencką przy pomocy systemu USOSweb. W ankietach oceniani są prowadzący zajęcia. Od semestru letniego roku akademickiego 2012/2013 wyniki ankiety studenckiej są jawne dla wszystkich studentów i prowadzących zajęcia w CE i udostępniane przez USOSweb.

Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia UW organizuje cykliczne ankiety ogólnouniwersyteckie oceniające jakość kształcenia. Na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych realizuje również badanie losów absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego.

 • Wyniki najnowszej ankiety ogólnouniwersyteckiej (2015)
 • Wyniki ankiety ogólnouniwersyteckiej dla Centrum Europejskiego 2012/2013.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało wyniki monitoringu losów absolwentów Centrum Europejskiego kończących studia w 2014 r.  (Uwaga: pliki mogą lądować się z opóźnieniem)

Absolwenci rozpoczynający studia w 2012 r.

Studia II stopnia

Absolwenci rozpoczynający studia przed 2012 r.

Na podstawie danych ministerstwa opracowano analizę wyników monitoringu losu absolwentów Centrum Europejskiego kończących studia w roku (2014)

Dane ministerstwa zostały również opracowane przez Pracownię Ewaluacji Jakości Kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego. Raporty dotyczące naszych kierunków studiów można znaleźć tutaj.