Opłaty za studia

Opłaty za studia I stopnia (licencjackie) oraz II stopnia (magisterskie) niestacjonarne na kierunku europeistyka

Zgodnie z pismem Prorektor ds. Studenckich, prof. dr hab. Jolanty Choińskiej-Mika (BSS 3320/-1/2017) – „Studenci, którzy podjęli studia przed rokiem 2017/2018 (2016/2017), wnoszą opłaty wedle stawek określonych w Zarządzeniu Rektora na rok akademicki, w którym rozpoczęli studia, zgodnie z podpisaną wówczas umową o odpłatności.”

OpłataWysokość opłaty
Opłata za semestrzgodnie z cennikiem rozpoczęcia studiów
Opłata w dwóch ratachzgodnie z cennikiem rozpoczęcia studiów
Opłata w czterech ratachzgodnie z cennikiem rozpoczęcia studiów
Powtarzanie semestru studiówzgodnie z cennikiem rozpoczęcia studiów
Powtarzanie roku studiówzgodnie z cennikiem rozpoczęcia studiów

Opłaty dla studentów studiów stacjonarnych

LpOpłatyWysokość opłaty
1)Powtarzanie semestru studiówSuma za każdy powtarzany przedmiot nie większa jednak niż 2400 zł
Powtarzanie roku studiówSuma za każdy powtarzany przedmiot nie większa jednak niż 4800 zł
Powtarzanie przedmiotu semestralnego400 zł
Powtarzanie przedmiotu rocznego800 zł
Powtarzanie seminarium dyplomowego1200 zł (od roku 2017/2018 - 960 zł)
Powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego *960 zł
2)Zajęcia nieobjęte planem studiów
Dodatkowa specjalność600 zł
Zajęcia uzupełniające efekty400 zł
* Powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia - opłata za rok.

Numer konta CE UW:
Bank Millenium
8411 6022 0200 0000 0060 8503 99
Uniwersytet rezygnuje z opłat za drugi kierunek studiów.

 

Opłaty za studia w Uniwersytecie Warszawskim w roku 2016/2017

Opłaty od studentów-cudzoziemców

Opłaty od studentów-cudzoziemców będących uczestnikami studiów licencjackich lub magisterskich, dziennych lub wieczorowych: 2000 EUR, w wymiarze rocznym. (UWAGA: nie dotyczy studentów z krajów UE/EFTA, o ile zostali przyjęci na studia na zasadach obowiązujących polskich studentów).