Studia magisterskie

Kierownik studiów


dr hab. Agata Dziewulska
a.dziewulska@nulluw.edu.pl
dyżur: poniedziałek, 19.00 – 20.00
pokój 206

Kierunkowe efekty kształcenia – studia II stopnia
Program kształcenia
Plan zajęć
Plan seminariów w USOSWEB
Plan sesji

Europeistyka – studia magisterskie

Studia na kierunku „Europeistyka – studia europejskie” mają charakter interdyscyplinarny. Pierwszy rok studiów jest poświęcony przede wszystkim na ugruntowanie i uzupełnienie wiedzy zdobytej na studiach I stopnia w zakresie prawa europejskiego, ekonomii w wymiarze globalnym, stosunków międzynarodowych oraz kluczowych zjawisk socjologicznych. Drugi rok skupia się przede wszystkim na poszerzeniu wiedzy kierunkowej zarówno w wymiarze teoretycznym jak i praktycznym oraz zgłębieniu wiedzy dotychczas zdobytej na studiach o tematy wysoce wyspecjalizowane, między innymi poprzez wybór specjalizacji, w ramach, której pisze się pracę magisterską. Po uzyskaniu absolutorium, napisaniu i obronieniu pracy, absolwent otrzymuje dyplom magistra Europeistyki.

Zakres studiów obejmuje przede wszystkim tematykę:

 1. Cywilizacji europejskiej i demokracji, w ramach której zgłębiane są fundamenty społeczeństwa w Europie. Badana m.in. jest tożsamość europejska, socjopsychologia Europy, ewolucja cywilizacji europejskiej i ruchy społeczne w Europie.
 2. Prawa, administracji i spraw wewnętrznych Unii Europejskiej, która przedstawia przede wszystkim prawo europejskie – jego podstawy i funkcjonowanie w porządku prawa międzynarodowego i polskiego oraz procesy decyzyjne i funkcjonowanie administracji w UE.
 3. Gospodarki i finansów publicznych w Unii Europejskiej, która skupia się na podstawowej wiedzy z handlu i finansów międzynarodowych oraz podstaw funduszy strukturalnych Unii.
 4. Bezpieczeństwa europejskiego, która w głównej mierze przedstawia wiedzę dotyczącą sporów międzynarodowych w Europie oraz Unii w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego
 5. Polityk Unii Europejskiej oraz polityki zagranicznej i dyplomacji, w ramach której student poznaje mechanizmy polityczne funkcjonujące w UE, unijne systemy informacyjne oraz w ramach polityki zagranicznej tematy takie jak protokół dyplomatyczny czy public relations.

Dodatkowo w ramach studiów do wyboru są również takie specjalizacje jak:

 1. Polityka zagraniczna UE
  • polityka zagraniczna państw członkowskich UE
  • UE a najważniejsze wschodzące rynki
  • proces rozszerzania UE
  • polityka wschodnia UE
  • mniejszości narodowe w UE
  • marketing polityczny
 2. System prawny UE
  • negocjacje europejskie
  • prawo Wspólnego Rynku i jego zastosowanie do przedsiębiorstw
  • arbitraż międzynarodowy
  • przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
  • regulacje prawne dotyczące biotechnologii
  • naruszenie prawa UE przez sąd krajowy
 3. Europa w nowym ładzie ekonomicznym na świecie
  • UE a najważniejsze wschodzące rynki
  • Unia Europejska wobec światowego kryzysu finansowego
  • migracje ekonomiczne i ich konsekwencje dla europejskich rynków pracy
  • alternatywne źródła energii
  • interwencjonizm i wolny rynek w polityce gospodarczej UE
  • regionalizacja rynku europejskiego – warunki rozwoju i finansowania

Opisy poszczególnych przedmiotów znajdują się w bazie USOSWeb.

Możliwość zatrudnienia

Dzięki swojej interdyscyplinarności, studia magisterskie na kierunku europeistyka ułatwiają odnalezienie się na rynku pracy. Podczas studiów nabywa się umiejętności krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk ekonomicznych i społecznych w różnej skali, tak polskiej, jak i europejskiej. Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów umożliwiają absolwentom zajmowanie stanowisk kierowniczych i eksperckich w organach administracji centralnej i samorządowej, organach UE, mediach, przedsiębiorstwach, grupach kapitałowych oraz instytucjach non profit, a dzięki interdyscyplinarności student posiada szeroką wiedzę nie tylko z jednej dziedziny.