Centrum Europejskie Uniwersytetu WarszawskiegoGodło Polski

Europeistyka

Tok studiów

Studentów obowiązuje Regulamin Studiów na Uniwersytecie Warszawskim (Uwaga: nowo uchwalony!) oraz Uchwała Rady Centrum w sprawie zasad studiowania w CE UW  (nowe)   Pobierz

Ustawa - Prawo o szkolnictwie wyższy, tekst ujednolicony, zawierjący zmiany prowadzone w 2014 r.

Statut Uniwersytetu Warszawskiego

Inne ważne akty prawne

Plany zajęć:

UWAGA ważne:  KOMUNIKAT !!!

Informujemy, że wszystkich studentów dotyczy obowiązek podpinania przedmiotów pod program i etap studiów lub tylko pod program – bez wskazania etapu.
Jeżeli student nie podepnie przedmiotu to tym samym zadeklaruje, że jest to przedmiot ponadplanowy wykraczający poza limit dopuszczalnych dla tego programu zajęć ponadplanowych i od roku akademickiego 2013/2014 będzie zobowiązany do wniesienia za niego opłaty.
Za przedmioty zrealizowane przed rokiem akademickim 2013/2014 a niepodpięte i zrealizowane w ramach limitu nie będą pobierane opłaty.
Zgodnie z Regulaminem Studiów oraz Szczegółowymi Zasadami Studiowania w jednostce przed rokiem akademickim 2013/2014 od studentów mogły być pobierane opłaty za zajęcia nieobjęte planem studiów przewyższające limit zajęć ponadplanowych (w oparciu o zapisy § 15 – Regulaminu Studiów z 2006 r. i Regulaminu Studiów z roku 2010 i 2012).

 

 • Europeistyka, studia I stopnia (EU1)
  • PLAN ZAJĘĆ w semestrze letnim 2016/2017  Pobierz  
  • SEMINARIA 2016/2017 - patrz: webusos
  • PLAN sesji  zimowej poprawkowej  
 • Europeistyka, studia II stopnia (EU2)
  • PLAN ZAJĘĆ w semestrze letnim 2016/2017  Pobierz
  • SEMINARIA 2016/2017 - patrz: webusos
  • PLAN sesji zimowej poprawkowej   
 • ERASMUS 2016/2017 - semestr letni, wykaz kursów  

PROGRAM KSZTAŁCENIA W CE UW

 

Pamietaj też, aby sprawdzać wiadomości (aktualności) z dziekanatu oraz przeglądać komunikaty na stronie Biura Spraw Studenckich UW!

Podstawowe informacje dla studentów UW (strona BSS UW), a także  pod linkiem.

 

 • Zajęcia odbywają się zgodnie z kalendarzem roku akademickiego ustalonym przez Rektora UW.
 • Dni wolne  w roku 2016-2017: 31 października 2016 r. (poniedziałek) oraz  2 maja 2017 r. (wtorek)

 

 • Okresem zaliczeniowym jest rok akademicki. Warunkiem zaliczenia roku jest spełnienie wszystkich wymagań oraz zaliczeń określonych w planie studiów.
 • Liczba studentów uczestnicząca w grupach ćwiczeniowych wynika ze statystycznego podziału danego rocznika. Dopuszcza się powiększenie grupy o maksymalnie 20%.
 • Seminarium dyplomowe (w wymiarze 60 godz.) odbywa się w trakcie ostatniego roku studiów licencjackich i magisterskich. Trwa dwa semestry. Obowiązuje zaliczenie jednego seminarium.
  Seminarium licencjackie jest uruchamiane przy minimum 7 zgłoszeniach. Może w nim uczestniczyć maksymalnie 15 osób.
  Seminarium magisterskie jest uruchamiane przy minimum 5 zgłoszeniach. Może w nim uczestniczyć maksymalnie 13 osób.
 • Obecność na warsztatach, konwersatoriach i seminariach jest obowiązkowa. W semestrze student ma prawo do dwóch (usprawiedliwionych lub nie) nieobecności.
 • Zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu z danego przedmiotu.
 • Podania dotyczące przepisania zaliczeń lub egzaminów z innych wydziałów, instytutów, uczelni należy kierować do Z-cy Dyrektora ds. Studenckich na początku roku akademickiego.
 • Studenckie konta pocztowe:
  Zgodnie z zarządzeniem Rektora UW, w celu usprawnienia przepływu informacji, wszyscy studenci proszeni są o zakładanie kont pocztowych w domenie "student.uw.edu.pl". Zakładanie kont: poczta dla studentów. 
  Wiecej:  usługi informatyczne UW.

Przewodnik sla studenta - "STUDIA W TOKU"

 • Wykłady ogólnouniwersyteckie
  Studenci studiów pierwszego stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe specjalność integracja europejska są zobowiązani zaliczyć w trakcie studiów 2 wykłady ogólnouniwersytecki w wymiarze 30 godzin.
  Studenci studiów pierwszego stopnia na kierunku europeistyka są zobowiązani zaliczyć w trakcie studiów 180 godzin wykładów ogólnouniwersyteckich (4 wykładów po 30 godzin).
  Studenci studiów drugiego stopnia na kierunku europeistyka są zobowiązani zaliczyć w trakcie studiów 120 godzin wykładów ogólnouniwersyteckich (4 wykłady po 30 godzin).
  Rejestracja na przedmioty ogólnouniwersyteckie (tzw. wolnego dostępu) na stronie "rejestracja żetonowa".
 • Procedura rezygnacji z zajęć
  Zgodnie z § 17 ust. 7 Regulaminu Studiów na UW, studenci mają prawo do rezygnacji z zajęć raz w toku studiów licencjackich i raz na studiach magisterskich. Zarządzenie nr 11 Rektora UW podaje dokładną procedurę rezygnacji z zajęć: "Student, który zamierza skorzystać z prawa rezygnacji z zajęć, składa podanie o wyrejestrowanie z zajęć, wykorzystując moduł Podania w USOSweb. Pozytywnie może być rozpatrzone tylko podanie spełniające warunki określone w § 17 ust. 7 Regulaminu Studiów na UW".
  Złożone w USOSwebie podanie należy wydrukować i podpisane dostarczyć do sekretariatu studiów.
 • Lektoraty
  Studenci UW w czasie trwania studiów mogą brać udział w organizowanych przez Uniwersytet nieodpłatnych zajęciach językowych (w sumie 240 godzin). Mogą wybierać spośród kilkudziesięciu języków znajdujących się w ofercie nauczania. Dla osób zainteresowanych możliwy jest udział w dodatkowych (płatnych) zajęciach oraz przystąpienie do dodatkowych egzaminów językowych.
  W tracie studiów studenci CE są zobowiązani zdać egzamin z języka obcego przynajmniej na poziomie B2.
  Szczegóły dotyczące zasad udziału (także zapisów) w lektoratach i przystępowania do egzaminów językowych znajdują się na stronie "rejestracja żetonowa".
 • Zajęcia W-F
  Studentów studiów dziennych obowiązuje zaliczenie 120 godzin zajęć wychowania fizycznego.
  Zajęcia sportowe na UW koordynowane są przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, które co roku przygotowuje bogatą ofertę zajęć wychowania fizycznego. Obejmuje ona między innymi aerobik, pływanie, siłownię, aqua-fitness, judo, pilates, aikido, kung-fu, piłkę nożną, siatkówkę i koszykówkę. Szczegółowe informacje na stronie stronie "rejestracja żetonowa".

 

 

 • BSS
  Zachęcamy też do zaglądania na stronę Biura Spraw Studenckich UW i śledzenia pojawiających się tam ogłoszeń, komunikatów i informacji.
 • W nowym (2016/2017) roku akademickim planowane jest uruchomienie dwóch rocznych kursów przygotowawczych do studiów w języku angielskim dla cudzoziemców.
  Informacje o kursach znajdują się na stronie internetowej BSS: http://enbss.uw.edu.pl/foundation-year/

   
©® Centrum Europejskie UW, 02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 22, tel. 022 553 33 01