Centrum Europejskie Uniwersytetu WarszawskiegoGodło Polski

Europeistyka

Tok studiów / Opłaty za studia

Wykaz opłat za studia wnoszonych przez studentów Uniwersytetu Warszawskiego oraz formularze umów o odpłatności, na stronie UW,    wiecej...

Zarządzenie Rektora w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku ak. 2016/2017  (s. 140),    wiecej...

Uniwersytet rezygnuje z opłat za drugi kierunek studiów  więcej...

 

  1. Studia pierwszego stopnia (licencjackie) niestacjonarne na kierunku europeistyka - studia europejskie */

 

opłata jednorazowa za semestr 2800,00

opłata w dwóch ratach

- rata po: 

3000,00

1500,00

opłata w czterech ratach

- rata po: 

3200,00

800,00

 

  1. Studia drugiego stopnia (magisterskie) niestacjonarne na kierunku europeistyka - studia europejskie */

 

opłata jednorazowa za semestr 2800,00

opłata w dwóch ratach

- rata po: 

3000,00

1500,00

opłata w czterech ratach

- rata po: 

3200,00

800,00

*/ podane opłaty dotyczą studentów, którzy podjęli studia przed rokiem akademickim 2016-2017 i podpisali stosowne umowy we wcześniejszych latach.

 

  1. Powtarzanie zajęć
powtarzanie jednego przedmiotu
(wymiar semestralny)
400,00

powtarzanie jednego przedmiotu
(wymiar dwusemestralny)

800,00
powtarzanie seminarium dyplomowego 1200,00
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia 960,00
powtarzanie jednego semestru
studiów niestacjonarnych */

2800,00

powtarzanie jednego semestru
studiów stacjonarnych

suma opłat za każdy powtarzany przedmiot nie więcej jednak niż 

2400,00

powtarzanie roku
studiów niestacjonarnych */
5600,00

powtarzanie roku
studiów stacjonarnych

suma opłat za
każdy powtarzany
przedmiot nie
więcej jednak
niż

4800,00

*/ podane opłaty dotyczą studentów, którzy podjęli studia przed rokiem akademickim 2016-2017 i podpisali stosowne umowy we wcześniejszych latach.

 

Opłaty dla studentów studiów stacjonarnych   

 

  1. Opłaty od studentów-cudzoziemców będących uczestnikami studiów licencjackich lub magisterskich, dziennych lub wieczorowych: 2000 EUR, w wymiarze rocznym. (UWAGA: nie dotyczy studentów z krajów UE/EFTA, o ile zostali przyjęci na studia na zasadach obowiązujących polskich studentów).

 

UWAGA!
Opłaty są wnoszone na indywidualne konta wygenerowane przez system USOSWeb.
Informacje znajdują się w sekcji MOJE STUDIA > płatności w zakładce DLA STUDENTÓW

©® Centrum Europejskie UW, 02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 22, tel. 022 553 33 01