prof. ucz. dr hab. Marta Grabowska

e-mail address: mgrabowska@uw.edu.pl
phone number: +48 22 55 33 308  

Office hours: pLast updated: 24 February 2023
Tuesday, 6:15pm - 7:45pm
Room 212

Prof. Grabowska

prof. ucz. dr hab. Marta Grabowska

Specialist in information science (informatology). Research interests cover: the information and digital society policy of the European Union including the developement of this society, new information and communication  technologies supported by and being under development in the European Union (as for example: Big data, Cloud computing, Internet of Thinds, RFIS, Indystry 4.0, Open Data and so on),, Single Digital Market,, e-Government, smart cities as well as cybersecurity. Besides, research interest coves the implementation process of the European Union recomendations, i.e. "The Digital Agenda for Europe" and in Poland "Program Operacyjny Polska Cyfrowa". These topics are in close relation to the Research and Innovation Policy of the European Union which covers also the information and communication technologies and European standardization issues boosting the development of the information society.. Among the research topics there are also information sources of the European Union and of other European organizations (like: data bases, information networks, social media and various, information tools supporting communication process between government and citizens).The European Union projects like  FIESTA II on the European Union information networks had been guided. Visiting Professor at Kent State University Ohio, USA, several visits and internships in the United Kingdom (for example at: The Polytechnic of North London, The University of Sheffield, The University of Bristol). In the period 1990-2000 member of the editorial board of the most prestigious journal in information science "Journal of Information Science" (London), while at presentva  member of the editorial board of "Studia Europejskie" (the CEUW quarterly scientific journal)..Participation in many international and domestic scientific conferences and seminars on information science and European information (recently: "Internet Science", Brusellss,;"Technology Week", London). The last organized conference in Poland: Big data i cloud computing w informacji i w nauce – 2016) Member of the Team of the President of the  Republic of Poland responsible for preparation of the accession referendum (2002/3) and member of the Polish Committee for Standardization (1998-2002) in the period of adjustment of the  Polish standardization to the European Union requirements in relation to the Polish membership in the European Union. .

From among  near 100 publications some chosen are presented: below Najnowsze - złożone do druku: Grabowska M.,: Projektowania i platformizacja w działaniach Unii Europejskiej w obszarze innowacji. "Studia Europejskie" 2017 nr 2 (w druku) Grabowska M., Koncepcja zbiorów Big Data dla tzw. humanistyki cyfrowej, narzędzia do ich analizy oraz warunki korzystania z tej infrastruktury informacyjnej.. "Studia Europejskie" 2017 nr 3 (w druku) Inne wybrane: Grabowska M. Założenia unijnej strategii Europa 2020 w zakresie europejskiego społeczeństwa informacyjnego. W: Nauka o informacji w okresie zmian. Red. B. Sosińska-Kalata. Warszawa: SBP, 2014, s. 89 - 100  ISBN: 978- 83-64203 – 28-2 (Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka) Grabowska M., Sacharuk A. Sołtysiak D.: Seminarium naukowe Big data i cloud computing, jako nowe narzędzia w informacji i w nauce. Warszawa 9 marca 2016 r. Centrum Dokumentacji Europejskiej w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego. „Studia Europejskie” 2016 nr 2 s. 165-174 Sieci informacyjne Unii Europejskiej w Polsce pod redakcją Marty Grabowskiej. Warszawa, Komisja Europejska, 2012, 301 s. ISBN 83-89547-13-9 Grabowska M., Ogonowska A.: The Information Society Policy in the European Union and Poland . „Yearbook of Polish European Studies” 2013, vol. 16 s. 267-288 ISSN 1428-1503 Grabowska M., Przegląd sieci informacyjnych Unii Europejskiej. W: Sieci informacyjne Unii Europejskiej pod redakcją Marty Grabowskiej. Warszawa: Komisja Europejska 2012 s. 17-33 ISBN 83-89547-13-9 Grabowska M., ENISA – Agencja Bezpieczeństwa Europejskich Sieci i Informacji  (ENISA – European Networks and Information Security Agency. W: Profesjonalna informacja w Internecie.   Maria Kocójowa. Kraków: Uniwersytet Jagielloński 2005 (Seria II nr 18) – [artykuł w pracy zbiorowej] Grabowska M.: Wstęp do źródeł informacji Unii Europejskiej. W: Integracja europejska. Wybrane problemy. Red. Dariusz Milczarek, Alojzy Z. Nowak. Warszawa: Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, 2003 s. 567-578 ISBN 83-913747-5-0 Grabowska M., Sieci informacyjne w zakresie integracji europejskiej w Polsce. „Studia Europejskie” 2004, vol. 31 z 3 s. 87-100 ISSN 14-28-149X Grabowska M. Polska ustawa o referendum ogólnokrajowym (referendum akcesyjne). "Studia Europejskie" 2003 nr 1 (25) s. 95-116 ISSN 14-28-149X Grabowska M., Polish National Referendum Act.  The accession referenda. "Yearbook of Polish European Studies" 2002 vol. 6  s. 181-206  ISSN 1428-1503 Grabowska M.: Normalizacja w zakresie informacji i dokumentacji w Polsce 1993-2000. „Przegląd Biblioteczny” 2001 z.1/2 s. 11-38  ISSN 0033-202X Grabowska M. Informacja – ten niezwykły przedmiot badań. Od bibliologii do nauki o informacji. W: Bibliologia i informatologia. Red. D. Kuźmina. Warszawa: PTB, Oddział Warszawski, 2011 s. 189-202 ISBN 978-83-931164-2-3 Grabowska M, Adam R.: „Biblioteka na fali”. Technologie radiowe w bibliotekach. „Przegląd Biblioteczny2014, vol.82 z. 3 s.386-409 ISSN 0033-202X Grabowska M.: Systemy online w bibliotekach. Warszawa, Uniwersytet Warszawski 1992 (2 wydania)