Udział Centrum Europejskiego w forum polsko-czeskim

Centrum Europejskie (jako główny wnioskodawca) otrzymało grant Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Forum polsko-czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2018″. W ramach grantu Centrum Europejskie będzie realizowało, między majem a grudniem 2018 r., projekt pt. Polsko-czeskie forum akademickie o kulturze i tożsamości europejskiej: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Głównymi partnerami projektu są po stronie czeskiej: Instytut Państwa i Prawa Czeskiej Akademii Nauk; Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Karola w Pradze; Instytut Stosunków Międzynarodowych w Pradze. Po stronie polskiej: Instytut Stosunków Międzynarodowych Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW.

Celem projektu jest aktywizacja polsko-czeskiej debaty wśród społeczności akademickiej (a w szczególności młodzieży akademickiej) dotyczącej szeroko pojętej problematyki tożsamości europejskiej w kontekście propozycji utworzenia Europy kilku prędkości oraz polityki Polski i Czech w tym zakresie. Debata o przyszłości ma być jednocześnie przypomnieniem o wkładzie obu narodów w rozwój kultury i tożsamości europejskiej. Projekt zakłada ujęcie interdyscyplinarne badanego problemu – tj. prawne, politologiczne, socjologiczne, historyczne oraz globalne.

Projekt zakłada:
a) zorganizowanie dwóch seminariów naukowych (w Warszawie i w Pradze) z udziałem polskiej i czeskiej młodzieży akademickiej oraz spotkanie podsumowującego projekt (tzw. roundtable),
b) wydanie wspólnej publikacji,
c) stworzenie i moderowanie polsko-czeskiego forum dyskusyjnego celem wymiany myśli europejskiej.

Koordynatorami projektu są: doc. Jana Plaňavová-Latanowicz (kierownik projektu, Centrum Europejskie UW); dr Kamil Zajączkowski (zastępca kierownika projektu, Centrum Europejskiego UW) oraz mgr Linda Masalska (koordynator administracyjnym, Instytut Stosunków Międzynarodowych WNPiSM).

Zobacz więcej informacji na stronie Ambasady RP w Pradze.