Europeistyka – studia europejskie – II stopień

Europeistyka – studia europejskie – studia II stopnia

Studia II stopnia poświęcone są pogłębionej analizie wybranych problemów wewnątrz Europy oraz jej relacji z innymi częściami świata. Interdyscyplinarny charakter studiów pozwala na lepsze zrozumienie złożonych problemów naszego kontynentu. Podczas studiów studenci nabywają umiejętności krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk ekonomicznych i społecznych w różnej skali, tak polskiej, jak i europejskiej.

Studia europeistyka – studia europejskie przekazują wiedzę o szeroko rozumianej Europie w zakresie politologii, stosunków międzynarodowych, prawa, ekonomii oraz zagadnień kulturowo-społecznych. Nasze studia, z jednej strony, zajmują się zagadnieniami integracji europejskiej, czyli funkcjonowaniem Unii Europejskiej w jej rozmaitych wymiarach. Z drugiej jednak strony, zajmujemy się wieloma innymi, szerszymi kwestiami, takimi jak różnorodne oddziaływanie Europy na najważniejsze zjawiska i procesy zachodzące we współczesnym świecie. Interesują nas zatem takie kwestie, jak np.europejskie migracje, separatyzmy, konflikty czy problemy bezpieczeństwa i globalizacji. Jak kształtują się relacje polityczne, ekonomiczne, społeczne i kulturalne Europy z innymi graczami światowymi – USA, Rosją, Chinami czy Indiami? Jaka jest jej rola w Afryce, Ameryce Łacińskiej czy Azji? To tylko przykłady problemów analizowanych na naszych zajęciach.

Ścieżki kształcenia

W programie kształcenia przewidziano wiele zajęć do wyboru. Sugerujemy, aby studenci, dokonując wyboru, zdecydowali się na jedną z następujących ścieżek kształcenia:

ścieżka: wewnętrzne problemy Europy
– polityka energetyczna UE i alternatywne źródła energii
– europejskie rynki pracy
– globalizacja i kryzys rozwoju w Europie
– ruchy społeczne w Europie
– uchodźcy w UE
– tożsamości w Europie
– zwalczanie terroryzmu w Europie

ścieżka: rola Europy w świecie
– polityki zagraniczne państw europejskich lub stabilizacja państw po konflikcie
– UE wobec problemów ubóstwa i biedy na świecie
– Europa a najważniejsze rynki wschodzące
– Europa na Bliskim Wschodzie
– polityka wschodnia UE lub proces rozszerzania UE
– protokół dyplomatyczny

ścieżka: współczesne społeczeństwa Europy
– socjologia instytucji społecznych
– ruchy społeczne w Europie
– uchodźcy w UE
– ideowe fundamenty Europy
– europejskie rynki pracy
– antropologia ekonomiczna

ścieżka: prawo Unii Europejskiej
– prawo UE (podstawy lub wybrane aspekty)
– prawo finansowe UE
– ochrona praw podstawowych w UE
– prawo instytucjonalne i prawo stosunków zewnętrznych UE
– aktualne zagadnienia prawa polskiego, europejskiego i międzynarodowego
– arbitraż międzynarodowy

ścieżka: rozwój gospodarczy Europy
– modele kapitalizmu w Europie
– globalizacja i kryzys rozwoju w Europie
– polityka energetyczna UE i alternatywne źródła energii
– Europa a najważniejsze rynki wschodzące
– europejskie rynki pracy

Osoby, które wybiorą inne zestawy zajęć, zrealizują indywidualną ścieżkę kształcenia.

Zalety naszych studiów

Jesteśmy w ścisłej czołówce jednostek Uniwersytetu Warszawskiego, które mają najlepiej rozwiniętą szeroką ofertę stypendiów zagranicznych. Dzięki umowom podpisanym z ponad 30 prestiżowymi uczelniami europejskimi co roku duża grupa naszych studentów spędza semestr na jednej z nich w ramach programu Erasmus Plus lub innych programów wymiany.
Program naszych studiów jest dostosowany do potrzeb osób pracujących zawodowo. Plan zajęć układany jest tak, aby zajęcia rozpoczynały się najwcześniej wczesnym popołudniem – pomaga to pogodzić obydwa wszystkie obowiązki!
Oryginalne połączenie interdyscyplinarności przedmiotów z zakresu politologii, stosunków międzynarodowych, prawa, ekonomii, socjologii i kulturoznawstwa poszerzone o wiedzę wybranej specjalizacji stanowi solidną podstawę pozwalającą naszym absolwentom uzyskiwać atrakcyjną pracę. Dokładamy wszelkich starań, aby nasi studenci zdobywali praktyczne umiejętności (np. w zakresie prezentacji, pisania, analizy strategicznej) oraz orientowali się w skomplikowanych zagadnieniach współczesności, którą śledzimy, badamy i interpretujemy na bieżąco.

Nasi absolwenci

Dzięki swojej interdyscyplinarności, studia magisterskie na kierunku europeistyka ułatwiają odnalezienie się na rynku pracy. Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów umożliwiają absolwentom zajmowanie stanowisk kierowniczych i eksperckich w organach administracji centralnej i samorządowej, organach UE, mediach, przedsiębiorstwach, grupach kapitałowych oraz instytucjach non profit, a dzięki interdyscyplinarności student posiada szeroką wiedzę nie tylko z jednej dziedziny. Nasi absolwenci są cenieni i poszukiwani na rynku pracy, krajowym i zagranicznym. Zatrudnienie znajdują w: instytucjach unijnych, w administracji rządowej i samorządowej, organizacjach międzynarodowych (np. ONZ, OBWE) i pozarządowych (Helsińska Fundacja Praw Człowieka), firmach międzynarodowych, centrach informacyjnych, wydawnictwach oraz w mediach. Jednym słowem, dzięki zdobytej w Centrum Europejskim UW wiedzy nasi absolwenci mogą podejmować różnorodne wyzwania zawodowe oraz rozwijać własne, oryginalne kariery.