Konkurs na Młodzieżowego Delegata RP do ONZ

19 maja 2020

Facebooktwitter

„Z inicjatywy Wiceprezesa Rady Ministrów, Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego prof. Piotra Glińskiego oraz Ministra Spraw Zagranicznych prof. Jacka Czaputowicza, MSZ nawiązał współpracę z Radą Dialogu z Młodym Pokoleniem, której celem jest wspólne wyłonienie przedstawiciela polskiej młodzieży na forum Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem przy współpracy z MSZ ogłasza konkurs „Młodzieżowy Delegat RP na 75. Sesję ZO ONZ”. Jego celem jest wyłonienie osoby, która w charakterze Młodzieżowego Delegata RP weźmie udział w 75. Sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz będzie uczestniczyła w realizacji i upowszechnianiu założeń Konkursu do kolejnej Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Zapraszamy do zgłaszania swoich kandydatur osoby będące obywatelami polskimi, urodzone pomiędzy 1 stycznia 1995 roku a 1 sierpnia 2002 roku, niekarane, korzystające z pełni praw publicznych, posługujące się biegle językiem polskim, a w stopniu umożliwiającym pracę w środowisku międzynarodowym także językiem angielskim, którego znajomość będzie sprawdzana podczas konkursu.

Na zgłoszenia czekamy do 20 maja 2020 r. – liczy się data wpływu zgłoszenia. Należy wypełnić załączony formularz zgłoszeniowy oraz napisać esej na jeden z podanych w formularzu tematów. Następnie należy wysłać podpisany skan formularza oraz esej w formie elektronicznej na adres: sekretarz.RDZMP@nullkprm.gov.pl podając w tytule maila: „Młodzieżowy Delegat RP na 75. Sesję ZO ONZ”.

WIĘCEJ INFORMACJI:

Konkurs na Młodzieżowego Delegata RP do ONZ