Konkurs na prowadzących kursy w projekcie Uniwersytet Warszawski dla Juniorów i Seniorów

23 sierpnia 2019

REGULAMIN KONKURSU

na prowadzących kursy w projekcie pn. „Uniwersytet Warszawski dla Juniorów i Seniorów”

§ 1. ORGANIZATOR

 1. Organizatorem konkursu Uniwersytet Warszawski z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa. Obsługę konkursu zapewnia Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego.
 2. Konkurs organizuje się w celu realizacji projektu pn.„Uniwersytet Warszawski dla Juniorów i Seniorów” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Trzecia Misja Uczelni).

§ 2. CZAS TRWANIA I SPOSÓB PROWADZENIA KONKURSU

 1. Konkurs jest organizowany w okresie od dnia 23 sierpnia 2019 r. do dnia 5 września 2019 r. (do godziny 17.00)
 2. Zgłoszenia konkursowe należy składać na piśmie lub elektronicznie do dnia 5 września 2019 r. do p. Violetty Wojciechowskiej-Danilczuk (tel. 22 55 333 02, mail v.s.wojciechowska-danilczuk@nulluw.edu.pl, al. Niepodległości 22, 02-653 Warszawa, pokój 208).
 3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 5 września 2019 r. wieczorem, a uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni indywidualnie o jego wyniku.
 4. Konkurs prowadzony jest wyłącznie w oparciu o niniejszy Regulamin.

§ 3. UCZESTNICY

Uczestnikami konkursu mogą być pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego, którzy dokonają zgłoszenia oraz złożą oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem.

§ 4. ZASADY KONKURSU

 1. Uczestnicy Konkursu zgłaszają swoje kandydatury do prowadzenia następujących kursów dla osób z Uniwersytetu Drugiego i Trzeciego Wieku:
 • Kurs nr 1. Zarys prawa spadkowego
 • Kurs nr 2. Ochrona osób starszych i chorych przed nadużyciami prawnymi
 • Kurs nr 3. Dożywocie i odwrócona hipoteka, opieka prawna osoby ubezwłasnowolnionej, kuratela rozwiązania cywilnoprawne dotyczące wsparcia w chorobie i wieku podeszłym
 • Kurs nr 4. Problemy etyczne we współczesnym świecie
 • Kurs nr 5. Fundament życia społecznego – zasada wzajemności
 • Kurs nr 6. Film jako źródło wiedzy historycznej
 • Kurs nr 6a. Film jako źródło wiedzy historycznej – asystent techniczny prowadzącego kurs
 • Kurs nr 7. Prawo pracy
 • Kurs nr 8. Europa a najważniejsze rynki wschodzące
 • Kurs nr 9. Rozwój kompetencji cyfrowych dla miłośników historii Warszawy i Mazowsza.
 1. Kursy powinny być prowadzone według wytycznych zawartych w konspektach metodycznych opracowanych do każdego kursu. Zainteresowana osoba może poprosić o przesłanie do swojej wiadomości konspektu metodycznego zawierającego opis wybranego kursu oraz rekomendacje do jego prowadzenia.
 2. Kursy będą trwały dwa dni, po 6 godzin (6 x 45 min.) każdego dnia.
 3. Kursy będą powtarzane 6-krotnie w siedzibach Uniwersytetu Warszawskiego (raz w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020, dwa razy w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020, dwa razy w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, raz w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021). Udział w konkursie oznacza także zgodę na prowadzenie wybranego kursu poza siedzibą Uniwersytetu Warszawskiego (w domach opieki osób starszych). Liczba powtórzeń edycji danego kursu będzie uzależniona od zainteresowania nim osób, dla których będzie przeznaczona.
 4. Z kursem nr 9 wiąże się dodatkowo obowiązek przeprowadzenia raz na semestr szkolenia dla wolontariuszy, którzy będą pomagali prowadzącemu prowadzić kurs nr 9. Szkolenie wolontariuszy będzie trwało za każdym razem 6 godzin i odbędzie się w dniach i godzinach wskazanych przez kierownika projektu.
 5. Jeden uczestnik może zgłosić się do prowadzenia więcej niż jednego kursu.
 6. Za prowadzenie 1 godziny zajęć przewidziano wynagrodzenie w kwocie 130 zł brutto brutto. Dla asystenta kursu nr 6 przewidziano wynagrodzenie w kwocie 20 zł brutto brutto.
 7. Zgłoszenia (imię i nazwisko, miejsce pracy na Uniwersytecie Warszawskim, numer kursu, opis własnych kompetencji i doświadczeń zawodowych związanych z opisanym zadaniem, email, oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu) należy przekazywać na piśmie lub elektronicznie do dnia 5 września 2019 r. (do godziny 17.00) do p. Violetty Wojciechowskiej-Danilczuk (tel. 22 55 333 02, mail v.s.wojciechowska-danilczuk@nulluw.edu.pl, al. Niepodległości 22, 02-653 Warszawa, pokój 208).

§ 5. WYBÓR PROWADZĄCYCH KURSY

 1. Komisja Konkursowa w składzie prof. dr hab. Krzysztof Jasiecki, dr Małgorzata Pacek, Violetta Wojciechowska-Danilczuk (sekretarz) wyłoni zwycięzców konkursu, z którym podejmie się dalsze rozmowy na temat szczegółowych warunków realizacji kursów.
 2. Wybór prowadzących kursy nastąpi na postawie kryterium merytorycznego.

 

§ 6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
 2. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) na podstawie:
  • w odniesieniu do zbioru „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój”:
   • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
    17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.),
   • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia
    17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.),
   • ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.);
  • w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych:
   • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
    17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
   • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia
    17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006,
   • ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.),
   • rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1).
 3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu, w tym udziału w konkursie na prowadzących kursy w projekcie „Uniwersytet Warszawski dla Juniorów i Seniorów” w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO WER.
 4. Dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju ( Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa), beneficjentowi realizującemu projekt – Uniwersytetowi Warszawskiemu (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-950 Warszawa) oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu – Fundacji Instytut Nauki o Polityce (ul. Jeziorowa 57h, 03-991 Warszawa), Fundacji Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii (ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa), Domowi Kultury Praga (ul. Dąbrowszczaków 2, 03-474 Warszawa). Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach PO WER.
 5. Podanie danych jest warunkiem koniecznym do udziału w konkursie, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w projekcie.
 6. W celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków w projekcie dane osobowe takie jak imię (imiona), nazwisko, PESEL, nr projektu, data rozpoczęcia udziału w projekcie, data zakończenia udziału w projekcie, kod tytułu ubezpieczenia, wysokość składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, wysokość składki z tytułu ubezpieczenia wypadkowego mogą być przetwarzane w zbiorze „Zbiór danych osobowych z ZUS”, którego administratorem jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) na podstawie[1]:
  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
   17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia
   17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006,
  • ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.).
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 9. Dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.
 10. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy drogą elektroniczną przez adres poczty elektronicznej: iod@nullmiir.gov.pl lub adres poczty iod@nulladm.uw.edu.pl.
 11. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia.

 

 

Załącznik nr 1. Formularz zgłoszenia w konkursie na prowadzących kursy w projekcie „Uniwersytet Warszawski dla Juniorów i Seniorów”

 

 

imię i nazwisko:

miejsce pracy na Uniwersytecie Warszawskim:

email:

Zgłaszam się do prowadzenia kursów:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Posiadam następujące kompetencje do prowadzenia wyżej wymienionych kursów (proszę podać osobno dla każdego zgłoszonego wyżej kursu):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

…………………………………………….

data i podpis zgłaszającego

 

 

Załącznik nr 2. Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu na prowadzących kursy w projekcie pn. „Uniwersytet Warszawski dla Juniorów i Seniorów”

 

Oświadczam, iż zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie konkursu na prowadzących kursy w projekcie pn. „Uniwersytet Warszawski dla Juniorów i Seniorów”.

…………………………………………….

data i podpis

 

[1] Przetwarzanie danych osobowych w zbiorze Zbiór danych osobowych z ZUS dotyczy sytuacji, w której umowa o dofinansowanie projektu została zawarta z Beneficjentem przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub Wojewódzki Urząd Pracy.