13 sierpnia 2019

REGULAMIN KONKURSU

na wolontariuszy w projekcie pn. „Uniwersytet Warszawski dla Juniorów i Seniorów”

§ 1. ORGANIZATOR

 1. Organizatorem konkursu Uniwersytet Warszawski z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa. Obsługę konkursu zapewnia Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego.
 2. Konkurs organizuje się w celu realizacji projektu pn.„Uniwersytet Warszawski dla Juniorów i Seniorów” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Trzecia Misja Uczelni).

§ 2. CZAS TRWANIA I SPOSÓB PROWADZENIA KONKURSU

 1. Konkurs jest organizowany w okresie od dnia 13 sierpnia 2019 r. do dnia 29 sierpnia 2019 r.
 2. Zgłoszenia konkursowe należy składać mailem do dr Anny Ogonowskiej (ogonowska@nulluw.edu.pl) do dnia 29 sierpnia 2019 r. lub złożyć w siedzibie Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego (Al. Niepodległości 22, 02-653 Warszawa, pokój 210)
 3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 30 sierpnia 2019 r., a uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni indywidualnie o jego wyniku.
 4. Konkurs prowadzony jest wyłącznie w oparciu o niniejszy Regulamin.

§ 3. UCZESTNICY

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które dokonają zgłoszenia oraz złożą oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem.

§ 4. ZADANIA WOLONTARIUSZY W PROJEKCIE

 1. Uczestnicy Konkursu zgłaszają swoje kandydatury do udziału w projekcie „Uniwersytet Warszawski dla Juniorów i Seniorów”, a dokładnie do udziału w jednym z kursów polegających na szkoleniu uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku (65+) rozwijającym kompetencje cyfrowe (kurs pt. Cyfrowa podróż w czasie – biblioteki cyfrowe dla miłośników historii Warszawy i Mazowsza).
 2. Zwycięzcy konkursu odbędą 6-godzinne szkolenie z zakresu korzystania z bibliotek cyfrowych oraz edukacji uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku (6 września 2019 r. godz. 9-15). Następnie wezmą udział w 2-dniowym szkoleniu 15 osób (19-20 września 2019 r., godz. 10-16) w charakterze asystentów prowadzącego szkolenie.
 3. Wolontariusze otrzymają od kierownika projektu zaświadczenie o odbyciu szkolenia i pełnieniu roli asystenta prowadzącego szkolenie.

§ 5. WYBÓR WOLONTARIUSZY

 1. Komisja Konkursowa w składzie dr Anna Ogonowska (przewodnicząca), dr Kamil Zajączkowski, Violetta Wojciechowska-Danilczuk (sekretarz) wyłoni zwycięzców konkursu, z którymi zostanie zawarta umowa o wolontariacie. Warunkiem podjęcia pracy wolontariusza w projekcie jest podpisanie umowy o wolontariacie i oświadczenia uczestnika projektu pn. Uniwersytet Warszawski dla Juniorów i Seniorów.
 2. Wybór wolontariuszy nastąpi na postawie przedstawionego uzasadnienia przystąpienia do projektu.

§ 6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
 2. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) na podstawie:
  • w odniesieniu do zbioru „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój”:
   • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
    17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.),
   • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.),
   • ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.);
  • w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych:
   • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
    17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
   • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006,
   • ustawy i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1).
 3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu w tym udziału w konkursie na wolontariuszy w projekcie „Uniwersytet Warszawski dla Juniorów i Seniorów” w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO WER.
 4. Dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju ( Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa), beneficjentowi realizującemu projekt – Uniwersytetowi Warszawskiemu (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-950 Warszawa). Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach PO WER.
 5. Podanie danych jest warunkiem koniecznym do udziału w konkursie, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w projekcie.
 6. W celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków w projekcie dane osobowe takie jak imię (imiona), nazwisko, PESEL, nr projektu, data rozpoczęcia udziału w projekcie, data zakończenia udziału w projekcie, kod tytułu ubezpieczenia, wysokość składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, wysokość składki z tytułu ubezpieczenia wypadkowego mogą być przetwarzane w zbiorze „Zbiór danych osobowych z ZUS”, którego administratorem jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) na podstawie[1]:
  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
   17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia
   17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006,
  • ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.).
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 9. Dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.
 10. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy drogą elektroniczną przez adres poczty elektronicznej: iod@nullmiir.gov.pl lub adres poczty iod@nulladm.uw.edu.pl.
 11. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia.

 

Załączniki – Karta zgłoszenia i oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu

[1] Przetwarzanie danych osobowych w zbiorze Zbiór danych osobowych z ZUS dotyczy sytuacji, w której umowa o dofinansowanie projektu została zawarta z Beneficjentem przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub Wojewódzki Urząd Pracy.