Zaznacz stronę

dr Michał Bernat

e-mail: michal.bernat@dentons.com
 

Bernat Michal

dr Michał Bernat

Doktor nauk prawnych (praca doktorska z zakresu prawa unijnego obroniona pod kierunkiem prof. dr. hab. Jana Barcza w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW; ukończył także studia British Centre for English and European Studies (Cambridge University) oraz Droit français et européen des affaires (Université de Poitiers), a także uzyskał International Practice Diploma in Competition Law (International Bar Association, College of Law of England and Wales). Poza pracą w CE pracuje w międzynarodowej kancelarii prawniczej Dentons, biuro w Warszawie jako Managing Counsel.

Specjalizuje się w prawie unijnym, ze szczególnym uwzględnieniem zasad ogólnych i fundamentalnych, aspektów proceduralnych i instytucjonalnych (w tym postępowań przed instytucjami i sądami unijnymi), swobód gospodarczych, unijnego prawa gospodarczego i finansowego (w tym prawa podatkowego i celnego), handlu zewnętrznego, kwestii regulacyjnych i sektorowych oraz prawa pomocy publicznej, a także stosowania prawa unijnego w krajowym porządku prawnym. Na płaszczyźnie prawa krajowego skupia się na zagadnieniach prawa administracyjnego oraz postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego, prawa finansowego i gospodarczego, prawa konstytucyjnego oraz praw człowieka.

Jest autorem licznych polskich i zagranicznych publikacji naukowych poświęconych powyższej tematyce, w tym autorem monografii: “Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w sprawach gospodarczych”, 2006; oraz współautorem lub autorem rozdziałów w monografiach: “State Aid National Enforcement”, 2022, „Związki prawa podatkowego z prawem międzynarodowym i unijnym” [w:] „Prawo podatkowe w systemie prawa. Międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych”, red. A. Franczak, A. Kaźmierczyk, 2019; “Assessing BEPS: origins, standards, and responses”, „Cahiers de droit fiscal international” 2017 (z dr Hanną Filipczyk oraz dr Ewą Prejs); „Non-discrimination at the crossroads of international taxation”, „Cahiers de droit fiscal international”, 2008; „The European Company” (wraz z A. Szydlik, J. Bondarewskim, M. Moczulską, M. Kozak, oraz M. Le Berre, 2006) (zobacz więcej w wykazie publikacji). Od 2019 roku jest również stałym polskim korespondentem Fiscalité Internationale (Éditions JFA), a uprzednio (2003 – 2005) był także stałym współpracownikiem „Monitora Prawniczego” w zakresie aktualności z zakresu prawa, praktyki decyzyjnej i orzecznictwa unijnego. Uczestnik (w tym jako prelegent, moderator i organizator) licznych międzynarodowych i krajowych konferencji/seminariów naukowych (zobacz więcej w wykazie konferencji/seminariów).

Wykładał w Szkole Głównej Handlowej w ramach studiów „Podatki w krajowym i międzynarodowym obrocie gospodarczym” oraz w ramach programu magisterskiego European Master in Law and Economics. Wykładał również unijne prawo pomocy publicznej na Uniwersytecie w Utrechcie w ramach studiów Master in European Law. Na zaproszenie Academy of European Law (ERA) prowadził szkolenia dla sędziów polskich (w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury; 2020 rok) oraz dla sędziów zagranicznych (2021). Od lat bierze regularny udział w roli wykładowcy w programie edukacji prawniczej dla młodzieży licealnej i szkolnej prowadzonym przez Okręgową Izbę Radców Prawnych (OIRP) w Warszawie. W 2022 roku został wyróżniony medalem pamiątkowym z okazji czterdziestolecia samorządu zawodowego radców prawnych za zaangażowanie w działalność na rzecz samorządu radcowskiego.

Jest członkiem International Fiscal Association (uprzednio oddział w Belgii, obecnie oddział w Polsce), Stowarzyszenia Prawa Konkurencji oraz Stowarzyszenia Naukowego Prawa Podatkowego; uprzednio był także członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Młodych Prawników (Association Internationale des Jeunes Avocats – AIJA).

Radca prawny (od 2011 roku) oraz doradca podatkowy (od 2004 roku); doświadczenie w zakresie prawa unijnego zdobywał także jako stażysta Komisji Europejskiej w Brukseli (2003) i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu (2007) oraz jako prawnik w biurze kancelarii prawniczej w Brukseli (2003 – 2006). Był pełnomocnikiem w kilkudziesięciu sprawach z zakresu prawa unijnego przed polskimi sądami lub Komisją Europejską.

Niektóre publikacje poświęcone zagadnieniom prawa unijnego

Sankcja VAT znowu niezgodna z prawem unijnym”, CASP, maj 2021 roku

Brexit rules of origin – a new playbook for EU and UK importers and exporters”, Contact Online nr 47, British-Polish Chamber of Commerce

Practitioner’s (Biased) Diary on What Beneficiaries Complain About (in Conference Rooms mainly)”, European State Aid Law Quarterly 2/2016, str. 199

Polish Green Certificates Held by the Commission to Be Compatible State Aid: a Curious Story Comes to an End”, State Aid Uncovered Blog, 14 września 2016 roku

The EU Commission decides that polish green certificates are compatible state aids”, Concurrences, dnia 2 sierpnia 2016 roku

Ograniczenia w przenoszeniu aktywów związane z pomocą publiczną”, Europejski Przegląd Sądowy nr 3/2014, str. 22

Środki tymczasowe w prawie pomocy publicznej, cz. II”, Europejski Przegląd Sądowy nr 8/2012, str. 12

Środki tymczasowe w prawie pomocy publicznej, cz. I”, Europejski Przegląd Sądowy nr 7/2012, str. 12

Roszczenie o zwrot pomocy publicznej w postępowaniu upadłościowym”, „Radca prawny”, marzec 2012 roku, str. 16

Advance Tax Rulings in the New EU Member States”, Tax Notes International z 2006 roku, str. 475-497

Ochrona wierzycieli spółki europejskiej”, Przegląd Prawa Handlowego nr 12/2005, str. 21 – 27

Swoboda przepływu kapitału a opodatkowanie bezpośrednie osób fizycznych”, Przegląd podatkowy nr 3/2005, str. 3 – 13

Accession to the EU: what does it mean for Polish direct taxation?”, EC Tax Review nr 3/2004, str. 111 i nast.

Harmonizacja podatków bezpośrednich w prawie Unii Europejskiej”, Przegląd podatkowy nr 1/2004, str. 17 – 21

Wystąpienia na konferencjach związanych z prawem unijnym

Coroczna konferencja Stowarzyszenia Naukowego Prawa Podatkowego oraz Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Zakopane,
7-8 października 2022 roku, wystąpienie „Wykonywanie orzeczeń sądowych przez organy administracji” w dniu 8 października 2022 roku

Konferencja „Prawa podatnika w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej” pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich, Krajowej Izby Doradztwa Podatkowego oraz International Fiscal Association, Kraków, 19 – 20 czerwca 2022 roku, wystąpienie w dniu 20 czerwca 2022 roku

Konferencja I Mazowiecka debata o podatkach i prawie, wystąpienie „Obce prawo cywilne (handlowe) jako element wniosku o interpretację”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Szkoła Główna Handlowa, wystąpienie w dniu 3 czerwca 2022

Konferencja „Podatki dochodowe ponad granicami – przegląd orzecznictwa” (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Toruń (online), wystąpienie w dniu 11 maja 2022 roku

State Aid Procedures – The Legal Obligations and Rights of the Parties Involved”, 7 – 8 marca 2019 roku, Lizbona, wystąpienie “Overview of Latest Decisions & Borderline Cases” w dniu 7 marca 2019 roku

Konferencja “State Aid Control & ESI Funds” organizowana przez European State Aid Law Institute / Lexxion, Warszawa, dnia 20 – 21 października 2016 roku, wystąpienie „Applicability and scope of State aid rules to ESI-funded infrastructure: sports, culture and multifunctional recreational infrastructures” w dniu 21 października 2016 roku

Seminarium pokongresowe International Fiscal Association: najistotniejsze zagadnienia kongresu IFA – Rio de Janeiro 2017 – polska perspektywa, Warszawa, 19 października 2017 roku, wystąpienie w zakresie prezentacji polskiego raportu

Konferencja „The rights and duties of State aid beneficiaries”, Paryż, wystąpienie w dniu 19 lutego 2016 roku

Konferencja „Pomoc publiczna w sektorach liberalizowanych. Najnowsza praktyka i kierunki rozwoju” organizowana przez Stowarzyszenie Prawa Konkurencji, Warszawa, wystąpienie w dniu 29 października 2013 roku

Warsztat “Practical Implementation of the New State Aid Rules for SGEI” organizowany przez European State Aid Law Institute / Lexxion, Bruksela, dnia 15 – 16 października 2012 roku (wystąpienie w dniu 16 października 2012 roku)

Konferencja poświęcona prawu konkurencji w nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej pod honorowym patronatem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa, wystąpienie w dniu 10 maja 2011 roku

Konferencja „Dyrektywa usługowa – nowe szanse dla przedsiębiorców” organizowana przez Enterprise Europe Network / Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, wystąpienie „Swoboda działalności gospodarczej na terytorium UE w zakresie usług. Prawa indywidualnych przedsiębiorców po wejściu w życie Dyrektywy Usługowej”, Warszawa, wystąpienie w dniu 27 maja 2009 roku

Konferencja “Practical aspects of applying EC and national competition rules” zorganizowana przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Młodych Prawników AIJA, dnia 4 – 5 marca 2005 roku, Warszawa, wystąpienie w dniu 5 marca 2005 roku