Zaznacz stronę

Poszukiwani wolontariusze do projektu Uniwersytet Warszawski dla Juniorów i Seniorów

10 stycznia 2020

REGULAMIN KONKURSU

dla wolontariuszy w projekcie pn. „Uniwersytet Warszawski dla Juniorów i Seniorów”

§ 1. ORGANIZATOR

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą Konkurs dla wolontariuszy w projekcie pn. „Uniwersytet Warszawski dla Juniorów i Seniorów”. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
 2. Organizatorem konkursu Uniwersytet Warszawski – Centrum Europejskie (al. Niepodległości 22, 02-653 Warszawa).
 3. Celem konkursu jest wybranie wolontariuszy do projektu „Uniwersytet Warszawski dla Juniorów i Seniorów”
 4. Konkurs jest organizowany w ramach projektu pn. „Uniwersytet Warszawski dla Juniorów i Seniorów” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Trzecia Misja Uczelni).
 5. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy bądź współpracownicy Organizatora oraz najbliżsi członkowie ich rodzin. Poprzez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych w linii bocznej i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

§ 2. CZAS TRWANIA I SPOSÓB PROWADZENIA KONKURSU

 1. Konkurs jest organizowany w okresie od dnia 10 stycznia do dnia 23 stycznia 2020 r.
 2. Zgłoszenia konkursowe (załącznik nr 1) wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem (załącznik nr 2) należy złożyć w siedzibie Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego (Al. Niepodległości 22, 02-653 Warszawa, pokój 210) do dnia 23 stycznia 2020 r.
 3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 24 stycznia 2010 r., a uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni indywidualnie o jego wyniku.
 4. Konkurs prowadzony jest wyłącznie w oparciu o niniejszy Regulamin.

§ 3. UCZESTNICY

 1. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które są lub pragną być wolontariuszami Uniwersytetu Warszawskiego pracującymi z seniorami.
 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z regulaminem konkursu. Formularz zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
 3. Zgłoszenia powinny być dokonywane osobiście. Wyłączone jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
 4. Zgłoszenia wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z regulaminem konkursu należy złożyć w siedzibie Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego (al. Niepodległości 22, 02-653 Warszawa, pokój 210). Zgłoszenia można również przesłać elektronicznie na adres a.ogonowska@nulluw.edu.pl (z informacją w tytule: „Uniwersytet Warszawski dla Juniorów i Seniorów” bądź przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, al. Niepodległości 22, 02-653 Warszawa).
 5. Zgłoszenia przyjmowane są od dnia 10 stycznia 2020 r. do dnia 23 stycznia 2020 r. W przypadku zgłoszeń nadesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.
 6. Uniwersytet Warszawski nie zwraca uczestnikom żadnych kosztów związanych z ich uczestnictwem w konkursie.
 7. Dokonanie zgłoszenia jest równoznaczne z oświadczeniem uczestnika, iż

a. akceptuje Regulamin,

b. zezwala na wykorzystanie swojego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach konkursu, a także wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora swojego wizerunku utrwalonego w trakcie wykonywania zadań wolontariusza w projekcie „Uniwersytet Warszawski dla Juniorów i Seniorów”, w tym ich rozpowszechnianie na stronie internetowej Organizatora i w publikacjach Organizatora.

§ 4. ZADANIA WOLONTARIUSZY W PROJEKCIE

 1. Uczestnicy Konkursu zgłaszają swoje kandydatury do udziału w projekcie „Uniwersytet Warszawski dla Juniorów i Seniorów”, a dokładnie do udziału w jednym z kursów polegających na szkoleniu uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku (65+) rozwijającym kompetencje cyfrowe (kurs pt. Cyfrowa podróż w czasie – biblioteki cyfrowe dla miłośników historii Warszawy i Mazowsza).
 2. Zwycięzcy konkursu odbędą 6-godzinne szkolenie z zakresu korzystania z bibliotek cyfrowych oraz edukacji uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku (10 lutego 2020 r. godz. 9-15). Następnie wezmą 2 razy udział w 2-dniowym szkoleniu za każdym razem dla 15 seniorów (13-14 lutego 2020 r., godz. 10-16 oraz 25-26 kwietnia 2020 r. w godz. 10-16) w charakterze asystentów prowadzącego szkolenie.
 3. Wolontariusze otrzymają od kierownika projektu zaświadczenie o odbyciu szkolenia i pełnieniu roli asystenta prowadzącego szkolenie.
 4. Warunkiem podjęcia pracy wolontariusza w projekcie jest podpisanie umowy o wolontariacie, oświadczenia uczestnika projektu pn. „Uniwersytet Warszawski dla Juniorów i Seniorów” (https://www.ce.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2019/12/oswiadczenie-rodo.pdf) oraz wypełnienie karty uczestnika projektu (https://www.ce.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2019/12/karta-zgloszenia-uczestnika.pdf).

 

§ 5. WYBÓR WOLONTARIUSZY

 1. Konkurs i Regulamin zostają ogłoszone w terminie od dnia 10 stycznia 2020 r. do dnia 23 stycznia 2020 r. na stronie internetowej Organizatora https://www.ce.uw.edu.pl. Informacja o Konkursie wraz z Regulaminem zostanie dodatkowo wywieszona w siedzibie Organizatora (al. Niepodległości 22, 02-653 Warszawa).
 2. Wyboru wolontariuszy dokona Komisja Konkursowa w składzie dr Anna Ogonowska (przewodnicząca), dr Kamil Zajączkowski, Sylwia Stępniak (sekretarz)
 3. Nie podlegają ocenie zgłoszenia nie spełniające warunków Regulaminu, w szczególności nadesłane po terminie, sprzeczne z prawem, lub naruszające dobra osobiste, bądź zasady współżycia społecznego.
 4. Komisja Konkursowa ocenia kandydatów na wolontariuszy na podstawie następujących kryteriów:

– doświadczenie wolontariusza,

– umiejętność pracy z seniorami,

– znajomość bibliotek cyfrowych.

 1. Posiedzenie Komisji Konkursowej odbędzie się do dnia 24 stycznia 2020 r., zaś wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 25 stycznia 2020 r. na stronie internetowej organizatora. Dodatkowo Organizator poinformuje Zwycięzców na adres e-mail lub telefonicznie.
 2. W przypadku niemożności skontaktowania się ze Zwycięzcą w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu na stronie internetowej Organizatora, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innej osoby.
 3. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.

 

§ 6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
 2. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) na podstawie:
  • w odniesieniu do zbioru „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój”:
 3. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
  17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.),
 4. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia
  17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.),
 5. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.);
  • w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych:
 6. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
  17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
 7. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia
  17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006,
 8. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.),
 9. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1).
 10. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu w tym udziału w konkursie na wolontariuszy w projekcie „Uniwersytet Warszawski dla Juniorów i Seniorów” w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO WER.
 11. Dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju ( Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa), beneficjentowi realizującemu projekt – Uniwersytetowi Warszawskiemu (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-950 Warszawa). Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach PO WER.
 12. Podanie danych jest warunkiem koniecznym do udziału w konkursie, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w projekcie.
 13. W celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków w projekcie dane osobowe takie jak imię (imiona), nazwisko, PESEL, nr projektu, data rozpoczęcia udziału w projekcie, data zakończenia udziału w projekcie, kod tytułu ubezpieczenia, wysokość składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, wysokość składki z tytułu ubezpieczenia wypadkowego mogą być przetwarzane w zbiorze „Zbiór danych osobowych z ZUS”, którego administratorem jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) na podstawie[1]:
  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
   17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia
   17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006,
  • ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.).
 14. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 15. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 16. Dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.
 17. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Administratora jest możliwy drogą elektroniczną przez adres poczty elektronicznej: iod@nullmiir.gov.pl, z Inspektorem Ochrony Danych Organizatora Konkursu można skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: iod@nulladm.uw.edu.pl.
 18. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 19. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia.

 

 

Załącznik nr 1. Formularz zgłoszenia kandydata na wolontariusza w projekcie „Uniwersytet Warszawski dla Juniorów i Seniorów”

 

imiona i nazwisko:

adres zamieszkania:

PESEL:

email:

telefon:

uzasadnienie zgłoszenia w konkursie

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………….

data i podpis zgłaszającego

 

 

 

Załącznik nr 2. Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu na wolontariuszy w projekcie pn. „Uniwersytet Warszawski dla Juniorów i Seniorów”

 

Oświadczam, iż zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie konkursu na wolontariuszy w projekcie pn. „Uniwersytet Warszawski dla Juniorów i Seniorów”.

 

…………………………………………….

data i podpis

 

 

 

[1] Przetwarzanie danych osobowych w zbiorze Zbiór danych osobowych z ZUS dotyczy sytuacji, w której umowa o dofinansowanie projektu została zawarta z Beneficjentem przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub Wojewódzki Urząd Pracy.