Zaznacz stronę

Udział w życiu społecznym i społeczno-gospodarczym

W roku akademickim 2020/2021 koordynatorem przedmiotów: udział w życiu społeczno-gospodarczym i udział w życiu społeczny jest dr Mirella Kurkowska (mkurkowska@nulluw.edu.pl).

 

Szkolenie w Biurze Karier UW 

Biuro Karier UW organizuje szkolenie. Składa się ono z dwóch części:

 • szkolenia w grupach,
 • szkolenia indywidualnego.

Podczas szkolenia grupowego przybliżone zostaną trendy na rynku pracy, skuteczne metody poszukiwania optymalnej pracy. Będzie można zastanowić się nad aktualną sytuacją zawodową i dowiedzieć się, jak określać realne cele zawodowe. Zajęcia będą głównie prowadzone aktywnymi metodami warsztatowymi, co ułatwi wzmocnienie samowiedzy. Będzie można lepiej nazywać swoje kwalifikacje zawodowe, kompetencje społeczne pomocne w karierze, określać swoje mocne strony i wiedzieć, jak je prezentować. Przybliżone zostaną zasady przygotowywania dokumentów aplikacyjnych, np. CV, listów motywacyjnych i intencyjnych oraz inne metody rekrutacyjne (np. próbki pracy, testy psychologiczne, Assessment center). Jako podsumowanie zajęć konieczne będzie przygotowanie planu zawodowego oraz CV i listu motywacyjnego pod wybraną ofertę pracy, praktyk, stażu, wolontariatu.

Drugą część szkolenia będą stanowiły indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym, z którym będzie można omówić swoją sytuację na rynku pracy, pomysły na dalszy rozwój zawodowy oraz przeanalizować dokumenty aplikacyjne pod wybraną ofertę praktyk, stażu, pracy lub wolontariatu.

Zajęcia prowadzone będę przez specjalistę Biura Karier Uniwersytetu Warszawskiego – Monikę Niepiekło – doświadczonego doradcę, trenera.

Szkolenia w grupach będą odbywać się w wyznaczonych terminach (szczegółowy terminarz spotkań zostanie ogłoszony). Na spotkania indywidualne należy umówić się samodzielnie z doradcą (monika.niepieklo@nulladm.uw.edu.pl).

Szkolenie w Biurze Karier UW (2 części) zalicza 15 godzin przedmiotu udział w życiu społecznym-gospodarczym.

Praktyki zawodowe (dla przedmiotu udział w życiu społeczno-gospodarczym)

W trakcie całych studiów licencjackich dowolny fragment przedmiotu udział w życiu gospodarczo-społecznym można zaliczyć poprzez praktykę zawodową. Długość trwania praktyki określa, jaka część praktyki może zostać zaliczona, dla przykładu:

 • 30 godzin zalicza 1 semestr zajęć,
 • 60 godz. – 1 rok zajęć,
 • 90 godz. – 3 semestry zajęć itd.

Szczegółowe warunki odbywania praktyk zawodowych można znaleźć na stronie z informacją o praktykach dla studentów, którzy rozpoczęli studia przed 2018 r. Studentów, którzy rozpoczęli studia w roku 2018 lub później, nie dotyczy obowiązek 120-godzinnej praktyki zawodowej.

 

Polecamy szczególnie:

Zarząd Samorządu Studentów Centrum Europejskiego

Studenci, którzy są członkami Zarządu Samorządu Studentów Centrum Europejskiego, zaliczają rok przedmiotu udział w życiu społeczno-gospodarczym na podstawie pełnionej funkcji w danym roku.

Studenci w Radzie Centrum Europejskiego

Studenci, którzy zostali wybrani na członków Rady Centrum Europejskiego, zaliczają rok przedmiotu na podstawie pełnionej funkcji, o ile regularnie uczestniczą w posiedzeniach tego organu.

Komisja stypendialna Centrum Europejskiego

W Centrum Europejskim istnieje Komisja Stypendialna, której większość stanowią studenci Centrum Europejskiego. Komisja zajmuje się rozpatrywaniem wniosków stypendialnych, o zapomogi i o akademiki. Członkowie komisji pełnią także dyżury. Na jesieni wniosków do rozpatrzenia jest więcej, na wiosnę znacznie mniej. Roczny udział w pracach komisji zalicza 60 godzin przedmiotu udział w życiu społeczno-gospodarczym.

Co roku potrzebujemy 6 osób do tej komisji.

Aby pracować w Komisji Stypendialnej należy uzyskać rekomendację Zarządu Samorządu Studenckiego.

Zgłoszenia należy kierować do Sekretariatu Studiów.

Zespół ds. promocji Centrum Europejskiego

Zespół ds. promocji CE składa się ze studentów i pracowników Centrum Europejskiego. Koordynatorem zespołu jest dr Kamil Zajączkowski. Zadaniem zespołu jest promowanie studiów na kierunku europeistyka – studia europejskie. Do zadań studentów będzie należało:

 1. Przygotowanie materiałów promocyjnych na stronę internetową i innych.
 2. Dystrybucja materiałów informacyjnych w szkołach średnich i na Uniwersytecie Warszawskim (informacja o studiach II stopnia).
 3. Udział w dniach otwartych.
 4. Promocja CE na portalach społecznościowych, szczególnie w trakcie trwania rekrutacji na studia.

W październiku odbędzie się spotkanie, na którym zostanie szczegółowo omówiony harmonogram prac i zostaną przydzielone zadania.

W skład zespołu wchodzi 6 studentówUdział w tych wszystkich pracach zalicza każdemu 60 godzin zajęć.

Pomoc dla Komisji Rekrutacyjnej

Prace na rzecz Komisji Rekrutacyjnej (przyjmującej kandydatów na studia w Centrum Europejskim).

Praca w następujących miesiącach: lipiec i wrzesień.

Potrzebne 3 osoby.

Zakres zadań:

– odpowiadanie na pytania kandydatów,
– dyżury w komisji rekrutacyjnej w trakcie zapisów na studia,
– prace administracyjne związane z rekrutacją.
 
Prace na rzecz Komisji Rekrutacyjnej zaliczają 60 godzin przedmiotu udział w życiu społeczno-gospodarczym.
 
Koordynatorem prac jest – Violetta Wojciechowska Danilczuk.

Pomoc w Sekretariacie Studiów

Pomoc w Sekretariacie Studiów. Praca od października do czerwca, 2 dni w tygodniu po 3 godziny (z przerwą na sesje i wakacje).

Zakres zadań: prace administracyjne i techniczne.

 
Roczne prace na rzecz Sekretariatu Studiów zaliczają 165 godzin przedmiotu udział w życiu społeczno-gospodarczym.
 
Zgłoszenia do pracowników Sekretariatu Studiów.

Praca zawodowa a rozliczenie przedmiotu udział w życiu społeczno-gospodarczym

Jeżeli któryś ze studentów pracuje zawodowo, to może złożyć wniosek do koordynatora przedmiotu o uznanie tej pracy za spełniającej kryteria rozliczenia tego przedmiotu. Wniosek należy złożyć na piśmie i dodać do tego zaświadczenie informujące o zatrudnieniu (forma pracy i jej charakter, termin wykonywania pracy, liczba godzin pracy).

Wnioski należy składać do dr Anny Ogonowskiej.

Szkolenia a rozliczanie przedmiotu udział w życiu społeczno-gospodarczym

Student może złożyć wniosek o rozliczeniu przedmiotu udział w życiu społecznym lub społeczno-gospodarczym na podstawie zaświadczenia o odbyciu szkolenia, które podniosło jego kompetencje (np. kurs prawa jazdy). Zaświadczenie powinno zawierać informację o liczbie godzin szkolenia. Wnioski należy składać do dra Anny Ogonowskiej.

 

Szczególnie polecamy szkolenia Inkubatora UW.

Uczestniczenie w konferencjach a rozliczanie udziału w życiu społeczno-gospodarczym

Przedmiot udział w życiu społeczno-gospodarczym można rozliczać także udziałem w konferencjach: organizowanych przez Centrum Europejskie UW lub inne podmioty.

W przypadku wydarzeń w Centrum Europejskim liczony będzie nawet sam udział w wydarzeniu. Wartość godzinową tego wydarzenia (zazwyczaj 2 godziny) można zwielokrotnić poprzez sporządzenie tekstu sprawozdania z danego wydarzenia, które zostanie opublikowane na stronie Centrum Europejskiego (zamiar napisania takiego sprawozdania należy zgłosić koordynatorowi przedmiotu najpóźniej w dniu wydarzenia).

 • Udział w wydarzeniu 90-120-minutowym + przygotowanie sprawozdania = 6 godzin pracy
 • Udział w jednodniowej konferencji + przygotowanie obszerniejszego sprawozdania = 24 godziny (przykładowe sprawozdanie)

 

Udział w wydarzeniach organizowanych przez inne podmioty zostanie rozliczony, o ile wiąże się z przygotowaniem sprawozdania. Sprawozdanie studenta powinno zostać dostarczone koordynatorowi nie później niż w chwili publikacji sprawozdania przez organizatora konferencji (plagiaty będą karane). Rozliczenie godzinowe według tych samych zasad co powyżej.

Udział w wydarzeniach rozliczany jest na podstawie Karty udziału w wydarzeniu. Kartę należy pobrać ze strony, wydrukować, wypełnić w trakcie wydarzenia i oddać wskazanej osobie.

 

Lista nadchodzących wydarzeń, które są brane pod uwagę w rozliczaniu przedmiotu udział w życiu społeczno-gospodarczym znajduje się tutaj.

Organizacja konferencji a rozliczanie udziału w życiu społeczno-gospodarczym

Przedmiot może być także rozliczany przez prace organizacyjne przy konferencjach Centrum Europejskiego lub konferencjach studentów Centrum Europejskiego. Zaliczone godziny zależą od indywidualnego zakresu prac przy danym wydarzeniu.

Redagowanie i wydawanie studenckiego czasopisma

Przez wiele lat studenci europeistyki z Centrum Europejskiego UW wydawali swoje czasopismo. W ostatnich czasach ta chlubna tradycja zamarła. Poszukujemy studentów, w których drzemie pasja pisarska lub dziennikarska i którzy chcieliby się włączyć w odnowienie tego projektu. Pragniemy stworzyć zespół redakcyjny, który rozwinąłby ten projekt. Studenci w ten sposób będą mogli zaliczyć przedmiot udział w życiu gospodarczo-społecznym.

Chętnych proszę o kontakt z dr Anną Ogonowską – osobiście na dyżurze lub mailowo.