Kwartalnik Studia Europejskie 3-2016

Title: Studia Europejskie - Studies in European Affairs
Editor: Artur Adamczyk, PhD
ISSN: 1428-149X
Pages: ca 250  
Size: B5
Ministry points: 12
Subscription: sekretariat@nullaspra.pl 

 

 

Od postkomunizmu do populizmu

Pojęcie i zjawisko populizmu od dłuższego czasu przyciągają uwagę obserwatorów życia politycznego i społecznego w Europie. Przedstawiciele różnych dyscyplin poszukują najbardziej adekwatnych sposobów opisania tego zjawiska. Zbyt ogólne lub zbyt szczegółowe konteksty często pozostawiają jednak w poczuciu niedosytu i jedynie częściowo satysfakcjonujących diagnoz. Dylematy te są nie do uniknięcia zważywszy na ilość problemów związanych z populizmem. Z pełną świadomością tych trudności, redakcja kwartalnika Studia Europejskie pragnie włączyć się do tej dyskusji i poświęcić populizmowi kolejny numer czasopisma, ograniczając go jednak do fenomenu krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Doświadczenie populizmu w tym regionie jest szczególnie ciekawe ze względu na unikalne doświadczenie komunizmu, gwałtowne zmiany systemowe, religijność, wzmożoną politykę narodowościową i tożsamościową, historyczne doświadczenie ciągłego zagrożenia ze strony obrzeżnych mocarstw. Ta specyfika powinna być także uwzględniona w dyskusjach na temat populizmu, zbyt często traktowanego jako zwykła patologia – mieszanka dogmatyzmu i nieobliczalności. W szczególności interesują nas następujące zagadnienia:

 • Sposoby rozumienia populizmu adekwatne dla Państw postkomunistycznych.
 • Znaczenie i miejsce charakterystycznych dla populizmu antagonizmów społecznych
  (lud – elity), moralnych (dobro – zło), ekonomicznych (biedni – bogaci),
  ontologicznych (my – oni), charakterystycznych dla Państw postkomunistycznych.
 • Skala deklarowanej wrogości wobec innych państw, narodów, organizacji i procesów.
 • Związki łączące populizm z globalizacją, neoliberalizmem, nacjonalizmem, religią
  sekularyzmem, imigracją, biurokracją, modernizacją i innymi procesami
  makrospołecznymi oraz cywilizacyjnymi.
 • Zjawisko populizmu wschodnioeuropejskiego w kontekście uwarunkowań
  geograficznych, historycznych, politycznych, społeczno-religijnych, ekonomicznych
 • Znaczenie dziedzictwa postkomunistycznego dla charakteru populizmu.
 • Populizm i dysfunkcje systemu partyjnego
 • Ideologiczne odmiany populizmu.
 • Populizm i polityka tożsamości.
 • Populizm i zmiana społeczna (kultura, edukacja, moralność)
 • Populizm i mowa nienawiści
 • Psychologiczne i etnograficzne konteksty populizmu.
 • Komunikacja i dyskursy populistyczne.
 • Analizy przypadków
 • Populizm w badaniach porównawczych.

 

Harmonogram:

Wnioskodawcy są proszeni o przesłanie streszczeń artykułów do 300 słów i krótkich CV
do m.rakusa-suszczewski@nulluw.edu.pl do 31 marca 2019 r.
Przyjęte artykuły zostaną ogłoszone 15 kwietnia 2019 r.
Gotowe artykuły należy przesłać do 31 maja 2019 r.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, w tym wskazówki dla autorów, patrz: załącznik
Guidelines for authors.