Zaznacz stronę
Okladka_nr_4_2020.indd

Title: Studia Europejskie - Studies in European Affairs
ISSN: 1428-149X, e-ISSN: 2719-3780

Editor in Chief: Artur Adamczyk, PhD

email adress: wydawnictwoce@nulluw.edu.pl

Subscription: sekretariat@nullaspra.pl 

Articles published in the journal are under a Creative Commons Attribution – Non Commercial – No Derivatives 4.0 International License

CCBYNC30

 

Similaritycheck

Zasady przyjmowania tekstów do publikacji

 

Adres do korespondencji dla autorów planujących opublikowanie tekstu w kwartalniku naukowym Studia Europejskie – Studies in European Affairs:

wydawnictwoce@nulluw.edu.pl

Artykuły w kwartalniku od 2021 r. są publikowane wyłącznie w języku angielskim.

Autorzy składający propozycje materiałów do nieodpłatnego opublikowania w czasopiśmie są proszeni o przestrzeganie zasad formatowania oraz redagowania tekstów, w przeciwnym razie nie będą one przyjmowane (pobierz: Wskazówki dla Autorów – PDF). Uprzejmie prosimy, aby każdy artykuł zawierał abstrakt  (o objętości ok. 1/3 str.) oraz  6 słów kluczowych.  W związku z zamiarem uniknięcia zjawiska ghostwriting prosimy o wskazanie wszystkich współautorów, którzy uczestniczyli w tworzeniu artykułu.

Od autorów tekstów przyjętych do druku wymaga się poinformowania Redakcji Programu Wydawniczego CE UW (w postaci oświadczenia) o ewentualnym zaistnieniu tzw. konfliktu interesów. Przez konflikt interesów Redakcja rozumie sytuację, gdy autorzy lub ich instytucje mają finansowe lub osobiste zależności z innymi osobami lub organizacjami, które mogłyby w sposób niewłaściwy wpłynąć na treść zawartą w przygotowanych przez autorów artykułach.

Od autorów tekstów przyjętych do druku wymaga się poinformowania Redakcji Programu Wydawniczego CE UW o ewentualnym źródle finansowania przygotowanego przez autora artykułu (wkład finansowy instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń lub  innych organizacji).

Redakcja kwartalnika „Studia Europejskie – Studies in European Affairs” nie pobiera żadnych opłat za publikację artykułu, ani nie udziela wynagrodzeń autorom i recenzentom.

Głównym kryterium niezakwalifikowania artykułu do publikacji jest niezgodność tekstu z profilem tematycznym kwartalnika oraz brak aktualnych danych i informacji w zakresie omawianego w artykule tematu.

Prawa autorskie

  1. Autorzy udzielają wydawcy (Centrum Europejskiemu Uniwersytetu Warszawskiego) jednorazowej licencji na korzystanie z utworu w następujących polach eksploatacji:
  2. a) utrwalanie Utworu/przedmiotu prawa pokrewnego;
  3. b) reprodukowanie (zwielokrotnienie) Utworu/przedmiotu prawa pokrewnego drukiem i techniką cyfrową (ebook);
  4. c) wprowadzania do obrotu egzemplarzy zwielokrotnionego Utworu/przedmiotu prawa pokrewnego;
  5. d) wprowadzenie Utworu/przedmiotu prawa pokrewnego do pamięci komputera;
  6. e) rozpowszechnianie utworu w wersji elektronicznej w formule open access na licencji Creative Commons (CC BY – NC).
  7. Autorzy udzielają wydawcy licencji nieodpłatnie.
  8. Korzystanie przez wydawcę z utworu na ww. polach nie jest ograniczone czasowo, ilościowo i terytorialnie.
Poniżej znajdują się formularze oświadczeń wymagane od autorów artykułów kwartalnika „Studia Europejskie – Studies in European Affairs„.

 

Oświadczenie o oryginalności pracy.
Oświadczenie dotyczące praw autorskich.
Oświadczenie dotyczące konfliktu interesów.