Zaznacz stronę
Okladka22021 1

Title: Studia Europejskie - Studies in European Affairs
ISSN: 1428-149X, e-ISSN: 2719-3780

Editor in Chief: Artur Adamczyk, PhD

email adress: journalse@nulluw.edu.pl

Subscription: sekretariat@nullaspra.pl

Articles published in the journal are under a Creative Commons - Attribution – Non Commercial 4.0. International License

CCBYNC30

 

Similaritycheck

Redakcja kwartalnika „Studia Europejskie_Studies in European Affairs” kieruje się zasadami, określonymi przez COPE Committee on Publication Ethics (Komitet ds. Etyki Publikacyjnej), zawartymi w Kodeksie Postępowania COPE. Zasady postępowania etycznego podzielono na 3 części:

 

1/ Zasady dotyczące autorów

 • Zasada rzetelności naukowej: Autor zobowiązany jest do rzetelnego opisu wykonanych prac badawczych oraz obiektywnej interpretacji wyników. Prace powinny zawierać informacje bibliograficzne i przypisy (umożliwiające identyfikację źródeł danych i także powtórzenie badań). Praktyki ghostwriting, guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej i wszelkie wykryte ich przypadki powinny być demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów, takich jak instytucje zatrudniające autora, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp. Niezgodne z zasadami etyki wydawniczej prezentowanie i interpretowanie danych, a także wyników badań jest niedopuszczalne i skutkować może wycofaniem tekstu z druku.
 • Zasada rzetelności źródeł: Autor zobowiązany jest wymienić w bibliografii załącznikowej publikacje, które zostały przez niego wykorzystane przy tworzeniu tekstu.
 • Zasada oryginalności pracy: Autor może zgłaszać do publikacji wyłącznie własne, oryginalne teksty. Wykorzystane w publikacji badania i/lub informacje innych naukowców powinny być oznaczone w sposób wskazujący, że jest to cytat. Plagiat czy fałszowanie danych są niedopuszczalne.
 • Zasada udostępnienia danych: Autor poproszony o przedstawienie nieprzetworzonych wyników badań wykorzystanych w tekście zobowiązany jest zapewnić dostęp do tych danych, także po opublikowaniu pracy.
 • Autorzy zgłaszający do publikacji teksty wieloautorskie mają obowiązek ujawnić wkład poszczególnych autorów w jego powstanie (z podaniem afiliacji autorów oraz informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystanych przy tworzeniu tekstu).
 • Zasady dotyczące błędów w opublikowanych pracach: Jeśli autor odkryje znaczące błędy lub nieścisłości w swoim tekście, zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym wydawcę w celu skorygowania zaistniałych błędów przy kolejnym wydaniu lub dodruku.

 

2/ Zasady dotyczące wydawcy

 • Każdy nadesłany artykuł jest sprawdzany przy użyciu programu antyplagiatowego „Similarity Check”.
 • Kryteria przyjmowania tekstów do publikacji: Wydawca decyduje, które teksty zostaną opublikowane. Przy przyjmowaniu tekstów do publikacji brane są pod uwagę opinie recenzentów dotyczące wartości naukowej pracy, oryginalności ujęcia problemu, przejrzystości wywodu.
 • Kontrolowanie standardów etycznych: Redaktor naukowy powinien stale czuwać nad przestrzeganiem obowiązujących standardów wydawniczych, oraz zasad etyki wydawniczej, a także zapobiegać praktykom niezgodnym z przyjętymi standardami.
 • Zasada rzetelności naukowej: Redaktor naukowy dba o rzetelność naukową publikowanych prac. Dla jej zachowania może nanosić stosowne zmiany i poprawki. W przypadku podejrzeń o nieuczciwe praktyki (plagiat, fałszowanie wyników badań) zobowiązany jest podjąć decyzję o wycofaniu tekstu z publikacji zbiorowej.
 • Zasada fair play: Nadesłane teksty oceniane powinny być wyłącznie pod względem merytorycznym. Rasa, płeć, wyznanie, pochodzenie, obywatelstwo czy przekonania polityczne autorów w żaden sposób nie mają wpływu na ocenę tekstów.
 • Zasada poufności: Wydawca nie ujawnia osobom nieupoważnionym żadnych informacji na temat zgłaszanych do publikacji prac. Osobami upoważnionymi do posiadania tych informacji są: autor, wyznaczeni recenzenci, redaktorzy oraz inne osoby uczestniczące w procesie wydawniczym.
 • Przeciwdziałanie konfliktom interesów: Nieopublikowane teksty nie mogą być bez pisemnej zgody autorów wykorzystywane przez pracowników wydawnictwa ani żadne inne osoby uczestniczące w procesie wydawniczym. W razie wystąpienia konfliktu interesów redakcja powinna ujawnić i opisać taki przypadek.
 • Wycofanie publikacji: Wydawca ma prawo wycofać artykuł z publikacji jeżeli: a/ istnieją dowody świadczące o braku wiarygodności wyników badań i/lub fałszowaniu danych, jak również w przypadku popełnienia niezamierzonych błędów (np. błędy metodologiczne, błędy w obliczeniach); b/ praca nosi znamiona plagiatu bądź narusza zasady etyki wydawniczej.

 

3/ Zasady dotyczące recenzentów

 • Współpraca z zespołem redakcyjnym: Recenzent recenzuje pracę na zlecenie redakcji. W ten sposób ma wpływ na decyzje podejmowane przez wydawnictwo. Recenzje wpływają na ostateczny kształt i doskonalenie publikowanej pracy.
 • Zasada terminowości: Recenzent zobowiązany jest dostarczyć recenzję w ustalonym terminie. Jeżeli z jakichś względów (merytorycznych, braku czasu itp.) nie jest w stanie dotrzymać terminu bądź podjąć się recenzji, powinien niezwłocznie poinformować o tym redakcję.
 • Zasada poufności: Wszystkie recenzje oraz recenzowane prace mają charakter poufny. Ujawnianie ich osobom trzecim jest niedopuszczalne (z wyjątkiem osób, które biorą udział w procesie wydawniczym).
 • Zasada zachowania standardów obiektywności: Recenzja powinna mieć charakter obiektywny. Personalna krytyka autora pracy jest uważana za niestosowną. Wszystkie uwagi recenzenta powinny zostać odpowiednio uzasadnione.
 • Zasada rzetelności źródeł: Recenzent, jeśli zachodzi taka potrzeba, powinien wskazać odpowiednie prace związane z tematyką tekstu niezacytowane przez autora. Powinien wskazać i zgłosić wydawcy wszelkie istotne podobieństwa recenzowanego tekstu do innych prac.
 • Zasada przeciwdziałania konfliktowi interesów u recenzenta: Recenzent nie może wykorzystywać recenzowanej pracy do swoich osobistych potrzeb i korzyści. Nie powinien również oceniać tekstu, w przypadku kiedy może występować konflikt interesów z autorem.