Zaznacz stronę

Zasady recenzowania

Okladka22021 1

Title: Studia Europejskie - Studies in European Affairs
ISSN: 1428-149X, e-ISSN: 2719-3780

Editor in Chief: Artur Adamczyk, PhD

email adress: journalse@nulluw.edu.pl

Subscription: sekretariat@nullaspra.pl

Articles published in the journal are under a Creative Commons - Attribution – Non Commercial 4.0. International License

CCBYNC30

 

Similaritycheck

Poniżej zostały wymienione podstawowe zasady recenzowania obowiązujące w Programie Wydawniczym Centrum Europejskiego UW.

Zespół Redakcyjny Programu Wydawniczego Centrum Europejskiego UW dokonuje wstępnej weryfikacji nadesłanych tekstów badając zbieżność tematyki artykułu z profilem kwartalnika oraz zgodność z wymogami redakcyjnymi.

Teksty, które zostaną w ten sposób wstępnie zaaprobowane zostają przekazane do recenzji dwóm osobom spośród recenzentów wymienionych na liście naukowców współpracujących z Redakcją. W procesie recenzji zostaje zachowana anonimowość zarówno autora jak i recenzentów (double-blind review process). Recenzenci oceniając tekst wypełniają formularz recenzyjny. Recenzenci nie mogą być afiliowani w tej samej jednostce co autor.

1.Złożenie artykułu

Autor przysyła propozycję artykułu do kwartalnika „Studia Europejskie – Studies in European Affairs” pocztą elektroniczną na adres wydawnictwa.

2.Ocena redakcji

Redakcja czasopisma sprawdza artykuł pod względem technicznym, opierając się na Wymogach Redakcyjnych Programu Wydawniczego CE UW zamieszczonych na stronie internetowej czasopisma. Jakość merytoryczna artykułu nie jest w tym momencie oceniana.

3.Ocena Redaktora Naczelnego

Redaktor Naczelny sprawdza, czy artykuł swoją treścią odpowiada profilowi czasopisma i czy jest wystarczająco oryginalny i interesujący. Jeśli nie, artykuł może zostać odrzucony bez dalszej weryfikacji.

4. Ocena Redaktora Statystycznego

Redaktor Statystyczny ocenia jakość badań opisanych w tekście.

5.Redaktor Naczelny powołuje Redaktora Tematycznego

Redaktor Naczelny powołuje Redaktora Tematycznego, który koordynuje proces recenzyjny.

6.Zaproszenie recenzentów do współpracy

Redaktor tematyczny wysyła zaproszenia do odpowiednich recenzentów. Wymaganych jest co najmniej dwóch recenzentów do jednego tekstu. Recenzenci oceniając tekst wypełniają formularz recenzyjny. Recenzenci nie mogą być afiliowani w tej samej jednostce co autor.

7.Odpowiedź na zaproszenia

Jeśli potencjalni recenzenci uznają zaproszenie do współpracy jako zgodne z ich wiedzą i kompetencjami oraz nie dostrzegają konfliktu interesów, wówczas mogą je zaakceptować. W wypadku odmowy, mogą również sugerować alternatywnych recenzentów. (Recenzent otrzymuje tylko tekst anonimowy, bez nazwiska autora)

8.Przeprowadzanie recenzji

Recenzent powinien przeczytać tekst kilkukrotnie. Pierwsze czytanie służy do stworzenia pierwszego wrażenia pracy. Jeśli na tym etapie wystąpią poważne wątpliwości co do jakości nadesłanego tekstu, recenzent może odrzucić artykuł. Jeżeli tekst po pierwszej weryfikacji znajduje uznanie recenzenta, wówczas czyta artykuł kilka razy w celu przygotowania szczegółowej jego oceny. Następnie recenzent dokładnie wypełnia formularz recenzyjny i przedstawia go redakcji, z zaleceniem przyjęcia lub odrzucenia – lub z prośbą o dokonanie zmian, poprawek i uzupełnień.

9.Redakcja ocenia recenzje

Redaktor Tematyczny zapoznaje się z recenzjami przed podjęciem ostatecznej decyzji. Jeśli opinie recenzentów różnią się znacznie, redaktor może zaprosić dodatkowego recenzenta, aby uzyskać dodatkową opinię przed podjęciem decyzji.

10.Decyzja o przyjęciu do druku

Redaktor Naczelny wysyła wiadomość e-mail do autora z decyzją o przyjęciu do druku artykułu, zamieszczając w niej formularz recenzyjny z komentarzem recenzenta (dane recenzenta są anonimowe).

11.Końcowy etap

Jeśli artykuł zostanie zaakceptowany, będzie opublikowany we właściwym numerze czasopisma. Jeśli artykuł zostanie odrzucony lub odesłany do poprawy, Redaktor Tematyczny powinien w zwrotnym e-mailu zawrzeć również konstruktywne komentarze recenzentów, aby pomóc autorowi poprawić tekst. Jeśli artykuł został odesłany do poprawy, recenzenci powinni spodziewać się jego nowej wersji. Jednak w przypadku, gdy zażądano jedynie niewielkich zmian, zatwierdzenie zmian może być wykonane przez redakcję.

Recenzja ma funkcję opiniodawczą, co oznacza, że ostateczną decyzję dotyczącą przyjęcia tekstu do druku podejmuje Zespół Redakcyjny.

Zasady recenzowania artykułów są zbieżne z wytycznymi Ministerstwa Nauki zawartymi w broszurze Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce.

Recenzenci artykułów zamieszczanych w kwartalniku naukowym Studia Europejskie – Studies in European Affairs

Formularz recenzyjny

Wszystkie zaproponowane materiały podlegają procedurze recenzyjnej. W sprawach merytorycznych prosimy o kontakt z Redaktorem Naczelnym, doc. dr. Arturem Adamczykiem (a.adamczyk@nulluw.edu.pl).